Het nieuwe en eeuwigdurende rijk. In Kana in Galilea.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 1)

«« 85 / 242 »»
[1] (Toen Hij nu in Galilea kwam, namen de Galileeërs Hem op die alles hadden gezien wat Hij in Jeruzalem op het feest had gedaan. Want zij waren ook op het feest. Joh. 4:45) In het dal aangekomen bereikten wij al gauw een Galilees dorp, waar veel van die Galileeërs woonden, die in Jeruzalem op het feest waren toen Ik de tempel reinigde. Omdat dat nog niet zo lang geleden plaats vond, wisten die mensen het zich nog heel goed te herinneren.
[2] Toen deze Galileeërs Mij door hun dorp zagen wandelen, kwamen ze direkt uit alle huizen de straat op, begroetten Mij vriendelijk en kwamen lovende woorden te kort voor Mijn naar hun mening bijzonder gewaagde daad in de tempel. En hun vreugde om Mij weer te zien was des te groter, omdat ze bijna allemaal gedacht hadden dat de Farizeeën Mij heimelijk uit de wereld geholpen konden hebben! Want deze Galileeërs wisten niet veel meer van Mij, dan dat Ik de zoon van de vrome Jozef was en dat God met Mij was net zoals Hij met Jozef geweest was. De hele dag en vervolgens ook de hele nacht moest Ik met Mijn gezelschap bij hen blijven. Ze verzorgden ons zo goed mogelijk, en er waren veel vragen te beantwoorden en er werd veel raad gegeven, en men vroeg ook over de Messias; en velen zagen en herkenden Deze in Mij.
[3] Want ze zeiden: 'Wie in de tempel voor vele duizenden mensen zo'n moed ten toon spreidt, moet zich van een grote macht bewust zijn die hem van boven gegeven is! Want als een gewoon mens dat zou doen, dan zou het hem bij zo'n onderneming slecht vergaan; ook zou hij tegen de ingeroeste misstanden, die al zo lang in de tempel schering en inslag zijn, niets bereikt hebben! Maar bij U was het anders! Alsof een geweldige storm hen meesleurde, zo renden ze de tempel uit, en sindsdien is er in de tempel geen markt meer gehouden!' En Ik zei: 'En er zal in de toekomst ook geen markt meer gehouden worden, want zijn eind is dichtbij gekomen!'
[4] Daarover verwonderden de Galileeërs zich en antwoordden: ' Als dat zo is, dan zal het er voor ons slecht uit zien! Wat komt er dan terecht van de eeuwige heerschappij van de nakomelingen van David, die door de Messias weer gevestigd zal worden, en voorspeld is door de profeten?!'
[5] Ik zeg: 'Hij zal wel voor de echte kinderen en nakomelingen van David en daarmee voor alle mensen der aarde een nieuw en eeuwigdurend rijk vestigen, maar niet op deze aarde, maar boven de aarde in de hemel! Wie de profeten op een andere manier verklaart die zal in duisternis wandelen.'
[6] Naar aanleiding van deze uitspraak gingen er verscheidene mensen weg, want ze geloofden in een aardse Messias; maar velen verzochten Mij om een nader onderricht.
[7] Ik zeg: 'Jullie willen ook tekenen zien, anders geloof je niet! Volg Mij daarom naar Kana, en vandaar in de streek er omheen; daar zul je lessen en tekenen krijgen!'
[8] In Mijn gezelschap waren er echter veel uit Kana, die Mij vanaf de bruiloft gedurende de gehele tocht om Mijn leer te verbreiden, zeer trouw begeleid hadden. En zij wilden gaan vertellen van al de lessen en tekenen, die ze van Mij hadden gehoord en gezien.
[9] Maar Ik zeg: 'Het is voor hen de tijd nog niet. Laten ze ons echter volgen naar Kana; daar zullen we er iets over vertellen en meer nog zullen ze zelf zien en ondervinden! En laten we dan nu onze reis weer voortzetten! Onderweg moet niemand echter wat zeggen, want er zijn hier Farizeese bandieten!'
[10] Toen Ik dat zei, gaven de Galileeërs Mij gelijk en vertelden, hoe overal de Farizeese spionnen loeren en de wandelaars op straat aanhouden, hen over van alles uithoren, waarbij ze ook vragen of de zekere Jezus uit Nazareth zich ergens bevindt en hen lessen geeft. En Ik zei: 'Juist daarom zullen we tot bij Kana heel stil gaan; aan ons talrijke gezelschap zullen ze wel wijselijk geen vragen stellen!'
«« 85 / 242 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.