Het probleem van het herstel van het oude Carthaagse schip op de Sabbath. De rede van het Kindje over het weldoen op de Sabbath. De gehoorzaamheid van Jozef aan de wet. De wonder­baarlijke reparatie van het schip door de engelen

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 149 / 302 »»
[1] Toen de hoofdman dus tevre­dengesteld was, gaf Cyrenius op­dracht aan de stadscommandant om voor de volgende dag een schip uit te rusten, waarop deze armen dan naar Tyrus zouden kunnen worden overgebracht.
[2] De commandant moest hem echter ten antwoord geven: 'Hoogheid, bij mijn weten ligt er in de haven nog slechts één schip, een oud Carthaags schip, dat zeer onderkomen is.
[3] Hier in deze stad zijn geen scheepsbouwers, slechts een paar tweederangs timmerlui.
[4] Het is dus nog maar zeer de vraag, hoe dat schip zou kunnen worden hersteld, want die tim­merlieden kunnen hoogstens een vissersvlot vervaardigen!'
[5] Cyrenius zei nu: 'Dat is geen probleem; dat regel ik wel!
[6] Die wijze jood daar is een hoogst bekwaam timmerman, en ook zijn zonen zijn dat.
[7] Hem zal ik eens om raad vragen; ik ben ervan overtuigd dat hij mij -en zeker in dit geval­ de best mogelijke raad zal verschaf­fen!'
[8] Zich meteen tot Jozef wen­dend, legde Cyrenius hem het probleem voor.
[9] Maar Jozef antwoordde: 'Beste vriend, als het nu niet net onze allerbelangrijkste Sabbath zou zijn, zou het voor mij geen probleem opleveren, maar op Sabbath mogen wij geen arbeid verrichten!
[10] Misschien zijn hier echter wel timmerlui, die met onze Sab­bath niets van doen hebben; die wil ik dan wel instructies geven voor hun werk.'
[11] Maar nu kwam het Kindje tussenbeide en zei: ' Jozef, op Sabbath weldoen mag best!
[12] De viering van de Sabbath bestaat niet zozeer in het heel de dag niéts doen, maar veeleer in het doen van goede werken!
[13] Mozes heeft weliswaar van de Sabbathviering een voornaam gebod gemaakt, en onnodige en betaalde arbeid gebrandmerkt als schending van de Sabbath, wat voor God een gruwel is,
[14] maar Mozes heeft nooit verboden om op Sabbath Gods Wil te doen!
[15] Nergens staat er in de Wet dat je op Sabbath een broeder te gronde mag laten gaan!
[16] Ik­ de Heer van de Sabbath - Ik zeg je: Door ook op de Sab­bath wel te doen, zul je de Sab­bath op de allerbeste manier heili­gen!
[17] Maar, Jozef, als jij het niet aandurft om - schijnbaar - de Wet van Mozes te overtreden, door dit schip een kleine opknapbeurt te geven, dan zullen Mijn dienaren dat wel doen!'
[18] Jozef antwoordde: 'Ja mijn goddelijk Zoontje, dat mag dan zo zijn, maar nu ik in het vervullen van de Wet vergrijsd ben, wil ik die niet meer­ ook niet schijnbaar -overtreden!'
[19] Hierop riep het Kindje on­middellijk de jongelingen bij Zich en zei: 'Gaan jullie dan maar om daar Mijn Wil te doen!
[20] Jozef vindt de Wet belang­rijker dan de Wetgever, en ook vindt hij de Sabbath nog voorna­mer dan de Heer van de Sabbath!'
[21] Als met de snelheid van een gedachte verlieten de jongelingen nu de zaal, maakten het schip in minder dan geen tijd in orde, en kwamen ook snel weer terug.
[22] Iedereen was verwonderd over zoveel snelheid; velen ge­loofden dan ook niet dat het schip al zeewaardig zou zijn. Niettemin kwamen er al gauw lieden vanuit de haven om Cyrenius van deze unieke prestatie op de hoogte te stellen. Nu begaf het hele gezel­schap zich naar de waterkant om het schip te bezichtigen. En ieder­een was verbaasd over de buiten­gewone kundigheid van de jonge­lingen.
«« 149 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.