Genezing in Kana in het dal.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 1)

«« 211 / 242 »»
[1] Toen de zieken, ten dele geleid, ten dele moeizaam op muildieren zittend en ten dele liggend op ziekbedden door mensen gedragen, in een halve kring om Mij heen opgesteld waren, kwamen de oudsten van deze plaats naar Mij toe en vroegen Mij:
[2] 'Heer! U, die onze schulden aan de machtige en zeer rijke Kisjonah betaald hebt, - een daad, waarvoor wij u niet genoeg kunnen danken, - genees, als u kunt deze armen, opdat zij zich met ons helemaal kunnen verheugen over de grote weldaad, die u ons heeft bewezen. ,
[3] Ik zeg: 'Ja, dat heb Ik aan jullie gevraagd en Ik kan en zal Mijn belofte ook inlossen; maar vooraf vraag Ik jullie, of je dat geloven kunt of wilt?! Jullie geloof zal je veel helpen!'
[4] De oudsten zeggen daarop: 'Heer, wij menen dat u dat kunt, en daarom vertrouwen wij er zogezegd blindelings op dat u onze zieken genezen zult door uw, ons nog onbekende, wonderlijke geneesmiddelen!'
[5] 'Maar', zeg Ik, 'hoe dan, als Ik geen speciale geneesmiddelen bij Mij heb, geen heilzame olie of andere voor het genezen van verschillende ziekten gebruikelijke middelen? Hoe denk je dan dat ik deze zieken zal genezen?'
[6] De oudsten zeggen: 'Heer! Hoe zouden wij dat nu moeten weten?! Want we hebben beslist overal meer verstand van dan van de geneeskunde! In deze plaats hebben we wel een dokter, maar dat is er eigenlijk geen. want hij heeft de mensen alleen maar onder de grond geholpen! Als we dus net zoveel wisten als onze dokter, dan zouden wij over uw geneeswijze zonder het gebruik van geneesmiddelen ook niets kunnen zeggen; vandaar dat we niet in staat zijn om te bepalen, hoe u op natuurlijke weg in staat zou zijn om de zieken zonder geneesmiddel gezond te maken!
[7] Misschien heeft u wel de beschikking over bovennatuurlijke middelen, maar dat kunnen wij niet weten; of misschien bent u een leerling van de beroemde wonderdokter uit Nazareth, Jezus genaamd? Dan zou u natuurlijk op die manier wel kunnen genezen!
[8] Het is toch eeuwig jammer, dat, zoals wij gehoord hebben, de Farizee├źn te Jeruzalem Herodes het vuur zo na aan de schenen gelegd hebben, dat hij ten langen leste toegestemd heeft om deze zeer beroemde genezer gevangen te nemen en in een kerker te werpen! Oh, dat is een grote tegenslag voor de arme, lijdende mensheid!
[9] Toch is het nog een geluk, dat Hij naar het schijnt verscheidene leerlingen in Zijn kunst onderwezen heeft! Een leerling wordt wel zelden zo goed als zijn meester; maar met de juiste ijver kan hij toch wel iets van zijn meester geleerd hebben. En dat is dan toch altijd nog wel een heel voornaam iets, dat wij in hoge mate bij u aanwezig achten en daarom geloven wij, dat u --- maar wat is dat nu?! Terwijl wij alle moeite doen om aan te geven dat wij ons geloof baseren op het feit dat u een leerling van Jezus bent, staan ineens alle zieken op! De blinden zien, de lammen lopen, de stommen spreken, de melaatsen zijn rein! En er waren daarbij nog een paar met cholera, en een aantal dat met TBC besmet was, en ze zijn gezond! Ah, zo iets is toch sinds het ontstaan van de wereld nog nooit vertoond! Grote, almachtige God, hoe gebeurde dat? Heeft u ze allemaal genezen?! Of is er soms een engel in dit dal neergedaald en heeft die de zieken allemaal onzichtbaar aangeraakt en zo genezen? Hoe -hoe is dat nu toch gebeurd?
[10] U heeft nog niet eens naar de zieken gekeken en u was alleen maar met ons bezig, en alle zieken zijn nu beter! O zeg ons toch, hoe dat gebeurde!'
[11] Ik zeg: 'Waarom is de manier 'waarop' nu zo belangrijk, als de zieken alleen maar door Mijn wil en Mijn innerlijke woord, waaraan alles ondergeschikt is, volledig gezond zijn geworden, want daaraan kunnen jullie toch wel niet meer twijfelen!? Deze daad geschiedde echter niet zozeer terwille van de zieken, maar veel eerder voor jullie. Lichamelijk zijn jullie wel helemaal gezond, maar geestelijk zijn jullie zieker dan dat zij lichamelijk waren!
[12] Ik zou echter erg blij zijn als Ik jullie zielen ook zo kon genezen zoals Ik de lichamelijk zieken genezen heb! Maar dat gaat niet zo gemakkelijk, omdat iedere ziel haar eigen dokter moet zijn.
[13] Maar vooraf heb ik jullie de geestelijke medicijn al gegeven; gebruik deze, dan zullen jullie in je ziel gezond worden en daardoor zullen jullie je omvormen tot echte kinderen van God.
[14] Het woord, dat Ik tegen jullie heb gesproken, moet zonder de geringste toevoeging en zonder de minste weglating wezenlijk in acht genomen worden. En jullie geringe aantal Joden in deze plaats moet in hart en nieren Jood zijn; en jullie Grieken moeten ware Joden worden, opdat vrede en eenheid onder jullie heerse!
[15] Ook zullen jullie Grieken met je sluwe woekergeest de toch al arme Joden niet meer noodzaken om geld tegen rente te lenen, om aan jullie onrechtvaardige vorderingen te kunnen voldoen.
[16] Jullie hebben de aarde met haar menigvuldige schatten toch niet geschapen, zodat je daarmee kunt doen alsof deze jullie eigendom zijn?!
[17] Waarom eis je dan van de Joden een pachtsom, terwijl God toch het land aan de Joden heeft gegeven en alleen zij dus het recht zouden hebben om van jullie pacht te vragen?! Jullie zijn vreemdelingen in het land van de Joden, die meer dan jullie, kinderen van Jehova zijn, en toch vraag je pacht voor de akkers, weiden en bossen, die sinds Abraham eigendom van de Joden zijn! Vraag jezelf eens af, of dat wel rechtvaardig kan zijn voor God en alle rechtvaardige mensen!
[18] Daarom waarschuw Ik jullie voor de toekomst heel ernstig voor zulke schreeuwende onrechtvaardigheden, omdat het jullie anders slecht zal kunnen vergaan!
[19] Geef dat zeer onrechtmatig in bezit genomen goed en eigendom gratis aan de Joden terug en zie jezelf in het land van de Joden zoals je bent, namelijk vreemdelingen, dan zullen jullie een gezegend aandeel in alles hebben wat de Joden nu volgens de belofte letterlijk zullen ontvangen; maar anders zullen jullie deel hebben aan de vloek van duizenden en de gevolgen daarvan!
[20] Denk er nog maar eens goed over na, en dan zul je zien dat de Joden in jullie ogen alleen maar lastdieren zijn!
[21] Jullie hebben de Joden wel het politieke eigendomsrecht laten behouden, en de Jood kan altijd nog zeggen: 'Deze grond is van mij!'; maar jullie kwamen met je verleidelijke waren, je hebt van de mooie dochters en vrouwen van de Joden ijdele pronkzuchtige dames gemaakt en de blinde Joden voor gek gezet, omdat ze hun vrouwen en dochters mooier vonden met de Griekse opschik dan in de joodse ingetogen, eenvoudige kleding! Daarvoor kregen jullie het vruchtgebruik van hun akkers, tuinen, weiden en bossen; en omdat ze toch ook voor hun eigen levensbehoeften vruchten van hun akkers wilden oogsten, moesten ze duur als onderpachter voor het gebruik betalen en van de oogst ook nog de tienden afdragen! Bovendien laten jullie hen, als de eigenlijke bezitters alle belastingen en andere lasten dragen!
[22] Ik zeg jullie: Dit onrecht is ten hemel schreiend en roept om straf van boven! Laat dus toe dat Ik jullie terechtwijs, anders zul je de hardste tuchtroede van boven niet ontlopen!'
«« 211 / 242 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.