De vrouwen vragen Danel om opheldering. Danels verlichtende antwoord over roddelvisites en hun verderfelijke invloed op de ziel en de geest in de mens.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 184 / 366 »»
[1] Na deze woorden van Danel kwamen enkele jongemannen en vrouwen samen en richtte de volgende woorden tot Danel:
[2] 'Geëerde en hoogst voorname metgezel van onze mannen en vaders! Wij hebben je toespraak met uiterste aandacht gevolgd en hebben een aantal dingen waar en goed bevonden, maar ook meerdere dingen onbegrijpelijk!
[3] We vragen je daarom wat je met het druppeltje gif in tien liter water en omgekeerd met het druppeltje water in tien liter gif nu zo eigenlijk hebt willen zeggen, en wat met hetgeen dat wij in de naam van God wel bijeen mogen komen! Geef ons over deze twee hoofdpunten nadere opheldering, opdat het ons duidelijk moge worden!'
[4] En Danel dacht diep na en zei vervolgens: 'Luister dan naar mij; ik wil met de genade van de Heer, die ginds vanuit Zijn heiligdom mij ten zeerste verlicht, jullie alles zo helder voor ogen stellen als de zon op het hoogste punt van de dag schijnt, en die nu uiteraard niet schijnt omdat zij bedekt is door de dichte rookwolken die uit de brandende bergen walmen!
[5] Jullie zijn vaten, gevuld met nog gezond, levend water, hetgeen jullie leven uit God is; die gezelschappen zijn echter het gif voor je levende geest omdat jullie daar door allerlei dom geklets en gepraat God steeds meer vergeten; ook doordat je je zo dom en vleiend laat prijzen - gewoonlijk op kosten van smadelijke vernedering en laster van andere, meestal onschuldige mensen - alsook door allerlei domme en je lachlust opwekkende spelen. En tenslotte wordt jullie hoogmoed dermate aangewakkerd dat je begint te denken en echt te geloven dat iedereen er alleen ter wille van jullie is, en het heil van de hele wereld alleen van jullie geklets en jullie welwillendheid afhangt.
[6] Zie, dat is in strijd met alle liefde tot de naaste en daardoor tegen de goddelijke orde en daardoor een vergif voor het leven van jullie geest, die jullie als gezond, levend water oorspronkelijk door God is ingeblazen!
[7] Een druppel van dat vergif - dat is zoveel is een nog zo kleine en onschadelijk lijkende visite in naam van de wereld in jullie - vergiftigt gemakkelijk de hele gezonde geest. Die wordt daardoor heel zwak en levenloos in jullie ziel, waardoor de ziel dan zeer ontvankelijk wordt voor het aanwakkeren van de hoogmoed en steeds meer begint te zoeken hoe en waar ze de juiste erkenning van haar verhevenheid kan vinden!
[8] En dat doet zij allemaal omdat zij ten gevolge van de verlamming van de vergiftigde geest geen ladder naar boven meer heeft en zich tenslotte zelf als het heersende levensprincipe beschouwt, en dat is nu juist uitermate verkeerd om de weliswaar geheime, maar toch hoogst belangrijke reden, dat onze zielen als levende substantie van onze lichamen van beneden afkomstig zijn. Enkel en alleen de geest is van boven afkomstig om de gevallen ziel van haar oude slakken te verlossen gedurende dit aardse leven!
[9] Maar dat kan alleen dan gebeuren door Gods genade, als wij niet al het mogelijke aanwenden om onze geest te bederven, maar ons leven inrichten volgens de heilige wil van Degene die het ons als het allerhoogste goed voor eeuwig heeft gegeven.
[10] Ik meen nu dat het voldoende duidelijk is beschreven wat één druppel gif in tien liter gezond water wil zeggen!
[11] En wat het tegenovergestelde betreft, dat is zo duidelijk dat we daar niet veel woorden aan hoeven te verspillen! Wanneer een mens eenmaal geheel verdorven is, zal één woord van waarheid hem dan wel verbeteren?!
[12] Evenmin als men in staat zal zijn een machtige brand met één druppel water te blussen, zal ook een goede waarschuwing bij een werelds verdorven mens iets uit kunnen richten! Ga naar een bergbrand en blus die met één druppel water als je het kunt!
[13] Zo heb ik nu al heel veel gezonde druppels levend water in jullie laten vallen, maar jullie oude voorliefde brandt nog, en ik beschouw hem nog niet als geblust en er zal beslist nog een enorme wolkbreuk over jullie moeten worden uitgestort, voordat jullie volledig zullen uitdoven in je grote dwaasheid! - Ik meen dat dit toch ook duidelijk genoeg is gezegd?!
[14] Wat echter de visites betreft die alleen in naam van God goed zijn, dat is wel zo duidelijk dat ik het daar niet uitvoerig over hoef te hebben!
[15] Beschouw hetgeen gezegd is eerst aandachtig in jezelf, en dan zal vanzelf wel duidelijk worden hoe wij elkaar in naam van God dienen te bezoeken! Begrijp dat goed in naam van Degene door wiens genade ik in staat was zo tot jullie te spreken! Amen.'
«« 184 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.