Over de bezetenheid.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 2)

«« 169 / 244 »»
[1] Na een poosje rust genoten te hebben zei PETRUS: "Heer, ik begrijp nu toch al veel, maar het door de duivel bezeten zijn - vooral bij onschuldige kinderen -, en dat zij door zo'n slechte bewoner van hun lichaam vaak op erbarmelijke wijze gekweld worden, begrijp ik niet! Hoe kan Uw wijsheid en Uw orde zo'n misbruik toelaten! Het dochtertje van de vrouw die ons vandaag achterna liep, was nauwelijks dertien of veertien jaar oud en volgens de moeder is het al zeven volle jaren lang door een duivelse geest op een ongelofelijk kwade en pijnlijke manier dagelijks zeven uur lang gefolterd. Waarom moest zoiets nu toegelaten worden?"
[2] IK zeg: "Dat zijn zaken, die jullie verstand nu nog niet tot op de bodem kan begrijpen! Maar omdat wij hier zo ongestoord bij elkaar zijn, wil Ik jullie toch wel enige aanwijzingen daarover geven, luister dus naar Mij:
[3] De aarde is de draagster van tweeërlei soort mensen. De ene en betere soort stamt van oorsprong reeds van boven, de kinderen van God moeten daaronder gerangschikt worden. De andere en oorspronkelijk kwade soort stamt zuiver van deze aarde af. Hun ziel is in zekere zin een combinatie van afzonderlijke levensdeeltjes, die,terwijl ze van satan afgenomen zijn, in de massa van het aardelichaam als materie gevangen worden gehouden. Daaruit evolueren ze door de plantenwereld naar de dierenwereld, en werken zich door de vele niveaus van de dierenwereld tenslotte als een potentiële kracht, bestaande uit talloze oerzieldeeltjes, op tot een ziel van een werelds mens. Speciaal bij ongezegende verwekkingen verenigen zij zich in het lichaam van de vrouw, waarbij zij daarna net als de kinderen van het licht uit de geestelijke sfeer van de hemelen, op deze wereld geboren worden.
[4] Omdat het gehele wezen van zulke kinderen uit satan genomen is, lopen zij altijd min of meer gevaar om door de een of andere boze geest, dat wil zeggen door de zwarte ziel van een eens op deze aarde al lichamelijk geleefd hebbende duivel van een mens, bezeten te worden. Dat gebeurt vooral dan, als zo'n jonge uit de satanische aardedeeltjes gevormde ziel een goede en hemelse richting inslaat. Omdat daardoor een levensdeel zich losscheurt van de helse sfeer, veroorzaakt dat een onverdraaglijke pijn aan de gezamenlijke hel, en daarom stelt zij alles in het werk om zo'n verwonding te verhinderen.
[5] Nu wil je natuurlijk weten waarom de hel daar zo'n pijn van ondervindt, want één zo'n ziel moet vergeleken bij de hel toch onnoemelijk klein en onbelangrijk zijn, zoals een mensenhaar is ten opzichte van de gehele mens, en Ik zeg je dat je daar groot gelijk in hebt. Maar neem nu eens het kleinste haartje van je lichaam en ruk het uit, dan zul je daarbij merken dat je tijdens het uittrekken niet alleen op de plaats van het haartje, maar haast door je hele lichaam een onuitstaanbare stekende pijn zult voelen, die je tot vertwijfeling zou brengen als dat een uur lang zou duren.
[6] Aan de hand van deze verklaring kun je nu al een beetje beter inzien waarom op aarde de bezetenheid voorkomt en waarom dat tot aan het eind van deze aarde zal voorkomen.
[7] Deze bezetenheid heeft voor de bezetenen ook beslist goede kanten, want zo'n ziel, wiens lichaam door de een of andere duivel in bezit genomen wordt, wordt door de kwellingen van zijn lichaam duidelijk gezuiverd, en wordt behoed voor een kwade binding met haar lichaam. Dan komt op het juiste moment de hulp van boven, en een wereldziel is dan helemaal voor de hemel gewonnen. -Zeg eens of je nu iets van de gang van zaken begrepen hebt!"
[8] PETRUS zegt: "Ja Heer, het is me nu helemaal duidelijk, maar zou het dan misschien niet beter zijn een bezetene helemaal niet te helpen ook al is hij nog zo erg bezeten!?"
[9] IK zeg: " Als er iemand komt en je om hulp vraagt, dan mag je hem die niet weigeren, Mijn voorzichtigheid zorgt er voor dat een betrokkene pas om hulp gevraagd wordt, wanneer het juiste moment is aangebroken om te helpen. Daarom mag je ook geen zoekende, hulp weigeren! - Begrijp je nu ook deze even belangrijke verklaring?"
[10] PETRUS zegt: "Ja Heer, daarvoor zij U dank, liefde en eer! In de wereld is er dus niets, waaruit voor degene die de goddelijke zaken begrijpt, niet altijd de grootste liefde en wijsheid van God duidelijk zichtbaar zou zijn!"
[11] IK zeg: " Ja, zo is het, daarom moeten jullie bij alle nog zo weerzinwekkende verschijnselen op deze aarde niet de moed verliezen, want de Vader in de hemel weet ervan en weet het best waarom Hij ze toelaat!
[12] Zo zijn de meeste ziekten, die de mensen moeten doorstaan, niets dan hinderpalen om te voorkomen dat de ziel één zou worden met het lichaam, dat, zelfs bij de kinderen van het licht, afkomstig is uit de verbannen satan. Het enige verschil voor de kinderen van het licht is, dat, als hun ziel aan het lichamelijke wil gaan hangen, hun lijden door de hemel veroorzaakt wordt. Ook het lijden van de kinderen van de wereld wordt voor dit doel door de hemelen bevolen en toegelaten, maar van oorsprong zijn het hellepijnen. Het lichaam van het wereldkind moet die als een volledig deel van de hel mee lijden, als de hel een stekende pijn voelt wanneer de geweldige invloed van de hemel een deel van haar leven grondig wegrukt! - Begrijp je deze uitleg nu ook?"
[13] PETRUS zegt: "Ja Heer, ook deze verklaring begrijp ik. U zij altijd al mijn liefde voor eeuwig!"
«« 169 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.