De ernstige, terechtwijzende woorden van de Heer aan Lamech. De geesten Henoch en Adam getuigen van het eeuwige leven van de mens.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 120 / 366 »»
[1] Toen Lamech dat gezegd had, daalde de vuurwolk op aarde neer, en in de vuurwolk stond de Heer zichtbaar tegenover Lamech en sprak met een ernstige stem tot hem:
[2] 'Lamech, Lamech! Bedenk wie Degene is voor wie jij staat en die nu met je spreekt!
[3] Wat deden Henoch en Methusalah met je ais je als jongen vroeger onhandelbaar was? Zie, je werd met een scherpe roede getuchtigd!
[4] Zeg nu zelf of de vaderen je uit vernietigende toorn of uit rechtvaardige liefde gemachtigd hebben?!
[5] Je kunt er niet omheen om te zeggen: `Dat hebben de vaderen uit terechte liefde voor hun kind gedaan, want anders zou ik als een verscheurend dier zijn opgegroeid en een onmens geworden zijn!'
[6] Zo spreek je in jezelf en je velt een juist oordeel. - En denk je dat Ik een minder rechtvaardig liefhebbende Vader ben dan Jared, Henoch en Methusalah waren?
[7] O zie, deze waren slechts door Mij aangestelde vaders om je te verwekken, je groot te brengen en je op te voeden! Maar Ik alleen ben de eeuwige echte Vader, omdat Ik jou uit Mij geschapen en verwekt heb en tot nu toe in alle vrijheid van je geest opgevoed, en Ik heb je als de enig ware en echte Vader ondanks al je niet zeldzame overmoed toch nooit getuchtigd!
[8] Zie, de reden daarvoor was steeds Mijn oneindige liefde, geduld en erbarming die Ik voor je en met je had!
[9] Maar nu je zo weerspannig tegen Mij bent geworden, zeg Ik je, dat Ik nu een roede ter hand zal nemen en met jou en al je gelijken zal doen wat een echte vader betaamt die vol rechtvaardige liefde tot zijn kinderen is!
[10] Ik wil je echter eerst het heerlijke lot tonen van degenen die Ik tot Mij heb genomen, opdat je vanuit je diepste levensgrond zult beseffen hoe Ik het voor eeuwig met Mijn kinderen voorheb!
[11] Maar dan wil Ik je tonen dat ook Ik de bandeloze kinderen, die Mijn voor hun liefdevolle vaderlijke bestemming zo zeer miskennen en in het stof van het onwaardige bedrog willen neerhalen, weet te tuchtigen ter wille van hun heil. En dat Ik de meest weerbarstigen ook in de geest verder eeuwig kan tuchtigen als zij niet willen erkennen dat Ik hun allerliefdevolste Vader en God in alle on-aantastbare heiligheid ben.
[12] Kijk echter omhoog en vertel Me: wat zie je daar?'
[13] Hierop keek Lamech omhoog en zag al de gestorvenen.
[14] En Henoch kwam naar beneden en zei tegen Lamech: 'Dwaas, raak me aan en overtuig je ervan dat ik nu voor eeuwig leef zonder ooit weer mijn bestaan te wisselen!'
[15] En Lamech bevoelde Henoch en ontdekte geen verandering aan hem - behalve die van de hemels-geestelijke vervolmaking in alle volheid van het volkomen leven.
[16] En zo overtuigde hij zich ook bij alle anderen.
[17] En Adam zei bovendien nog tegen hem: 'Lamech, de grootste weldaad van de Vader aan ons is dat Hij het zware, beproevende lichaam heeft weggenomen van de vrije geest! Daarover moet je je verheugen!
[18] Mag de dood van het lichaam voor je nog aardse oog je ook somber toeschijnen, voor degenen die in de liefde tot de Vader wordt weggeroepen, is het een allerhoogste gelukzaligheid!
[19] Zie, in het zingenot van de liefde van je ouders werd je verwekt, maar in het hoogste liefdesgenot word je als geest uit het zware vlees geheven en je leeft dan een volkomen, eeuwig, machtig, krachtig, werkzaam leven waarvan de zoetheid met niets op aarde te vergelijken is!
[20] Wat je ooit op aarde begonnen bent, dat zul je pas in de geest op de geestelijke eeuwige aarde volbrengen. Daarom moet je niet lui zijn op aarde; want geen een van de door jou aangeraakte zandkorreltjes gaat verloren!
[21] Dat zeg ik, Adam, jouw verwekker; begrijp het! Amen.'
«« 120 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.