Verdere tempels in Hanoch en omgeving. De vrijheid van belastingen in Hanoch. De afgesneden hooglanders op zoek naar een uitweg naar de vlakte. De sporen van Gurats werk in Tibet. De nieuwe bode van Noach naar de tien vorsten.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 250 / 366 »»
[1] Op dezelfde wijze waren er nog een heleboel goden en tempels. De natuur had een tempel in Hanoch en verder in iedere stad een iets kleinere; de wolken hadden ook een tempel; evenzo hadden ook de maan, de sterren, bepaalde dieren, bomen, bronnen, rivieren, meren, zee├źn, bergen en verschillende metalen hun bijzondere goden, tempels en priesters. Ieder ogenblik stootte men op een andere tempel.
[2] Maar deze tempels waren voor het merendeel ondergeschikt aan de reeds genoemde. Alleen in Hanoch bestond nog volgens oud mysterieus gebruik uit de boeken van Kinkar de tempel van Lamech; maar buiten de koning, de opperpriestergeneraal en de andere opperpriesters mocht niemand op straffe des doods deze tempel benaderen, die aan de oude god van de bliksem en de donder was gewijd.
[3] Alleen de tempel van de wijsheid op de slangenberg was toegestaan; daar was echter geen wijsheid meer te verwerven, maar in plaats daarvan werd er hoogst geheimzinnige toverij bedreven, en in het midden van deze oude tempel was een orakel opgericht waar iedereen zich voor geld en andere offers kon laten voorliegen zo vaak men maar wilde. Natuurlijk nam de gewone man dit alles voor klinkende munt aan.
[4] Op deze manier was de regering van Gurat reeds in vijf jaar zo ver gevorderd dat hij het volk van alle belastingen kon ontheffen, want de tempels brachten enorme sommen geld op en zorgden ervoor dat veel provincies die zich hadden afgescheiden zich in korte tijd weer onder zijn bescherming stelden en met veel vreugde aan de goden offerden. Ja, er waren ijveraars voor de tempels en de goden die het een buitengewone genade vonden als zij ook ergens een nieuwe tempel mochten bouwen en aan de koning mochten schenken!
[5] Na verloop van tien jaar had ieder dorp bijna net zo veel tempels als huizen, en het ene huis wedijverde met het andere, het ene dorp met het andere en de ene stad met de andere om de koning het rijkste offer aan te bieden omdat de koning in zekere zin alle goden vertegenwoordigde en daarom ook de dienaar van alle goden werd genoemd.
[6] Zo stond het er nu voor met het rijk van Hanoch!
[7] Maar wat deden de afgesneden volkeren van het hoogland toen zij ontdekten wat Gurat hen in plaats van hun hoogheerlijkheid te erkennen, had aangedaan?
[8] De tien vorsten lieten de hele uitgebreide bergstreek uiterst nauwkeurig onderzoeken om te zien of er niet ergens nog een uitweg mogelijk was.
[9] Er verging een jaar louter met het onderzoeken van het terrein. Maar alles was vergeefs, want Gurat had een permanente omvangrijke wacht ingesteld en liet voortdurend werken aan het afschuinen van de bergen die ook maar enigszins aan het hoogland grensden, zodat er enkel enorme kale wanden te zien waren.
[10] De sporen van dit werk van Gurat zijn in het huidige Tibet hier en daar nog zeer goed zichtbaar.
[11] En de tien vergaderden over wat daaraan te doen viel. Hoe kon men hier wraak nemen?
[12] Tienmaal werd er een grote vergadering belegd, maar men kwam niet tot een steekhoudend besluit.
[13] Daarom zeiden de tien: 'Wij moeten wat de verwekking van kinderen betreft hier andere wetten opstellen, anders zal ons land, dat weliswaar groot en vruchtbaar is, ons in korte tijd ongelooflijk te krap worden!'
[14] En juist toen zij dergelijke wetten wilden uitvaardigen, zie, toen kwam er een nieuwe bode van Noach en die belette het tiental de wetten uit te vaardigen!
[15] Maar hoe, - dat zal het vervolg laten zien!
«« 250 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.