Weinig schade in de haven. Terug naar huis. Maria in de draag­stoel. De opzettelijke omweg

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 79 / 302 »»
[1] Bij de kust aangekomen, waar deels door de natuur, deels kunst­matig, de haven geschikt was ge­maakt voor schepen, verbaasde Cyrenius zich ook niet weinig.
[2] Nergens was daar namelijk enige schade te ontdekken, be­halve dan dat alle zogenaamde mythologische versieringen van Cyrenius' prachtige schip totaal vernield waren.
[3] Cyrenius zei daarom tegen Jozef: 'In de gegeven omstandig­heden, waarde vriend, zal er voor je zoons maar weinig werk zijn.
[4] Kijk maar, geen enkel vaar­tuig heeft ook maar enige schade geleden, behalve dan dat­ en dat is mij overigens niet onwelkom ­met name op mijn schip de afgo­denbeelden waarschijnlijk kennis hebben moeten maken met het zeewater!
[5] Ik vind het zelfs wel fijn, en ik zal zeker geen nieuwe op mijn schip laten aanbrengen!
[6] In plaats van aan hen, zij alle eer en lof aan jouw God!
[7] Toch zal ik jouw zonen voor eventueel nodige kleine repara­ties, die op mijn schip gewenst mochten blijken, zo belonen, als waren dat grote opdrachten ge­weest!'
[8] Maar Jozef zei: 'Vriend en broeder, heb toch alsjeblieft niet al te veel zorgen over de in­komsten van mijn zonen!
[9] Want niet om de verdien­sten, maar om aan jou een dienst te bewijzen, zou ik je met mijn jongens graag te hulp zijn geko­men! Nu blijkt dat de Heer Zelf je heeft geholpen en dat is beter! Je kunt mijn hulp nu gerust missen.
[10] We hebben nu wel zowat alles bekeken en het is al aardig Iaat in de middag geworden. Ik vind daarom dat we maar weer naar huis moesten gaan, en mor­gen wat eventueel nog nodig is, in ogenschouw nemen. ,
[11] Cyrenius zei nu: 'Die me­ning ben ik ook toegedaan; ik heb namelijk -meer dan ik zeggen kan -medelijden met ons arme moe­dertje! Zo gauw mogelijk naar huis dus!
[12] Dadelijk zal ik een draag­stoel voor haar laten halen, dan kan ze daarin samen met het Kindje gedragen worden.'
[13] Achter Cyrenius meldde Zich aanstonds het Kindje met:
[14] ' Ja, dat moet je zekerdoen, want deze moeder is al heel erg moe; aan Mij heeft ze een wel erg zware last!
[15] Maar je mag niet via het priesterplein naar huis gaan, zoals je van plan was!
[16] Als Ik daar namelijk, met moeder wordt voorbij gedragen ­er liggen daar inmiddels al meer dan honderd uitgegravenen op matten ­
[17] dan zouden die allemaal plotseling weer tot het leven te­rugkeren, en dat zou dan voor jou en voor het hele volk op een rechtszaak uitdraaien, die al heel erg ongelegen komt!
[18] Zij zullen dus in de loop van de nacht door menselijke hulp -waarop Ik dan een geheime in­werking zal hebben -worden op­gewekt.
[19] De schijn van iets wonder­lijks zal daardoor vermeden wor­den, terwijl jij en heel het volk daardoor gevrijwaard zullen blij­ven van een oordeel, dat voor jul­lie geest eeuwig dodelijk zou kun­nen zijn.'
[20] Cyrenius nam die raad blij­moedig ter harte; de draagstoel werd dus gebracht, en Maria nam er met het Kindje in plaats.
[21] Cyrenius koos nu een ande­re weg, langs welke het hele gezel­schap inclusief de drie priesters even vlug en gemakkelijk Jozefs villa bereikte.
«« 79 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.