Cyrenius dingt naar de hand van Tullia. Zij stelt hem op de proef. Een evangelie over huwelijk en liefde

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 102 / 302 »»
[1] Na zich enigszins te hebben her­steld, zei Cyrenius: 'Tullia, als ik je daarom uit de grond van mijn hart zou vragen, zou je mij dan je hand willen geven en mijn wettige vrouw worden?'
[2] Tullia antwoordde: 'Wat zou U mij niet allemaal aandoen, gesteld dat ik dat zou weigeren?'
[3] Enigszins opgewonden nu, maar toch nog met een warm hart, zei Cyrenius:
[4] 'Dan zou ik daarvan een of­fer maken. .., voor Hem, Dien jij op je arm hebt, en daarna zou ik in zeer bedroefde stemming hier vandaan gaan! ,
[5] Tullia vroeg nu verder: 'Hoe zoudt U het vinden als ik aan Hem, Dien ik op mijn arm heb, zou willen vragen wat mij in dezen te doen staat?
[6] En, stel dat Hij mij dat dan zou afraden, stel dat Hij mij te verstaan zou geven trouw te blij­ven aan het huis, dat mij zo bij­zonder vriendelijk heeft opgeno­men?'
[7] Van deze vraag stond Cyre­nius toch wel even versteld, maar daarna zei hij -zij het ietwat ver­legen:
[8] 'In dat geval, mijn heerlijke Tullia, ja, dan zou ik natuurlijk zonder tegenspraak direct afstand moeten doen van mijn verlan­gens!
[9] Want tegen de Wil van Hem, aan Wien alle elementen moeten gehoorzamen, kan een sterfelijk mens in der eeuwigheid toch niets beginnen!
[10] Maar, vraag het dan alsje­blieft nu direct aan het Kindje, zodat ik zo vlug mogelijk weet waar ik aan toe ben!
[11] Maar nu richtte het Kindje zich dadelijk op en zei: 'Ik ben geen Heerser over wat van deze wereld is! Wat Mij betreft zijn jul­lie dus vrij in alles wat zuiver we­reldlijk!
[12] Maar, hebt ge voor elkaar eenmaal ware liefde opgevat, dan mag je daaraan ook weer niet zo­maar ontrouw zijn!
[13] Want de enige huwelijks­wet, die voor Mij geldt, is die, de­welke met vurige letters in jullie hart geschreven staat!
[14] Als jullie elkaar volgens die wet al op het eerste gezicht hebt gevonden en verbonden, dan mag je niet meer van elkaar scheiden, als je tegenover Mij niet zondigen wilt!
[15] Een werelds huwelijkscon­tract geldt voor Mij niet, voor Mij geldt alleen een huwelijk uit lief­de!
[16] Wie zón huwelijksband breekt, die is in Mijn ogen pas een echtbreker!
[17] Cyrenius, nu jij je zinnen volledig op deze jonge dochter hebt gezet, mag je je van haar niet meer afkeren!
[18] En jij, Mijn dochter, toen jij Cyrenius voor de eerste maal zag, stond je hart al direct in vuur en vlam; voor Mij ben je daarom al zijn vrouw, en behoef je het niet eens meer te worden!
[19] Voor Mij zijn overwegin­gen van werelds voor en tegen niet van belang, voor Mij geldt slechts wat jullie hart je ingeeft!
[20] Volgens die norm alleen moeten jullie elkaar dus eeuwig trouw blijven, anders worden jul­lie tegenover Mij werkelijk echt­brekers!
[21] Vervloekt zij hij, die op wereldse gronden de echte liefde zou ontraden, want die echte lief­de is uit Mij!
[22] Immers wat zou nu eigen­lijk van meer waarde zijn: die ech­te liefde, die uit Mij is, dan wel wereldse gronden, die in feite des duivels zijn?!
[23] Behoedt u voor liefde op grond van wereldse gronden, -die zij vervloekt!'
[24] Deze woorden van het Kindje vervulden alle aanwezigen zozeer met ontzetting en ontzag, dat niemand het nog waagde over de echt ook nog maar iets te zeg­gen!
«« 102 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.