Het ochtendmaal van de aartsvaderen op de sabbat

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 1)

«« 169 / 187 »»
[1] En toen de hoge Abedam dat tegen het drietal had gezegd, gebood Hij hen Hem te volgen. Hij ging voorop en liet Henoch en Lamech naast Zich lopen. Hem volgden op de voet de bekende Abedam met aan diens rechterzijde Jared en aan diens linkerzijde Methusalah. Achter deze drie volgden Enos, Kenan en Mahalaleël en achter dit drietal sloten zich pas Kaeam en Jura, Bhusin en Ohorion aan.
[2] Toen ze na enkele schreden bij Adam aangekomen waren, namen zij allemaal zodanig om Abedam hun plaats in dat zij een tot bij Adam geopende kring vormden, die door Adam en Eva werd gesloten.
[3] Omdat Seth niet in de kring was opgenomen, gaf Abedam degenen die Hem omgaven te kennen dat ze plaats moesten maken voor Seth.
[4] En er werd dan ook onmiddellijk aan Adam's zijde plaats voor hem gemaakt. En zo namen nu zestien personen, de hoge Abedam meegerekend, deel aan het ochtendmaal, dat uit brood, honing en melk bestond, waarvan men steeds eerst van oudsher het brood met de honing nam en pas nadat dat was opgegeten, de verse melk dronk.
[5] En zo werd er ook ditmaal volgens deze traditie het ochtendmaal gebruikt.
[6] Maar waarom wordt hier dit ochtendmaal op de sabbat vermeld? De reden is niet ver te zoeken wanneer iemand bedenkt dat de hoogste, heilige Vader Zelf zichtbaar aan dit ontbijt deelnam te midden van de eerste mensen van deze aarde en daarmee de grondslag heeft gelegd voor de eerste geordende kerk op aarde. En zoals Adam en Eva voordien enkel als het eerste mensenpaar konden worden aangezien, zo kan dat mensenpaar nu ook als de eerste stichting van de kerk van Jehova aangezien worden; want nauw met deze kerk is het jodendom verbonden, dat in vele opzichten nog daaruit bestaat. En in een hoge bergstreek midden in Azië, niet ver van de Himalaya, leeft nog een klein afgezonderd volkje heel streng naar deze voorschriften zoals die later door de kinderen van Noach in stenen platen zijn gegraveerd met beelden waarvan de latere Egyptische hiërogliefen slechts een vervalste verbastering zijn.
[7] Toch mag het zogenaamde Sanskriet van de Geberen, Parsen en Hindoes niet als een en hetzelfde schrift worden beschouwd; want ook dit is ten eerste veel jonger en net als de Egyptische hiërogliefen van een heel duistere variëteit, vol met grote vergissingen, waardoor dan ook hun daarop gebaseerde godsdienst een gruwelijk heidendom is.
[8] Zie, ook daarom wordt dit ochtendmaal hier vermeld, dat destijds ten behoeve van de grondvesting van de oerkerk welhaast net zo gehouden werd, als, na de voleinding van de grote 'volkerendag', die nagenoeg vierduizend jaar heeft geduurd, het laatste grote avondmaal werd gehouden ter grondvesting van een nieuw testament, hetgeen een nieuwe kerk van genade en erbarming is, vervuld van het eeuwige leven en bijgevolg dus vervuld door God en met God!
[9] Maar genoeg nu over deze historische uiteenzetting; en derhalve gaan wij weer Adam's woonstee binnen en zien en horen daar wat er allemaal na het ochtendmaal gebeurde!
[10] Nadat het ochtendmaal beëindigd was en allen in hun met liefde vervulde harten Abedam Emmanuël Abba hadden bedankt, verhief de Hoge zich terstond en richtte de volgende woorden tot allen:
[11] "Luister allen die hier aanwezig zijn en getuige waren van deze nacht en, slechts met uitzondering van Kaeam, ook bijna gedurende de hele dag van gisteren! Hierbij zul je je altijd herinneren wie Degene was, is en eeuwig zal zijn die tot je kwam en Zelf aan jullie de juiste weg van de liefde heeft geleerd en dus ook de ware, oneindige wijsheid uit haar, niet een wijsheid van de wereld als zeer schadelijk voor het hoofd en nog schadelijker voor het hart, maar een ware wijsheid in de geest van de liefde en alle waarheid uit haar, hetwelk alles het ware, vrije, eeuwige leven is.
[12] Deze maaltijd moet je dus ook in het vervolg houden voor je een sabbatsoffer aan de Vader wilt brengen; want waarlijk, Ik zeg je: het offer zal niet eerder worden aangezien dan totdat jullie elkaar bij het ochtendmaal als ware broeders en zusters in Mijn liefde en dus ook als kinderen van een en dezelfde Vader in je hart goed hebben opgenomen!
[13] Zo dikwijls als je in de ware, levende liefde van je hart tot Mij zo'n maaltijd met elkaar zult houden, zal Ik ook in jullie midden zijn, - voor sommigen wier harten voor Mij zullen branden, zichtbaar, en voor de meer lauwen steeds onzichtbaar.
[14] Ja, in Mijn liefde zul je tot alles in staat zijn, - zonder Mijn liefde echter tot niets! Want Mijn liefde is een vette, goede akker, waarop jullie zijn gezaaid. Wie zich niet zal laten uitrukken door de vijand, zal weelderig opgroeien en zal veel heerlijke vruchten voortbrengen. Maar wie de wortels van zijn liefdesleven niet diep en stevig genoeg in de bodem van genoemde akkergrond heeft gedreven, waarlijk, het zal hem slecht vergaan ten tijde van de terugkerende verzoeking, wanneer de vijand van de liefde zal komen en zal proberen de boompjes uit de bodem van de akker te trekken! Hij zal geen enkele onbeproefd laten; waar hij dan een zwakke aan zal treffen, zal hij die wel sparen?
[15] O neen, hij zal het tezamen met de zwakke wortels uit de bodem van de goede akker trekken en het dan laten vergaan, omdat de wortels geen levensvocht meer zullen hebben en het boompje dan zal verdorren om tenslotte heel spoedig geheel en al in de dood over te gaan. Want wie van jullie heeft ooit gezien dat planten alleen in de lucht ontstaan en gedijen?!
[16] 'Maar ieder plantje heeft ook lucht nodig om te leven!' zul je zeggen. Met jullie zeg Ik dat ook; maar de grond is het eerst noodzakelijke, zonder dat dient de lucht nergens toe!
[17] Maar de lucht komt overeen met het goddelijke woord en de liefde van je hart met de bodem waarin een levende geest is gezaaid, omgeven door een levende ziel.
[18] Dit zaad van het eeuwige leven in je kan slechts dan de heilige lucht van de goddelijke leer zich ten nutte maken als het op is gekomen en stevige en diepe wortels heeft gedreven in de grond van de liefde tot Mij in je hart. Wanneer dat van tevoren niet is gebeurd, zeg dan en beoordeel het zelf: zal datgene, namelijk de lucht, wat het anders vruchtbrengend zou hebben moeten ontwikkelen, het niet de dood aandoen?!
[19] Zie, bijgevolg heeft Mijn woord weinig nut voor je, als je hart niet vol liefde is tot Mij en van daaruit voor je broeders, en de bodemloze, twijfelachtige wijsheid van je verstand is dan de dood van je liefde!
[20] Maar als je liefde, die de geest tot voedsel moet dienen, dood is, net zoals het uit de grond van Mijn liefde tot jullie uitgetrokken boompje waarvan aan de wortels alleen nog maar de verdroogde aarde van je liefde tot Mij kleeft, waar zal dan je zaad of het nog maar zwakke uitgetrokken boompje het voedsel des levens vandaan halen?!
[21] Laat daarom dit ochtendmaal een zichtbaar teken zijn ter aanmaning dat je je altijd aan de liefde vast moet houden! En als en zolang je dat zult doen, zul je ook het leven bij en in je hebben en dus ook Mij als oerbron van alle liefde, al het leven en alle wijsheid vanuit Mij!
[22] Grif deze woorden diep in je hart en handel onveranderlijk daarnaar, dan zul je door en door levend zijn en niet vragen: 'Waar is de Vader?' en ook niet tot Hem roepen: 'Kom!'; want Hij zal bij je zijn en in je zijn zoals nu, dus ook voor eeuwig! Amen.
[23] En jij, Henoch, ga nu en bereid je offer; want daarvoor is het de tijd! Amen."
«« 169 / 187 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.