Alweer een verrassing in Jozefs huis: in het wit geklede jongelingen als helpers

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 112 / 302 »»
[1] Toen Cyrenius zich al tamelijk Iaat in de avond van het huis van Jozef naar de stad had begeven, zei Jozef tot zijn zonen:
[2] 'Kinderen, gaan jullie nu eerst onze huishouding verzor­gen. Zorg voor de koeien en de ezels, en maak daarna een goed en fijn avondmaal klaar, want ik wil vandaag nog mijn nieuwe dochter bij een feestelijk maal adopteren en zegenen!'
[3] Onmiddellijk gingen Jozefs zonen doen wat Jozef hun had op­gedragen.
[4] Maar wat waren ze ver­baasd, toen ze daar in de stal meerdere in het wit geklede jon­gelingen aantroffen, die bezig waren het vee te verzorgen!
[5] Jozefs zonen vroegen hun wie hun daartoe opdracht had ge­geven, en bij wien zij feitelijk in dienst waren.
[6] De jongelingen antwoord­den: 'Te allen tijde zijn wij diena­ren des Heren. De Heer heeft ons dit werk opgedragen, en daarom doen we het dan ook!'
[7] Nu vroegen Jozefs zonen verder: 'Wie is dan jullie heer en waar woont hij? Is het Cyrenius soms?'
[8] De jongelingen gaven nu ten antwoord: 'Onze Heer is ook Die van jullie: Hij woont bij jullie, maar Hij heet niet Cyrenius.'
[9] Nu dachten Jozefs zonen dat zij dan blijkbaar hun eigen vader bedoelden, en zeiden daarom te­gen de jongelingen:
[10] ' Als dat zo is, gaat dan maar eens met ons mee, dan kan onze vader, die hier de baas is, ons bevestigen, of jullie echt zijn knechten bent.
[11] De jongelingen zeiden: 'Melk eerst de koeien, dan zullen we daarna met jullie meegaan om ons aan jullie Heer voor te stel­len.'
[12] Nu pakten de zonen hun melkemmers en ze melkten wel driemaal zoveel als anders wan­neer ze hun koeien nog zo goed verzorgd hadden.
[13] Nu steeg hun verbazing ten top; ze konden maar niet begrij­pen dat de koeien ditmaal zo ont­zettend veel melk gaven!
[14] Toen ze met melken klaar waren, zeiden de jongelingen:
[15] 'Nu jullie klaar zijn, laten we naar binnen gaan, waar jullie Heer en de onze woont!
[16] Alhoewel... jullie vader heeft ook opdracht gegeven om een goed avondmaal klaar te ma­ken; voordat we naar binnen gaan, moet dat dus eerst klaar zijn!'
[17] Direct gingen de jongelin­gen nu de keuken binnen, maar ook daar zagen zij een aantal jon­gelingen reeds druk in de weer met het bereiden van een kostelijk maal!
[18] Jozef meende dat de jon­gens wat langer dan gewoonlijk over hun werk deden; dus ging hij eens kijken wat zij uitvoerden.
[19] Wie schetst echter zijn ver­bazing zijn keuken nu vol mede­werkers te vinden!
[20] Hij vroeg zijn zonen dan ook, wat dat in Godsnaam te be­tekenen had.
[21] Nu antwoordden hem ech­ter de jongelingen: 'Maakt U zich maar geen zorgen, Jozef; wat hier gebeurt, dat gebeurt werkelijk omdat de Heer het zo wil! Laat ons dit avondmaal dus maar even afmaken, dan zal de Heer U Zelf wel verder inlichten!'
«« 112 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.