Het leven en de zielestrijd van Jezus vanaf Zijn twaalfde tot aan Zijn dertigste jaar. Wenken en voorbeelden tot het bereiken van de wedergeboorte als voorwaarde tot het eeuwige, zalige leven. Slotopmerking en zegen des Heren

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 300 / 302 »»
[1] Hoe heeft de Heer Jezus dan geleefd van Zijn twaalfde tot Zijn dertigste jaar?
[2] Hij heeft in Zichzelf voort­durend en op de meest levendige wijze gevoeld dat Hij de Almach­tige Godheid was; Hij wist ook dat alles, wat in heel de grenzeloze oneindigheid bestaat, voor eeu­wig ondergeschikt is en moet zijn aan Zijn geringste wenk.
[3] Daardoor was er in Zijn ziel een allerhevigste aandrang om over alles te heersen.
[4] Trots, heerszucht, absolute vrijheid, gevoel voor het goede leven, drang naar vrouwen en dergelijk~ meer, en dus ook toorn, waren de voornaamste zwakheden van Zijn ziel.
[5] Maar met de wilskracht van Zijn ziel bestreed Hij al deze uitermate machtige, ja dodelijke drijfveren in Zijn ziel.
[6] Hij verdeemoedigde Zijn trots door middel van de armoede; maar bedenken wij hoe hard dit middel wel moest zijn voor Hem, aan Wie alles toebehoorde, maar Die desondanks niets het Zijne mocht noemen!
[7] Hij legde Zijn heerszucht aan banden door middel van een allergewilligste gehoorzaamheid tegenover hen, die in vergelijking met Hem praktisch niets te bete­kenen hadden!
[8] Zijn eeuwige absolute vrij­heid deed Hij geweld aan door Zichzelf­ hoe ontzettend moeilijk dat ook was -aan de mens uit te leveren, voor de meest vernede­rende slaafse arbeid!
[9] Zijn uitermate sterke drang naar een goed leventje bestreed Hi j door zeer menigvuldig te vas­ten, zowel uit nood alsook door Zijn Ziel daartoe vrijwillig gedreven!
[10] Zijn hang naar vrouwen onderdrukte Hij door veelvuldige zware arbeid, door schrale kost, door gebed en door de omgang met wijze mannen.
[11] Op dit punt had Hij zelfs extra veel te verwerken doordat Zijn uiterlijk en de klank van Zijn stem buitengewoon aantrekkelijk waren,
[12] waardoor de vijf dochters van Cyrenius over het algemeen dodelijk verliefd op Hem waren en onder elkaar wedijverden om Hem het allermeest te bevallen.
[13] Dit soort van liefde beviel Hem wel, maar desondanks dwong Hij Zichzelf telkens weer tegen elkeen te zeggen: 'Noli me tangere!'* (* Raak mij niet aan, laat me met rust!)
[14] Waar Hij voorts de slecht­heid van de mensen op het eerste gezicht doorzag, en hun slinksheid en huichelachtigheid dóór had, zoals Hij ook listigheid en egoïs­me kende,
[15] daar is het begrijpelijk dat Hij vlug opgewonden raakte, en dat Hij bijzonder gemakkelijk ge­kwetst en vertoornd kon worden;
[16] maar door middel van Zijn liefde kalmeerde Hij dan Zijn goddelijk gemoed, waarvan dan barmhartigheid weer het gevolg was.
[17] Zijn leven voerde hi j met uitsluitend zware zelfverlooche­ning, teneinde daardoor de ont­wrichte eeuwige orde te herstel­len.
[18] Hieruit is gemakkelijk te zien, dat Jezus deze achttien jaren als mens heeft doorgebracht on­der onophoudelijke verleidingen en bestrijding daarvan.
[19] En, nu dit alles voor een ieder positief is aangetoond, blijft er niets meer te zeggen over dan het verslag van de driedaagse ver­handeling in de Tempel met de wijsgeren en schriftgeleerden, maar dat kan nu­ evenmin als nog vele andere zaken -hier niet vol­gen.
[20] Jullie moeten hiermede dus vooralsnog tevreden zijn; het ove­rige zal volgen op het moment, waarop jullie tot je knecht zullen zeggen:
[21] 'Broeder, kom bij ons en blijf bij ons wonen, in de Naam des Heren.
[22] Hiermede zij dan ook dit werk afgesloten, ...Mijn Zegen en Mijn Genade mogen voor nu en voor altijd met jullie zijn! Amen.
«« 300 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.