De vreugde over het weerzien bij koning Lamech en de zijnen en hun grote dankbaarheid tegenover de Heer. Henochs gesprek met Lamech van de hoogte over het voorbeeldige offer van hun hart door koning Lamech en zijn familie.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 38 / 366 »»
[1] Lamech bedankte Henoch uit de diepste grond van zijn hart voor deze les en goede vermaning en zei toen tegen de zijnen:
[2] 'Kom bij me en wees niet bang, want ik weet immers dat de Heer in jullie harten heeft gelegd dat je niet meer bang voor mij hoeft te zijn!
[3] Want het eindeloze erbarmen van de Heer heeft mij geheel veranderd en heeft van mij, de vroegere wreedaard en de verrichter van allerlei gruwelijke daden, van mij, de dubbele broedermoordenaar, een lam, een zachtaardige leider van de mensheid gemaakt.
[4] Kom daarom bij me en heb geen vrees voor mij; want ik ben nu hier om met de genadige hulp van de Heer de aan de mensheid begane gruwelijkheden weer enigermate goed te maken, door hen die nog leven op de weg van de Heer te brengen!'
[5] Pas na deze buitengewoon oprechte en gemoedelijke uitnodiging en bekentenis vatten de zijnen weer moed en gingen naar Lamech toe, omarmden en groetten hem, daarbij de Heer bijzonder lovend en prijzend voor de grote genade en erbarming die Hij Lamech zo allerheerlijkst had betuigd en daardoor ook aan de hele laagte.
[6] Door deze erkenning werd Lamech tot tranen geroerd en hij dankte de Heer nogmaals met een zeer bewogen hart.
[7] En Henoch zag die grote verheffing van hun harten tot God en zei daarop in het geheim tegen Lamech van de hoogte:
[8] 'Mijn zoon, kijk daar eens; dat is de juiste manier om de heilige Vader een welgevallig offer te brengen! Heb jij iets dergelijks met zo'n diepe innigheid ooit op de hoogte gezien?
[9] Ja, vroeger was er op de hoogte wel een zogenaamd heilige ceremonie die echter alleen op de zinnen inwerkte en zo de geest doodde. Maar deze levende, stille ceremonie van het hart zoals je die nu hier ziet, is op de hoogte nog zeer weinig gevierd! En wij heten toch `kinderen Gods', terwijl zij hier `kinderen van de wereld' heten!
[10] Het is waar: toen de Vader zichtbaar in ons midden wandelde en ons eindeloos grote bewijzen van Zijn liefde, genade en erbarming gaf, waren er ook velen met een boetvaardig hart en zij loofden en prezen Hem als de allerliefdevolste, heilige Vader, maar als Hij weer onzichtbaar werd, renden velen weg alsof er bij ons niets bijzonders was voorgevallen! Wat vind je van dit verschil?
[11] Lamech van de hoogte zei: 'O vader Henoch, dat is een geweldig verschil en ik moet openlijk bekennen: op de hoogte is mij de heilige Vader nauwelijks zo verheven voorgekomen als nu bij deze aanblik!
[12] O, hoe ver zijn zij in feite vergeleken met ons! En hoeveel groter is deze Lamech hier in de laagte dan ik op de hoogte!
[13] Aan hem gaf de Heer slechts weinig - het is in wezen slechts van deze wereld -, en hij dankt de Heer daarvoor alsof reeds alle hemelen hem ten deel zijn gevallen; en aan mij gaf de Heer volgens Zijn getuigenis het heerlijkste en volgens Zijn woord het grootste, en hoe gering waren mijn dank en mijn liefde daarvoor ten opzichte van hetgeen deze Lamech doet!'
[14] Maar Henoch antwoordde hem: 'Ja, mijn zoon Lamech, nu heb je de volle waarheid gesproken! Zo is het bij ons allen op de hoogte: wij zijn de Vader minder dankbaar voor oneindige dingen dan zij hier voor eindige!
[15] Laat ons nu echter in de stad gaan kijken. Daar zul je pas wonderen van liefde en dankbaarheid jegens God zien die alles wat je tot nu toe hebt gezien zullen overtreffen! Voor zonnestofjes zul je dankbaarder harten aantreffen dan op de hoogte voor hele zonnen! - Laten wij nu de stad binnengaan! Amen.'
[16] Hierop vermande ook Lamech uit de laagte zich en volgde Henoch deemoedig en hoogst dankbaar met de zijnen, die hij weer teruggekregen had.
«« 38 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.