Vragen van de hoofdman over de komst van de Messias. Uitleg van Jozef over Diens Wezen. Een van de onderpriesters over het einde van de heidense tempels. Levende tempels in de harten der mensen

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 145 / 302 »»
[1] Toen de hoofdman van Jozef de grondbeginselen van de goddelij­ke leer had vernomen, alsook een aantal aanwijzingen die op de Messias sloegen,
[2] dacht hij eerst heel lang na, om dan later te vragen, wanneer de Messias zou komen.
[3] Jozef zei: 'Die Messias, Die alle mensen van het juk van de dood zal bevrijden en Die de af­vallige Aarde opnieuw met de He­mel zal verbinden, Die is er al!'
[4] Maar nu begon de hoofdman aan'-te dringen; hij zei: ' Als die Messias er dan al is, zeg me dan waar Hij is, en hoe Hij herkend kan worden! 
[5] Jozef antwoordde: 'Het staat mij niet vrij Hem met de vin­ger aan te wijzen maar
[6] over een aantal herken­ningstekenen kan ik u wel het een en ander mededelen!
[7] Allereerst zal de Messias zijn: De levende zoon van de u tot dusverre onbekende God, de Allerhoogste!
[8] Hij moest worden ontvan­gen door een absoluut zuivere maagd, en wel op hoogst wonder­bare wijze, uitsluitend en direct door de Kracht van de Allerhoog­ste Zelf!
[9] Eenmaal ontvangen en ge­boren, zal de Volheid van Gods allerhoogste Kracht wonen in Zijn Vlees!
[10] En als Hij dan in levenden lijve op aarde verblijf houdt, dan zullen Zijn dienaren en gezanten uit de Hoogte der Hemelen neder­dalen om Hem te dienen in het verborgene, maar voor vele men­sen ook in het openbaar!
[11] Allen, die Hem metterdaad zullen volgen, en die naar zijn Woord zullen leven, en hun hart in liefde tot Hem ontsteken, zal Hi j zalig maken in woord en daad!
[12] Zij echter, die Hem niet willen erkennen, zullen door Zijn machtige Woord worden geoor­deeld, namelijk door dat Woord, dat Hij in elk mensenhart zal in ­griffen!
[13] Zijn woorden zullen niet gelijken op mensenwoorden: ze zullen vol zijn van Kracht en Le­ven. Wie die Woorden zullen aan­horen en er zich aan houden, zo­wel in gedachten als metterdaad, diegenen zullen de dood in der eeuwigheid niet smaken!
[14] Zijn karakter zal zachtaar­dig zijn als dat van een lam en zo lief als van een duif.
[15] Niettemin zullen alle ele­menten der natuur onmiddellijk gevolg geven aan Zijn geringste wenken!
[16] Geeft Hij bijvoorbeeld de winden daartoe opdracht, dan zullen ze losbreken en dan zullen ze de zeeën doorgroeven tot op de diepste diepten van hun bodem.
[17] Met één blik van Zijn ogen kan Hij die wateren echter weer tot een rustige spiegel maken.
[18] Eén ademtocht van Hem naar deze aarde gericht zal vol­staan om oude graven te openen en alle doden daaruit te doen opstaan!
[19] Ja zelfs zou vuur tot afkoe­ling kunnen dienen voor hen, die het levende woord van de Messias in hunne harten dragen!
[20] Dit beste hoofdman, zijn de meest wezenlijke kentekenen, waaraan je de Messias gemakke­lijk kunt herkennen!
[21] Meer mag ik je over Hem niet zeggen. Het antwoord op de vraag waar hij is zult u ongetwij­feld zelf gemakkelijk en vlug kun­nen vinden!'
[22] Door deze uiteenzetting was de hoofdman diep onder de indruk gekomen, zodat hij verder nog nauwelijks iets durfde zeg­gen.
[23] Hij ging dus maar terug naar de onderpriester met wie hij al eerder gesproken had, en zei tegen hem:
[24] 'Hebt u wellicht van terzij­de gehoord wat deze bijzonder wijze jood met mij besproken heeft?'
[25] Deze antwoordde: 'Elk woord je ervan is diep doorge­drongen in mijn verbaasde ziel!'
[26] Nu zei de hoofdman: 'Wees dan zo goed mij nu nog te zeggen wat dan straks het einde zal zijn van onze goden, als die mij zo merkwaardig aangeduide Messias van de wereld eenmaal in de volle werkzaamheid van zijn goddelijke kracht zal gaan optreden!'
[27] De onderpriester ant­woordde: 'Hebt u dan drie dagen geleden niet de kracht van die ge­weldige orkaan aan den lijve on­dervonden?
[28] En hebt u op die bergtocht dan niets gemerkt van dat plotse­linge einde, die instorting, van on­ze voormalige Apollotempel? En van de tekenen, die daarop ge­volgd zijn?
[29] Binnen niet al te lange tijd zal het met Rome precies zo gaan! Stoffig puin, dat zal alles zijn, wat er van de tempels zal overblijven!
[30] En waar nu nog offers aan Zeus worden gebracht, daar zal men binnenkort slechts puinho­pen aantreffen! In plaats daarvan zullen de mensen in hun harten levende tempels oprichten!
[31] En in die tempels zal iedere mens­ als ware hij priester­ aan de Enige Ware God overal en te allen tijde een levend offer kun­nen aanbieden! Dit, en meer niet, is wat ik u zeggen kan. Wilt u meer weten, dan zijn daar degenen, die meer weten dan ik! Vraag mij dus alstublieft verder maar niets meer!'
«« 145 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.