Opnieuw gekibbel tijdens het tweede spelletje. Het eerzuchtige meisje als minister. Hetze tegen het Kindje. Laatste nieuwe worp en herstel van de goddelijke oerorde

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 196 / 302 »»
[1] In het verloop van deze tweede ronde deden zich weer moeilijk­heden voor tussen de spelers.
[2] Ze waren allemaal erg bang voor de minister, omdat dat Cyre­nius zelf was. De veldheer, de landvoogd, noch ook de rechter durfden zich tegen de minister te doen gelden en zij mokten dan ook stiekem tegen deze toestand.
[3] Vooral een paar meisjes -ze speelden de landvoogd en de rech­ter­ waren ontevreden, omdat zij zonder toestemming van de minis­ter niets mochten.
[4] Alleen Sixtus was helemaal tevreden ditmaal in het kinder­kuiltje.
[5] Het Kindje bemerkte dat de sfeer niet goed was en Hij riep daarom allen bijeen. Opnieuw werden de knikkers verdeeld en nu werd er voor de derde maal geworpen.
[6] Maar bij deze worp kwam Cyrenius in het koningskuiltje, terwijl het Kindje in het kinder­kuiltje terechtkwam.
[7] Alle kinderen hadden reuze pret, dat de twee jaar en vier maanden oude Jezus nu dan ein­delijk óók eens in het kinderkuil­tje was terechtgekomen.
[8] Zelfs het eerder genoemde meisje kwam nu weer terug en zei tegen het Kindje: 'Kijk, dat is de juiste plaats voor jou; het doet me echt genoegen, dat jij nu ook eens in dat vervelende kuiltje komt!'
[9] Maar het Kindje zei: 'Let op: het ministerkuiltje is nog vrij! Pak een knikker en gooi! Wie weet kom jij er wel in!'
[10] Het meisje nam toen toch nog maar weer een knikker, ze wierp en ja hoor, ze kwam inder­daad in het ministerkuiltje!
[11] Toen ze zichzelf in het mi­nisterkuiltje gewaar werd, kreeg ze er een kleur van, zo blij was ze dat haar eerzucht nu eindelijk eens bevredigd was. Schertsend zei ze dan ook:
[12] 'Nou Jezus, jij kunt je ple­zier nu wel op: als je nu ongehoor­zaam wordt, zal ik je eens mooi straffen!'
[13] Maar nu zei het Kindje weer: 'Kinderen zijn immers nog niet aan de wet onderworpen; wat zou je dan tegen Mij willen doen; hoe zou je Me willen treffen?'
[14] Het meisje nu weer: 'Laten we nu maar beginnen, dan zul je gauw genoeg zien, of een minister geen gezag over kinderen heeft!'
[15] Nu gaf dan Cyrenius als ko­ning, zijn spelregels, waarna ie­dereen naar zijn plaats ging om zijn taak op zich te nemen.
[16] De minister stookte de priester hevig op tegen het kind: hij zou namelijk het kind niet bij zich mogen laten komen.
[17] Het gevolg was dat nu ook de overige posten geen gehoor voor het kind speelden.
[18] Daarom liep het kind dus naar de koning en diende, volgens de regels van het spel, zijn beklag in wegens vervolging.
[19] De koning antwoordde: 'O Heer, ik weet nog veel te weinig van deze spelregels af!
[20] Maar nu er -regels of niet ­alweer onregelmatigheden blij­ken plaats te vinden, zal ik ons groepje maar weer bijeenroepen, en als U dat wilt, kunnen we dan direct nog een nieuw spelletje doen.'
[21] En het Kindje zei: 'Ja Cy­renius, een nieuw en voor eeuwig het laatste!
[22] Roep de kinderen maar weer bij elkaar, dan zullen we het laatste spel doen!'
[23] Cyrenius riep de kinderen bijeen. verdeelde de knikkers, en er werd gegooid.
[24] Ditmaal wierpen alle kin­deren en ook Cyrenius in het kin­derkuiltje, terwijl Jezus als Enige in het koningskuiltje wierp.
[25] Plotseling begon Zijn kuil­tje nu hevig te gloeien en zijn knikkertje begon te stralen als de zon.
[26] Vervolgens nam het Kindje dat stralende knikkertje op en legde het in het vaderkuiltje, waarna Het aan Cyrenius vroeg:
[27] 'Cyrenius, begrijp jij nu al jets van dit zinvolle spel?'
[28] Cyrenius antwoordde: 'Maar Heer, mijn Leven, hoe zou ik daar nu jets van kunnen begrij­pen?'
[29] Het Kindje sprak: 'Luister dan maar naar Mij; dan zal Ik het jullie allen eens helder en grondig uit de doeken doen!'
«« 196 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.