Categorie archief: Nieuws

Nieuws

Aankondiging lezing van Geurt Stoffels over spontaan herstel

Nieuwe lezing van Geurt Stoffels

Zoals sommigen onder jullie vast nog wel weten heeft Geurt Stoffels in 2011 in het Van der Valk-hotel in Sneek een lezing gehouden over spontaan herstel. Momenteel is hij bezig een vervolglezing over dit onderwerp voor te bereiden. Zodra de voorbereidingen zijn afgerond, krijgt iedereen, die zich voor onze nieuwsmails heeft aangemeld, daarvan automatisch bericht.

Mocht je nog geen nieuwsmails ontvangen, dan volstaat een mailtje naar klaassens38@zonnet.nl met in de berichtregel ‘aanmelding nieuwsmails’.

Geïnteresseerden verwijs ik graag naar de tekst van zijn vorige lezing over dit thema: http://www.nieuweopenbaring.nl/tekst-van-de-lezing-van-geurt-stoffels-op-9-11-2011-over-spontaan-herstel/.

‘Wat engelen vertellen over het leven na de dood’ – Roelof Tichelaar

Roelof Tichelaar, die jaren lang lezingen heeft verzorgd voor stichting Nieuwe Openbaring, heeft een nieuw boek gepubliceerd. De titel ervan is ‘Wat engelen vertellen over het leven na de dood’. Wat gebeurt er als je doodgaat en waar gaat je geest naartoe?

De inzichten in dit boek komen voort uit een reeks van geïnspireerde boodschappen vanuit Gods engelenwereld en bieden ons troost, inzicht, hoop, kracht, vertrouwen en een aanmoediging tot overgave. Centraal daarin staat onze goddelijke waarde die God in ons ziet en van waaruit we naar de dood mogen kijken.

De dood wordt verschillend belicht. Niet alleen het aardse sterven komt aan de orde, maar ook de betekenis van de geestelijke dood in relatie tot het goddelijk verlossingsplan.
De dood luidt telkens een afscheid van het oude in om het nieuwe te verwelkomen. Dat is een innerlijk proces, waarvan de aardse dood in feite een afspiegeling is.
In die zin wil de dood een aanmoediging zijn in het nu te leven en in verbinding te blijven met de hoogste bron in ons: de heilige Geest, het Christusbewustzijn of hoe we deze innerlijke goddelijke bron ook willen noemen.

Mocht u geïnteresseerd zijn: u kunt het boek rechtstreeks bij Roelof Tichelaar bestellen via info@roeloftichelaar.nl.
De prijs is € 12,- (€ 15,- incl. verzendkosten binnen Nederland).

Wat engelen vertellen

Psychisch of paranormaal? – nieuw boek van Roelof Tichelaar

Roelof Tichelaar, die sinds 2001 diverse lezingen heeft verzorgd voor Stichting Nieuwe Openbaring, heeft kort geleden een nieuw boek gepubliceerd. Hieronder staat het persbericht n.a.v. de verschijning van deze uitgave.

PSYCHISCH OF PARANORMAAL? – BOVENNATUURLIJKE ERVARINGEN IN HET LICHT VAN PSYCHIATRIE, RELIGIE EN SPIRITUALITEIT

Verschijnselen die door de moderne psychiatrie als ‘psychische stoornis’ worden aangeduid, kunnen ook een bovennatuurlijke oorzaak hebben. Sommigen zien, horen of ervaren wat voor anderen verborgen blijft. Hoe verhouden paranormale ervaringen – zoals helderziendheid, helderhorendheid en mediumschap – zich tot de moderne psychiatrie en religie? Kennis van de spirituele wetten – die ook binnen het traditionele christendom grotendeels verloren is gegaan – kan ons meer inzicht schenken. Door deze spiritueel-christelijke inzichten te verbinden met die van de psychologie, de weerbaarheid en mindfulness, wordt de verbinding gelegd tussen religie, psychologie en spiritualiteit.

Roelof Tichelaar heeft jarenlang ervaring met mensen die te maken hebben met (zowel positieve als negatieve) bovennatuurlijke bewustzijnservaringen en -beïnvloeding.  Hij heeft een praktijk voor psychische, pastorale en spirituele hulpverlening, is docent weerbaarheid, auteur en geeft lezingen.

Voor meer informatie: www.roeloftichelaar.nl

‘Een verhelderend boek met baanbrekende inzichten die van belang zijn voor de theologie, psychiatrie, psychotherapeuten en andere hulpverleners, maar die bovendien van cruciale betekenis zijn voor hen, die hulp zoeken of inzicht willen in paranormale verschijnselen.’
Dr. Elinor Th. M. Kocken

U kunt dit boek rechtstreeks bij Roelof Tichelaar bestellen:
–      per e-mail: info@roeloftichelaar.nl
–      telefonisch: (0528) 320701
–      per post: Schutstraat 112, 7901 EH  Hoogeveen

Psychisch of Paranormaal - Roelof Tichelaar

Het verbond van de liefde – G.K. Holderer

Laten we het meteen maar benoemen: we spreken over het verbond dat God met de mensen heeft gesloten. Wat is dat voor een verbond en wat houdt het in? In elk geval is dit bijzonder belangrijk, omdat het verbond het leven van de mens op aarde en later in het geestelijke rijk beïnvloedt.

Alle mensen zijn afkomstig van God. Alle mensen zijn geestelijk geschapen, omdat God zelf geest is. God is almachtig en is door zijn zeven eigenschappen innerlijk helemaal in balans. Zijn wezen van de liefde is het uitgangspunt van de schepping van ons mensen. Wel zijn wijsheid en orde hierbij ook van groot belang, maar wij willen ons nu tot de liefde bepalen. Gods liefde heeft ons mensen geschapen en dat geeft aan dat wij in ons innerlijk, in onze geest, ook liefde zijn. Dat betekent dat wij niet alleen liefde bezitten, maar zelf ook echte liefde zijn! God is de schepper van de mensen, met andere woorden – hij is onze Vader. Is het dan niet logisch dat wij zijn kinderen zijn? Het verbond tussen de hemelse Vader en zijn kinderen is de liefde.

Nu komt de vraag naar voren waarom wij, als zijn kinderen, dan zo anders zijn dan onze Vader in de hemel. Zijn wij echt anders dan de Vader? Zoals gezegd is God geest en wij zijn het ook, in elk geval in het geestelijke rijk dat op het aardse leven volgt.

Het leven op aarde in deze materiële toestand is een tussenfase voor de mens, die noodzakelijk is om onze verkeerde inzichten te kunnen corrigeren en dat op een relatief snelle wijze. Bijna alle mensen zijn afkomstig van de samen met Lucifer gevallen engelen. Door diens hoogmoed en eigenliefde werden de goede goddelijke eigenschappen ook in Lucifers nakomelingen en in zijn aanhang in negatieve zin veranderd. Zonder ingrijpen van de hemelse Vader zouden Lucifer en zijn aanhang door deze afscheiding van het verbond van liefde met de schepper ten dode zijn opgeschreven. Maar God wil en kan geen van zijn schepselen laten vervallen tot de eeuwige dood. Daarom heeft hij de materiële wereld geschapen om alle afvalligen in staat te stellen om de ware en goede eigenschappen aan te nemen die noodzakelijk zijn om in de hemel te komen. De redding voor deze afvalligen is daarom het leven in de materiële wereld. Hier krijgt iedereen de kans om zich bewust te worden van zijn verkeerde inzichten en deze aan de liefde van de hemelse Vader aan te passen.

Wij zijn ook liefde, maar waar is deze liefde? De liefde is zo kostbaar dat onze innerlijke geest, die deze liefde is, wordt afgeschermd van de onreine gedachten en wensen van de mens. Wij hebben alle mogelijkheden onszelf door belevenissen of door het lezen van goddelijke mededelingen te leren kennen en vervolgens aan te passen aan goede eigenschappen zoals liefde, geduld en barmhartigheid. Dat is de terugkeer naar het verbond met de hemelse Vader, het verbond van liefde. De aanpassing aan de goddelijke liefde maakt de uit voorzorg afgesloten geest vrij zodat hij mee kan werken aan het groeiproces van de liefde.

In de Huishouding, deel 2, dat door Jakob Lorber is geschreven, staat in hoofdstuk 85 het volgende: “Voor degene die in het verbond zal blijven, zal ik een Vader zijn en hij zal voor Mij een kind zijn; en wie ook maar tot dit verbond zal toetreden, aan hem zal ook het ware kindschap ten deel vallen. Maar wie zich van het verbond losmaakt, zal zich ook van Mij afzonderen en gedurende de tijd dat hij afgescheiden zal blijven van dit heilige verbond, zal hij het kindschap verliezen.”

Hier lezen wij dat God als onze hemelse Vader er alles aan doet om alle mensen het kindschap te verlenen. Maar dat kan Hij niet doen met zijn almacht. Dat had Hij vanaf het begin van de schepping wel kunnen doen. In dat geval zouden wij robots zijn die alles uitvoeren wat Hij wil. Maar dat is niet wat God wil. Wij, zijn schepselen, moeten tot het inzicht komen dat wij vrijwillig de beslissing kunnen nemen om God als onze Vader te erkennen en daarnaar te handelen. De wilskracht bij de mensen is meestal zwak, maar als wij de hemelse Vader vragen ons met zijn sterke wilskracht te helpen, dan gebeurt dat ook. Wel is het nodig dat wij ons compleet met zijn liefde verbinden, wat niet alleen de godsliefde maar ook de naastenliefde insluit.

Wanneer wij ons losmaken van zijn verbond, dan kan dat al hier in het leven op aarde gebeuren en de negatieve toestand van de ziel die daardoor ontstaat, zal meegenomen worden naar het geestelijke leven na het afleggen van ons materieel lichaam. Zoals de levenswijze van de mens op aarde was, zo zal het in het begin ook daar zijn. Dat wil zeggen dat God niemand hoeft te veroordelen omdat iedereen volgens zijn liefde naar dàt gebied toe wil gaan, dat in overeenstemming is met zijn liefde. Als dat een liefde is voor negatieve dingen zoals machtsstreven, eigenliefde, lichamelijke wellust of iets dergelijks, dan is dat het verlaten van het goddelijke verbond, en deze mens verkiest dan voor zichzelf de hel.

Als later een beter inzicht rijpt, ontvangt men hulp van engelen die de weg wijzen die terugleidt naar het goddelijke verbond van de liefde. Je mag aannemen dat God ook in de hel één en al liefde is. Iedereen, die dat wil, wordt door de hemelse Vader als een verloren zoon erkend en weer aangenomen.

Mensen die al op aarde tot het inzicht komen dat liefde het belangrijkste in het leven is en daarnaar leven, worden door hun beschermengelen gesterkt. Na hun aankomst in het geestelijke rijk begint de weg naar de hemel, die afhankelijk van de mens wat langer of korter kan zijn. Wel zijn deze mensen van het begin af aan gelukkig en hun liefde zal voortdurend toenemen. Liefde is het leven zelf! Hoe meer liefde een mens bezit, des te sterker en gelukzaliger voelt zo iemand zich. In het tegenovergestelde geval, d.w.z. als er te weinig of helemaal geen goddelijke liefde aanwezig is, bevindt de mens zich in het duister en is hij dicht bij de eeuwige dood.

God, dat is onze zichtbare Vader Jezus, is de puurste liefde die niemand zal veroordelen, maar iedereen zalig wil maken. Maar de mens moet dat ook willen en Gods liefde navolgen. God dwingt niemand in zijn leven op aarde en nog minder in de geestelijke wereld. Daarom ontvangt ieder mens datgene waar hij voor kiest.

 

=============================

Roelof Tichelaar en Johan Lammers staan op 28 juni ook op de Midzomerfair

Roelof Tichelaar en Johan Lammers staan op 28 juni a.s. ook op de Midzomerfair

Op zaterdag 28 juni wordt in gebouw “De Nije Warf”, Foarwei 31-a te Wouterswoude (Frl.) van 10-17 uur de spirituele midzomerfair gehouden. Bij deze manifestatie zijn ruim 40 standhouders present, 14 alternatieve therapeuten en enkele bekende sprekers. Ook worden er in en rondom het gebouw workshops gegeven. Voor bezoekers zijn twee parkeerterreinen beschikbaar. Zie voor meer info over deze dag het nieuwsitem daarover op deze site.

Verder lezen

Midzomerfair – inspiratie voor iedereen – manifestatie op za. 28 juni 2014

Midzomerfair, inspiratie voor iedereen

zaterdag 28 juni 10-17 uur

Locatie: “De Nije Warf”
Foarwei 31a  Wouterswoude

De aarde warmt op, de economie stagneert en de politici laten het afweten. Hoe kunnen we o­nszelf in deze tijd creatiever en weerbaarder opstellen, zodat we niet langer hoeven te leunen op autoriteiten buiten o­ns? Welke mogelijkheden hebben we om de sluimerende krachten in o­nszelf aan te boren? Daar draait het allemaal om op deze midzomerfair. Daarom bieden wij inspiratie voor iedereen, op tal van manieren.
Verder lezen

Verslag van de ontmoetingsdag op 28 september 2013

Verslag van de o­ntmoetingsdag voor lezers van de Lorberboeken op 28 september 2013

Op zaterdag 28 september waren er in Westervoort 47 deelnemers aan de o­ntmoetingsdag voor lezers van de Lorberboeken. Een klein aantal mensen had zich moeten afmelden, maar de hemelse Vader heeft er voor gezorgd dat er weer anderen voor in de plaats kwamen, zodat er precies genoeg deelnemers waren. De sfeer was o­ntspannen en goed. Allemaal opgewekte mensen die blij waren dat er zo`n dag werd georganiseerd.

Verder lezen