Hoe de Romeinse hoofdman de wereld ziet.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 2)

«« 106 / 244 »»
[1] De HOOFDMAN zegt: "Beste vriend, Ik erken wel dat u de waarheid spreekt en dat het zo zou moeten zijn, zoals u nu zo wijs en menslievend tegen mij hebt gezegd, maar de mensenwereld is een bijzonder sterke stroom waar men heel moeilijk tegen in kan zwemmen. Wie het toch ergens probeerde, werd door de machtige draaikolken verzwolgen. Dat kan alleen maar op kleine rustige plaatsen gebeuren, waar de stroom niet met zijn vernietigende kracht komt; wie zich midden in de stroom zou werpen is verloren!
[2] Daarom is het voor u, beste vriend, gemakkelijk om de waarheid te spreken in een rustig plaatsje, waar de mensen gevoelig en meegaand zijn en nog niet de weelderige, verpestende adem van de grote wereld hebben ingeademd. Maar ga eens naar Rome, naar Athene, naar Jeruzalem, en als u geen complete god bent, dan zult u maar al te gauw de hele scherpte van het zwaard van de machtigen der aarde te proeven krijgen, net zoals Johannes van Bethabara, die de machtige Herodes in de gevangenis heeft laten onthoofden.
[3] Kijk, deze Johannes was toch echt wel een man, die zeer ver verwijderd van iedere wereldse verdienste, met de grootst mogelijke zelfverloochening de mensen met meeslepende overtuigingskracht de onverbloemde waarheid in het gezicht zei. En duizenden namen zijn met goddelijke geest doorgloeide leer aan, deden uit vrije wil boete en bekeerden zich tot het goede. Maar toen hij een paar maanden geleden Bethabara verliet, zoals men mij vertelde, en aan de grote Jordaan in de buurt van Jeruzalem begon te prediken en te dopen, duurde het maar een paar dagen, -en de gerechtsdienaars van Herodes pakten hem al op en wierpen hem in de gevangenis. Daar mochten slechts een paar welgestelde leerlingen tegen betaling van een zeker bedrag enige malen komen, voordat hij onthoofd werd, wat men mij een paar dagen geleden meedeelde. Natuurlijk kunnen zijn leerlingen de van hem gekregen leer nu wel in het geheim aan hun bekenden en verwanten doorvertellen, en die weer aan hun kinderen, maar een grote vraag is, of zijn leer na een paar honderd jaar nog zó bewaard zal zijn, zoals zij uit zijn mond kwam!
[4] Onze Romeinse godsdienst heeft zeker precies dezelfde oorsprong als die van de Joden; zij baseert zich ook op slechts één oerwezen, waaraan alle goden zonder uitzondering ondergeschikt zijn! De mythe heeft dit wezen verscheidene namen gegeven; de Grieken noemen het nog de onbekende god der goden, de Romeinen noemen het, het noodlot, waaraan Iedere andere macht onderdanig is.
[5] Kijk naar de hedendaagse godsdienst van de Grieken en de Romeinen, en dan vindt men, als denkend mens, niets dan erg onbenullige, nietszeggende fabels en sprookjes, af en toe uit alle hoeken van de menselijke deugden, maar meestal toch uit de menselijke hartstochten, zwakheden en ondeugden bijeen verzameld; en dat wordt de mensen als godsdienst te vuur en te zwaard opgedrongen! Verander dat maar eens, als dat mogelijk is! Van mijn kant zal u in ieder geval niets in de weg gelegd worden!
[6] Het mooiste voorbeeld ziet men echter bij uw Mozaïsche godsdienst! Lees Mozes en kijk daarna naar de tempel, en zeg mij of er nog wel iets aanwezig is van de oude wijsheidsleer! God zelf moet in de woestijn aan de Rode zee vanaf de Sinaï onder bliksem en donder aan het bevende volk Zijn waarlijk heilzame voorschriften op stenen tafels gegeven hebben en het oude verbond tussen Hem en Zijn volk hebben bevestigd. Die het waagden afvallig te worden, werden ogenblikkelijk gestraft met allerlei kwalen en zelfs met de dood! Maar waar was dat allemaal goed voor? Vraag maar eens naar de afgrijselijke mysteriën van de tempel en ze zullen u de voor de hand liggende bewijzen leveren van de vergankelijkheid!
[7] Waar is de wonderbare ark des verbonds, waarboven God zweefde in de vorm van een zuil van vlammen? Ja, een naftavlam kan men te zien krijgen als men Romein is en de tempel daarvoor wat goud en zilver offert, maar van de wonderbare ark des verbonds is geen spoor meer te vinden!
[8] Daarom is het naar mijn bescheiden mening met iedere godsdienst en iedere openbaring niets gedaan. Het ontstaan mag nog zo zuiver zijn, in handen van de mensen treden maar al te gauw zoveel vervormingen op, dat de gelijkenis met het oorspronkelijke net zo groot is als die van een honderdjarige grijsaard met het uiterlijk wat hij had als pasgeboren kind! De tijd en de vele hartstochten en noden van de mensen veranderen het zuiverste in het onzuiverste, en als grote nooit te overwinnen getuige van die waarheid staat daar de geschiedenis van alle tijden en alle volken voor ons, die niemand kan tegenspreken!
[9] Tenslotte, vriend: hoewel ik mij nooit zo ver zou willen overschatten dat ik me zou inbeelden in staat te zijn om u les te geven, geloof ik toch ergens -afgezien van uw ontzaglijke kennis van de geheime krachten der natuur -ten opzichte van de mensenkennis iets te begrijpen. Daarom raad ik u aan, als iemand, die net als u een mensenvriend is, de grote plaatsen, waar de mensheid te grondig verdorven is, meer dan de ergste pest te mijden, anders zal de aardbodem niet lang meer door uw heilbrengende voeten betreden worden!
[10] Vertrouw de Farizeeën en schriftgeleerden van uw eigen godsdienst niet en ga zo min mogelijk naar de streken waarover Herodes zijn leenheerschap uitoefent, dan zult u de arme mensheid nog lang goed kunnen doen. Acht u zich echter daarboven verheven, dan zult u jammer genoeg maar al te gauw het bittere lot van Johannes delen! Want ik ben in de gelegenheid om aan de basis te zien hoe onbeschrijflijk slecht de mensen van de eigenlijke wereld nu zijn! Haal de regering van Rome vandaag het zwaard uit de hand, hef de drukkende wetten op, en u zult de volgende dag de mensen onder elkaar nog erger zien huishouden dan een grote groep tijgers, beren, wolven en hyena 's. De mannen worden duivels en de vrouwen furiën!"
«« 106 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.