De Heer met Purista, Ghemela, Pura en Naëhme in de hut van Purista. De vragen en vermoedens van de buiten staande nieuwsgierigen. Henochs diepgeestelijke verklarende woorden tot de twijfelaars en kleinzielige mopperaars.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 2 / 366 »»
[1] Toen de Heer met het viertal dicht bij Henoch kwam, zei Hij in het voorbijgaan tegen hem 'Henoch, bereid allen voor en leid hen dan naar Mij in de hut; de vrouwen zullen echter slechts tot aan de drempel van de deur gaan en de hut niet betreden zolang Ik daar zal zijn, - uitgezonderd Eva en deze hier, die Ik de hut binnenleid! Amen.'
[2] Hierop ging de Heer met Zijn vier geliefde dochtertjes de hut binnen en sprak met hen tot het hele gezelschap binnenkwam en onthulde hen allerlei goddelijke genadevolle gaven en toonde hun de grote wegen die Hij bewandelde om het leven naar Zijn kinderen te leiden en naar al de andere wezens; ook onthulde Hij aanschouwelijk de hoge bestemming van de mensen, maar ook de boze mogelijke ingrepen van Satan.
[3] Zo deed de Heer in de hut; maar hoe verging het Henoch daar buiten?
[4] Eerst kwamen Hored en Lamech naar hem toe en vroegen hem: 'Vader Henoch, kun je ons ook vertellen wie toch die man is die nu heel welgemoed geheel alleen met de vier vrouwelijke wezens, namelijk met onze vrouwen en met Purista en de mooie Pura, de hut binnenging, terwijl dat in strijd is met de regel die de Heer ons heeft gegeven? Want er moet iets buitengewoons in deze man schuilgaan; en omdat hij met jou spreekt als met iemand die hij reeds lang goed kent, zul jij hem toch zeker kennen?!
[5] Als de verheerlijking van Sehel geen gezichtsbedrog was, dan behoort hij beslist tot een hogere wereld, en zodoende zou het voor ons zeer wenselijk zijn meer over hem te horen!
[6] Wij hebben ook al gedacht dat het de Heer Zelf was, maar dat stemt niet overeen met de uitspraak van Purista, aan wie de Heer had geopenbaard dat Hij, als wij allen in de hut bijeen zouden zijn en Hem daar in de diepste rust van ons gemoed zouden verwachten, dan direct goed herkenbaar tot ons zou komen om ons allen mee te delen wat er zich allemaal in de laagte heeft voorgedaan.
[7] Deze man kwam echter niet volgens de openbaring, maar geheel vrij, en terwijl wij ons in de hut voorbereidden op de Heer, gaf hij hier buiten met de vrouwen alleen maar een ietwat ergerlijke vertoning en heeft tot zijn zichtbare genoegen juist de vier mooiste uitgezocht!
[8] Deze vier zijn weliswaar de zuiverste vrouwelijke sterren die nu op de hoogte aanwezig zijn, en wij kunnen vreemd genoeg niet boos op hen worden, hoewel zij hartstochtelijk verliefd lijken te zijn op de man, - maar hieruit volgt toch nog niet dat het daarom de Heer is!
[9] Want de Heer is immers getrouw aan Zijn beloften; daarom kan Hij toch ook niet anders verschijnen dan Hij ons allen door Purista heeft laten aankondigen! Vertel ons daarom, lieve vader Henoch, wie dus deze man is en waar hij vandaan komt!'
[10] En zo gingen ook de anderen naar Henoch en vroegen hem hetzelfde.
[11] Maar Adam had nog een andere mening; hij zei daarom ook met een zeer betekenisvolle blik: 'Henoch! Mij komt de man enigszins verdacht voor, want het schouwspel met de anders zo zedige en zeer eerzame vrouwen lijkt mij helemaal niet te kloppen!
[12] De vernietiging of eigenlijk het volledig teniet doen van Seths zoon kan men ook opvatten zoals men wil, want de Heer kan best toegelaten hebben dat de vijand van het licht dat een tijdlang doet om ons flink te beproeven!
[13] Je schijnt de man weliswaar te kennen, - maar dat is nog niet genoeg om mij gerust te stellen, daar ik hem zelf nog niet ken; maar ik heb al vaak mijn vingers gebrand en ik ben bij zulke verschijnselen dan ook zeer op mijn hoede voor vuur!
[14] Geef ons daarom nadere opheldering over de man en zorg dat wij in de hut komen, anders zal de Heer nog lang op Zich laten wachten!
[15] Deze man kan toch in alle reeds genoemde opzichten evenmin de Heer zijn als een van ons het zou kunnen zijn! Want als hij het was, zou Purista toch eigenlijk belogen zijn! Dat moet jij toch inzien, net zo goed als wij het inzien!
[16] Dat die vier zo gesteld zijn op de man, bewijst niet zo veel! Want vrouwen zijn lichtzinnig en allemaal blind; en als er één tien jaar lang heeft gebeden en er komt in het elfde jaar een sterke verzoeking op haar af, dan werpt zij zich vol overgave in de armen van de verleider! Want ook de vrouw is vrij en kan doen wat zij wil.
[17] Vertel dus wat je weet; maar maak het niet te lang, opdat wij snel in de hut komen, daar de Heer verwachten en daardoor de man de gelegenheid ontnemen om met de vier jonge duiven te doen wat hem belieft! Wij moeten trouwens in goddelijke zaken niet zo lauw zijn, anders zal de wereld geen duizend jaar of langer meer bestaan zoals zij door mijn altijd grote inzet voor God reeds heeft bestaan!'
[18] Pas nu kwam Henoch aan het woord en zei: 'Luister jullie allen, mijn lieve vaderen, broeders en kinderen! Jullie hebben wel je tong en de gedachten van jullie ziel flink aan het werk gezet, maar jullie hart is geheel werkeloos gebleven!
[19] Jullie schijnen allemaal mijn sabbatstoespraak vanuit de Heer glad vergeten te zijn, als jullie de belofte aan Purista niet begrijpen!
[20] Wat is de hut van Purista waarin wij de Heer altijd dienen te verwachten? - Luister, ons hart is de hut van Purista, en het vuur daarin is onze levende liefde tot God!
[21] Wie van jullie heeft zich tot nu toe in deze hut begeven, en wie heeft in deze hut zijn broeders opgenomen en de laatste en de minste onder hen willen zijn?
[22] Geen enkele vrouw behalve Eva en Purista mag de hut betreden! Dat wil zeggen: wanneer wij ons in de liefde tot God bevinden en in ons hart rusten, dan moeten wij niet aan de vrouwen denken en de liefde tot God niet vertroebelen met de liefde voor de vrouwen, - behalve met de moederliefde en de kinderlijke liefde, welke liefde de liefde tot God echter niet vertroebelt, maar enkel laat zien hoe wij God dienen lief te hebben! Begrijpen jullie dat?
[23] Wij waren wel in de hut van Purista met ons lichaam, maar ons hart was bij de vrouwen en vroeg zich af: `Waarom mogen dan niet alle vrouwen in de hut?' Het is dan ook geen wonder dat de vrouwen ons dat schouwspel te zien gaven en ons ten slotte zelfs uit de hut verdreven! - Begrijpen jullie dat?
[24] Maar aangezien de Heer eindeloos veel barmhartiger en getrouwer is dan wij, kwam Hij op grond van Zijn belofte toch naar ons toe; maar Hij kwam zoals het er in ons hart uitzag. Vrouwen waren er in ons hart; daarom kwam Hij ook naar de vrouwen toe en nam hen op, omdat wij ons niet in de hut van Purista bevonden! - Begrijpen jullie dat?
[25] De vier vrouwen die de Heer in zuivere liefde liefhebben, hebben Hem tot onze grootste schande in de ware levende hut van Purista opgewacht; daarom kwam Hij ook allereerst naar hen toe, en terwijl wij nog onze loze tongen slepen, genoten zij reeds allerzaligst hoe Zijn genade, erbarming en liefde waarlijk over hen kwam! - Begrijpen jullie dat?
[26] Nog steeds weten jullie niets over de laagte; maar de Heer laat aan deze vier vrouwen allang Zijn wonderbaarlijkste wegen en leiding duidelijk zien! - Begrijpen jullie dat?
[27] Jullie vragen nog steeds: `Wie is die man?' Maar deze vier zuivere vrouwen liggen allang in Zijn armen en verheugen zich in de heilige, meest liefdevolle Vader! - Begrijpen jullie dat?
[28] Ik zeg echter niet tegen jullie dat die Man de Vader is, maar ga in jullie hart naar Hem toe, dan zullen jullie inzien wie die Man is! - Begrijpen jullie dat?
[29] Ja, nu moeten jullie het begrijpen als je niet zo blind bent als het centrum van de aarde! Ik ben uitgesproken; handel ernaar, en word je bewust van je grote blindheid in de naam van de Heer! Amen.'
[30] Nu pas gingen aller ogen wijd open en zij zagen nu, terwijl zij zich op hun borst sloegen, hoe laat het was.
«« 2 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.