De aanwijzing van de Heer voor het vervaardigen van ijzer en staal. Het enige wat nodig is: vertrouwen en liefde tot de Heer

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)

«« 7 / 280 »»
[1] En toen Abedam Ghemela en Lamech aan de vaderen had overgedragen, ging Hij meteen naar de vier andere echtparen en zei tegen hen:
[2] 'Luister! Wat Ik jullie nu ga zeggen moeten jullie ook meteen ten uitvoer brengen, dat wil zeggen, vandaag nog niet, maar wel al in de komende werkdagen.
[3] Dit wil Ik jullie zeggen: In het binnenste van de aarde bevindt zich een soort gesteente dat er roodachtig uitziet en niet zo hard is als ander gesteente. Als men het echter oppakt, heeft het een gewicht dat opmerkelijk groter is dan het gewicht van een andere, even grote steen. Dit gesteente ontstaat uit de door de aarde opgenomen stralen van de zon en is bijna overal in de bergen voorhanden, omdat zich juist alleen in de bergen meestal holle gangen bevinden, waarin de door de aarde opgenomen kracht van de zonnestralen zich concentreert in het vocht dat daar voortdurend aanwezig is. Met behulp van de inwerking van de andere nachtelijke sterren aan het uitspansel ontstaat er in dat gesteente een eigen uitgaande en tegenwerkende kracht (polariteit) en tenslotte wordt het geleidelijk aan vaster en steviger. En zo vaak, bij het terugkeren van de zon op de helft van haar baan om de 13.555 jaar, de wateren der aarde hun kracht en tegenkracht wisselen en het ontstane stralen gesteente gesteente in de holle gangen van het gebergte flink met zout doortrokken is, wat ongeveer 7000 jaar geduurd heeft, is er dan dit gesteente door het opnieuw terugtrekken van de wateren reeds zo rijkelijk en gedegen voorhanden, dat het in de volgende 13.555 jaar niet licht verbruikt bruikt wordt. Het achtergebleven, onverbruikte deel van dit stralengesteente, ook al heeft het meerdere duizenden wisselingen van het waterpeil doorgemaakt, wordt daardoor niet slechter, maar juist beter.
[4] Kijk, tot nu toe is dit stralengesteente nog door niemand gebruikt, behalve sinds enige tijd door een koningszoon uit Hanoch! Maar aan hem werd slechts het afval van dat gesteente getoond; en toch heeft de aarde al sinds haar ontstaan meer dan duizend verhogingen met een even groot aantal veranderingen van de waterstand ondergaan!
[5] Voor degenen die door hun liefde tot wijzen zijn geworden, is er in de bergen iets van groot nut verborgen; Ik openbaar jullie dat, opdat je er een wijs gebruik van zult maken.
[6] Verzamel het en louter het in het vuur en Ik zal jullie door je geest op de juiste tijd ingeven, hoe en waartoe je het moet gebruiken!
[7] Als jullie eenmaal meesters in die kunst zijn geworden, leer het dan ook jullie broeders en leer hen allen ook het wijze, onbaatzuchtige gebruik ervan.
[8] Daarom heb Ik jullie nieuwe woningen bezorgd en ze daartoe van alle dingen voorzien die jullie bij deze nieuwe kunst doelmatig kunnen gebruiken. Het gebruik van alle reeds aanwezige werktuigen zal de geest jullie allemaal leren. Ofschoon sommigen van jullie reeds vanaf de eerste tijden pogingen ondernomen hebben om de door Mij aan jullie geschonken werktuigen na te maken, wilde dat echter toch niemand zo geheel en al gelukken, omdat jullie niet het juiste metaal gevonden hadden. Maar daar Ik het jullie nu Zelf heb aangewezen, zullen jullie nu zelf die werktuigen kunnen maken, die je voorheen altijd kant en klaar ongemerkt van Mij ontving.
[9] Voorheen gaf Ik jullie dit alles steeds geheel voor niets en zo moeten jullie het ook doen. En terwijl jullie aan het werk zijn en je nuttig maken voor je broeders, mogen jullie broeders er dan ook wel op toezien dat ze jullie van spijs en drank voorzien.
[10] Doch jullie mogen dat nooit voor jullie arbeid eisen; maar eet en geniet in dankbaarheid van hetgeen men jullie zal brengen! Maar ook niemand moet, omdat hij jullie iets gegeven heeft, iets van jullie eisen; ga alleen in liefde met elkaar om!
[11] Het zo bewerkte gesteente kunnen jullie ijzerspaat noemen.
[12] Wees volkomen in alle dingen en machtig in de levende liefde, dan zal ook Ik voortdurend met Mijn zegenende hand onder jullie zijn en zal jullie opvoeden, onderwijzen en voorbereiden tot alle volkomenheden! Amen.'
[13] Na deze leerzame woorden van Abedam trad Adam meteen op Hem toe en sprak: 'Heilige, liefdevolle Vader! U heeft zojuist gewag gemaakt van het wisselende waterpeil op aarde. Zie, als dan misschien al spoedig de zee onze bewoonde landerijen zal verzwelgen, wat zal er dan met ons gebeuren?
[14] Zou U ons daarover niet ook een teken willen geven, als dat Uw heilige wil is?!'
[15] En Abedam glimlachte om deze vraag en zei toen tegen Adam: 'Adam, maak je liever over iets beters bezorgd, als je je al zorgen wilt maken; want deze ongerustheid is al te dwaas.
[16] Stel je vanaf nu nog een tijdsduur van dertienduizend jaar voor! Waarlijk, in die tijd zul jij in een geheel andere toestand van je bestaan verkeren en je om het wezen van de aarde wel heel weinig meer bekommeren, - en mensen die in die tijd de aarde zullen bewonen, zullen tijd genoeg hebben om de terugkerende vloed te ontwijken. Dat stijgen en dalen gaat zo langzaam, dat dat pas elke duizend jaar een merkbaar verschil teweegbrengt en bovendien zijn de wateren van dit noordelijk halfrond van de aarde pas begonnen zich terug te trekken
[17] Zie daarom in, hoe onnodig en zinloos jouw dwaze angst is!
[18] Ik zeg je, en ook aan jullie allen: draag alleen zorg voor de reinheid van jullie harten en voor de ware innerlijke liefde tot Mij! Wat echter het besturen van de hemellichamen betreft, maak je daarover absoluut geen zorgen, want die te besturen en behoorlijk te onderhouden versta slechts Ik alleen en Mijn macht, kracht en gezag en Mijn wijsheid is eeuwig voldoende voor de hele oneindigheid!
[19] Ik zeg jullie: je ziet in de nacht nog vage sterrengroepen uit de eindeloze verten van de wijde oneindigheid op jullie neerschijnen en de laatste bewoners van de aarde zullen die ook nog zien, - en toch was de oude aarde nog niet gegrondvest toen zij, na hun bijna eeuwigheden lange bestaan, teniet gingen!
[20] Zo zal het ook deze aarde en dit zichtbare firmament vergaan; maar Mijn woorden en Mijn kinderen zullen nimmer vergaan!
[21] Zou jij, Adam, je ook daarover geen zorgen beginnen te maken?
[22] Daarom zeg Ik jullie: bekommer je helemaal niet om al het wereldse, maar laat Mij voor alles zorg dragen, want jullie kunnen met al jullie zorgen zelfs geen stofje doen ontstaan.
[23] Als je je al zorgen wilt maken, zorg er dan alleen maar voor om zorgeloos te worden. En dat jullie harten rein en steeds voller en voller mogen worden met de ware innerlijke liefde tot Mij; want het eeuwige onvernietigbare leven bestaat alleen daarin, dat jullie je altijd bewust zijn van Mij en Mij boven alles liefhebben! Amen.'
«« 7 / 280 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.