Lamechs gelofte, de oude goddelijke orde weer te herstellen. De Heer waarschuwt voor de slang in het vlees van de vrouw. De Heer en de zaligen verdwijnen voor hun ogen. De vergadering van de oudsten.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 122 / 366 »»
[1] Na deze woorden van de Heer beloofde Lamech met de hulp van de Heer de oude orde van de dingen weer te herstellen en ervoor te zorgen dat deze orde bij alle nakomelingen au worden gehandhaafd.
[2] Maar de Heer zei tegen Lamech: 'Doe wat je kunt; maar je moet het niet forceren! Want zie, er heerst veel eigenzinnigheid in het volk!
[3] Maar pas op dat de slang je geen parten speelt; want zij is reeds in de laagte begonnen het vlees van de dochters te verfijnen en glad en mooi te maken!
[4] Waarschuw daarom Mijn kinderen voor te veelvuldige bezoeken aan de laagte, opdat zij de val ontlopen die daar voor hen is opgezet!
[5] En onthoud voor alle tijden van de aarde het volgende:
[6] Wanneer je ziet dat het vlees van de vrouwen steeds voller, blanker, fijner en weelderiger wordt; wanneer de vrouwen met onbedekt hoofd en gezicht, met naakte borst en blote handen zullen rondlopen; wanneer de vrouwen wellustig de mannen zullen nalopen en de moeders hun dochters zullen opschikken en tooien en hen overdag en 's nachts mee uit zullen nemen om door dergelijke uiterlijke opsmuk, hetgeen de allerergste kunst van Satan is, een man te vangen, opdat hij zou besluiten zich aan de dochter over te geven en haar tot vrouw te nemen of haar op zijn minst per dag of per uur als bijslaap te nemen om tegen een allerschandelijkst huurloon ontucht te bedrijven - let op, Lamech, wat Ik hier zeg! -; wanneer de vrouw zich boven de man zal verheffen en over hem zal willen heersen, en ook werkelijk over hem heerst, door haar van Satan verkregen bekoorlijke vlees of door schatten en erfenissen van de wereld, of door een zekere voornamere stand en voortreffelijker afkomst; wanneer het vrouwelijk geslacht, dat ondergeschikt zou moeten zijn, met spottende en verachtelijke blik en hart neerziet op de arme man en zal uitroepen: `Bah, wat een stank hangt er om deze ordinaire kerel! Wat is deze mens toch ontzettend lelijk; wat een weerzinwekkende aanblik! Kijk dit lage gespuis, dit bedelaarsvolk eens aan!' - dan, Lamech - luister! -, dan heeft de slang zich tot heer van de wereld gemaakt, smadelijk heersend in haar geslacht!
[7] En dan - luister goed naar Mij, Lamech! -, dan zal Ik de wereld verlaten en haar overgeven aan de macht van degene die zij huldigt, en zal een vloek leggen over alle schepselen! En Mijn oren zal Ik dichtstoppen, opdat Ik de luide jammerkreten van de ellendigen op aarde niet zal kunnen horen om Mij te ontfermen over hun nood en hun noodlot, - maar om op de vastgestelde tijd Mijn gericht te zenden over al het vlees op aarde en Mij. toorn uit te gieten over al het land en over alle schepselen!
[8] Werkelijk, Ik zeg je, de wereld heeft al een grote stap in de richting van haar verderf gezet! Ga daarom heen en verkondig overal wat Ik je nu heb gezegd, en roep al het volk terug om zich te beteren, - anders zal nog jouw zoon evenals jij een groot deel beleven van hoe het er op aarde zal uitzien als Ik Mij er geheel van terug zal trekken!
[9] Neem deze woorden ter harte, en wees een goede dienaar voor Mij! Amen.'
[10] Hierop verdween de vuurwolk, de Heer en al de overgegane geesten.
[11] En Lamech ging vol van ernstige gedachten naar huis en tekende alles op wat de Heer tegen hem had gezegd.
[12] En reeds de volgende dag riep hij alle oudsten bij elkaar en openbaarde hun wat de Heer tegen hem had gezegd en wat hij daar allemaal bij had gezien.
«« 122 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.