In het kort de geschiedenis van Noachs familie tot aan Abraham. Wenken over het voornaamste doel van dit werk.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 365 / 366 »»
[1] Gedurende Noachs leven vermeerderden de kinderen van Cham zich nog zeer, want Noach leefde na de zondvloed nog driehonderdvijftig jaar en zijn totale leeftijd bedroeg negenhonderdvijftig jaar.
[2] Cham had een zoon die Cush heette, en deze verwekte reeds de machtige jager Nimrod, die de stad Babel stichtte. Hij was een reus en mat twaalf voet en was de grootste van de kinderen van Cush, die allen reusachtig groot waren.
[3] En daar Nimrod zeer machtig werd in het aanzien van de mensen en desondanks zo vroom was dat men hem de jager Gods noemde, dacht de nog lange tijd rechtschapen levende Cham: 'Wie kunnen de kinderen Gods anders zijn dan de kinderen van Cush, en Kanaän zal hen dienen?!'
[4] Toen kwam er weer een bode uit Salem naar Cham toe, die tegen hem zei: 'Waarom word je ijdel wegens Nimrod? Zie, niet met jou, maar met Sem en Japhet wil de Heer Zijn kinderen verwekken, en zij zullen uit de stam van Sem voortkomen en uit de dochters van Japhet! Daarom zullen de kinderen Gods van Sem zijn en voortkomen uit Japhet!'
[5] Toen Cham dat hoorde werd hij bedroefd; want hij zag daarin het gevolg van Noachs vloek over hem.
[6] Maar de bode zei tegen Cham: 'De Heer van Salem is niet als een mens dat hij iemand meteen vervloekt; niet vanwege de vloek komen de kinderen Gods niet uit jou voort, maar alleen vanwege de goddelijke orde!
[7] Want ook al zou je niet door Noach in je zoon Kanaän vervloekt zijn geworden, dan zouden toch de kinderen van God niet door jou in de wereld treden omdat jij niet de eerstgeborene bent! Sem is echter de eerstgeborene, en Japhet de laatstgeborene voor de vloed; daarom blijft de heerlijkheid bij Sem, en Japhet als de jongste geeft de dochters.
[8] Maar jij bent de knecht van allen volgens de orde van de Heer; en daarom sta je de Heer ook nader dan je broers! En daarom onderscheidt de Heer ook jouw stam door kracht, aantal, wijsheid en mannelijke gedegenheid en laat Hij jou als eerste in het land wonen waar Hij pas later Zijn kinderen zal binnenleiden!
[9] Geloof echter maar niet dat alle nakomelingen van Sem en Japhet kinderen Gods genoemd zullen worden; o, beslist niet! Zie, ik heb het stamregister van Sem; dat wil ik je onthullen, en je zult aan het eind zien, wanneer en door wie de kinderen Gods op wonderbaarlijke wijze in de wereld zullen komen! Luister maar!
[10] Sem heeft twee jaar na de zondvloed Arphachsad verwekt zoals jij Kanaän; maar jij hebt al meteen in het eerste jaar de tweeling Cush en Mizraïm verwekt en in het tweede jaar Puth en Kanaän en je ten opzichte van je broers willen onderscheiden.
[11] En zie, dat was niet volkomen in de ogen van de Heer! Daarom wendde de Heer Zich tot Sem en Japhet omdat die de laatsten waren, en gaf Sem pas Arphachsad na jouw vierde zoon en zegende hem al in het lichaam van zijn moeder.
[12] Aan Arphachsad gaf Hij Salah; aan Salah Heber; aan Heber Peleg; aan Peleg Regu, die heden werd geboren; maar aan Regu zal Hij Serug geven; aan hem zal Hij Nahor geven; aan deze Terah; en pas uit hem zullen Abraham en zijn broers Nahor en Haran voortkomen!
[13] En zie, Abraham zal pas tot de eigenlijke vader van de kinderen Gods worden beroepen.
[14] Jij zult echter evenals Noach, zelf Abraham nog zien, en van Noach af zullen alle levende geslachten hem zegenen, en jij zult hem je zegen niet onthouden!
[15] Tot nu toe zijn er 131 jaar na de zondvloed verstreken, en Abraham zal in het jaar 229 (6) na de vloed worden geboren; dus zul je samen met Noach, die van nu af aan nog 219 jaar en in totaal 350 jaar na de vloed heeft te leven, de vader van de kinderen Gods nog heel goed leren kennen, daar je van nu af aan nog meer dan 300 jaar te leven zult hebben!
[16] Zie, zo heeft de Heer het bepaald en dat is allemaal goed; laat het je daarom welgevallen, dan zul je bij God eeuwig eenzelfde aandeel hebben! Amen.
[17] Daarop verliet de bode Cham, die in Sidon leefde, weer. Cham was met dit bericht tevreden en liet zijn zelfzucht met betrekking tot de macht van zijn nakomelingen geheel varen. -
[18] En dat was tot aan Abraham Mijn huishouding, zoals in het begin van dit werk was gezegd en voorzien!
[19] Er zou weliswaar nog veel van Noach tot aan Abraham aan te duiden zijn; maar aangezien Mozes daarover reeds uitvoerig verslag geeft en daaruit iedereen die in de wetenschap der overeenstemmingen geoefend is, iedere kleinigheid kan vinden, zij daarmee dit toch al zeer uitgebreide werk afgesloten! -
[20] Gezegend zij iedereen die de wet van de liefde, die door dit werk straalt, tot basis van zijn leven maakt; want hij zal dan daarin ook het ware, eeuwige leven vinden!
[21] Wie het echter alleen maar zal lezen als een ander sprookjesachtig geschiedenisboek, die zal voor zijn geest een zeer magere oogst verkrijgen!
[22] En wie dit werk zal bespotten en vervolgen, die zal zeker niet aan de tijdelijke en eeuwige dood ontkomen, want Ik zal hem onvoorzien grijpen, wanneer hij het op zijn minst zal verwachten! -
[23] Wat het openbaar maken van dit werk betreft, zal op de juiste tijd Mijn instructie worden gericht aan de een of de ander van diegenen die er meteen in het begin deel aan hadden ter nieuwe levendmaking van hun geest.
[24] Daarmee zij aan jullie, al Mijn lieve vrienden en kinderen, Mijn rijkelijke zegen, Mijn Vaderliefde en Mijn volle genade gegeven! Wandel getrouw en onverschrokken op deze wegen van het leven, en Ik, jullie aller Heer, Vader en God, zal je aan Mijn hand in Mijn huis leiden; en er zal niemand een haar worden gekrenkt!
[25] Amen, Amen, Amen. Deo gratias! Einde van dit werk!
«« 365 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.