Petrus loopt op de zee.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 2)

«« 101 / 244 »»
[1] Intussen was het echter al bijna de vierde nachtwake. De wind ging wat liggen en de scherpziende ogen van Andréas tuurden in alle richtingen over het nog hevig bewogen zeeoppervlak en zagen een mens over de golven der zee wandelen alsof hij op het droge land liep. (Matth. 14:25)
[2] Toen riep ANDRÉAS de broeders, wees hen op de over de golven wandelende gestalte, en zei: "Broeders dat is geen goed teken, het is een zeespook! Als die wezens zich laten zien, hebben de zeelui niets goeds te verwachten!" (Matth. 14:26)
[3] ALLEN stemden weldra in met de mening van Andréas, werden daarop vreselijk bang en begonnen te roepen: "O Jezus, waarom heeft U ons verlaten, zodat wij nu allen reddeloos te gronde moeten gaan!? Oh, als U nog ergens bent, denk dan aan ons en red ons voor de zekere ondergang!"
[4] Terwijl de leerlingen nog zo schreeuwden en om hulp riepen, naderde IK het schip tot op tien passen en zei tegen de van vrees bevenden: "Troost je, Ik ben het immers! Wees dus niet bang!" (Matth. 14:27) - Toen werden de leerlingen stil.
[5] ANDRÉAS zei: "Mijn hemel, het is Jezus, onze Heer en Meester!"
[6] Maar PETRUS twijfelde nog wat en zei: " Als Hij het is dan moet Hij mij op zee laten komen, zodat ik ook, net als Hij, met mijn voeten het water als vaste ondergrond kan gebruiken!"
[7] ANDRÉAS zegt: " Als Hij je zou roepen, zou je het dan aandurven om op de bewegende zee naar Hem toe te gaan?"
[8] PETRUS zegt: "Ongetwijfeld! Ik weet wel dat de zee hier het diepst is; als Hij het is, zal mij niets overkomen, -is Hij het echter niet, maar een spook dat ons voor de gek houdt, dan zijn we toch al verloren. In dat geval ga ik slechts een paar ogenblikken vóór jullie naar de diepte en zal voor jullie allemaal vast een woning reserveren!"
[9] Daarop ging Petrus naar het laagste middendeel van het schip en schreeuwde in Mijn richting: "Heer, als U het bent, zeg dan dat ik over het water naar U toe moet komen!" (Matth. 14:28)
[10] IK zei tegen hem: "Kom en overtuig je!"
[11] Onder het angstige geroep van de broeders stapte Petrus vervolgens uit het schip op het water. Maar toen de broeders zagen dat Petrus niet zonk, maar net als Ik over het water liep, verdween alle twijfel bij hen en ieder geloofde dat Ik het was.
[12] Maar PETRUS haastte zich om bij Mij te komen. (Matth. 14:29) Toen hij echter nog maar zeven kleine pasjes van Mij verwijderd was, zag hij een windvlaag aankomen, die grote golven voor zich uit joeg. Daarvan schrok hij gewéldig, begon te bedenken dat de hoge golven hem misschien toch mee zouden kunnen sleuren, verloor daardoor iets van het vaste geloof en merkte dat hij al tot over zijn knieën in het water verdween. Toen begon hij hartverscheurend te roepen: "Heer, help mij!" (Matth. 14:30)
[13] IK stapte snel naar hem toe, strekte Mijn hand naar hem uit, trok hem omhoog en zette hem weer op de oppervlakte van het water, die hem nu weer net als daarvoor droeg, -zei echter tegen hem: "O kleingelovige! Waarom twijfel je? (Matth. 14:31) Weet je dan nog niet dat slechts een rotsvast geloof heer van alle elementen is?"
[14] Maar PETRUS zei: "Heer, vergeef het mij! Want U ziet wel dat ik nog steeds maar een zwak mens ben. De wind en de aanstormende golven brachten me aan het schrikken!"
[15] IK zei: "Nu is alles weer in orde! We zijn nu bij het schip, laten we dus instappen!"
[16] Daarop klommen we dan ook in het schip en de storm was op datzelfde moment verdwenen. (Matth. 14:32)
[17] Leerlingen en schippersknechten kwamen ALLEN op Mij toegelopen, prezen Mij en zeiden in koor: "Nu zien we pas dat U waarachtig Gods Zoon bent!" (Matth. 14:33)
[18] En Mijn JOHANNES omhelsde Mij en drukte Mij stevig aan zijn hart en zei: "O Jezus van mij, dat we U weer terug hebben! Nu is al onze angst weg! Maar verlaat ons nu nooit meer, want het is echt te verschrikkelijk om zonder U te zijn! Werkelijk, ik zal mijn leven lang aan deze nachtelijke tocht op zee denken! Zoveel angst en schrik heb ik nog nooit doorstaan! Laat de storm zich nu maar rondom ons uitleven zoveel hij wil, want nu hebben wij zijn Meester in ons midden, die hem bevelen kan om te zwijgen, en dan moet het monster gehoorzamen aan de stem van de Almachtige!"
«« 101 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.