De Heer legt een tekst van Jesaja uit.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 2)

«« 17 / 244 »»
[1] Toen Ik de school binnenkwam, zaten ongeveer tien oudsten van Nazareth met een aantal Farizeeën en schriftgeleerden aan een grote tafel en behandelden juist de verzen uit Jesaja, die aldus luidden: 'Was en reinig u; Iaat Mij uw slechte aard niet meer zien en zondig niet meer! Leer het goede te doen, streef naar rechtvaardigheid; help de onderdrukten, wees rechtvaardig voor de wezen en een voorspraak voor de weduwen! - Kom dan en laten wij met elkaar disputeren, spreekt de Heer. Als uw zonde bloedrood is, zal ze toch sneeuwwit worden en als ze rozerood is, zal ze toch als witte wol worden. Als u Mij gehoorzamen wilt, dan zult u eten van het goede van het land. Weigert u echter en bent u Mij ongehoorzaam, dan zult u door het zwaard vergaan; want zo spreekt de mond des Heren! -Hoe komt het echter, dat de vrome stad een hoer is geworden? Zij was vol rechtvaardigheid, en gerechtigheid woonde daarbinnen, en nu wonen er moordenaars! Uw zilver is schuim geworden en uw drank met water vermengd. Uw vorsten zijn afvalligen en dievenknechten; zij zijn belust op geschenken en nemen graag giften aan; de wezen doen ze echter geen recht, en de aanspraken der weduwen behandelen ze niet! Daarom spreekt Jehova, de Heer Zebaoth, de machtige in Israël: O wee, Ik zal Mij troosten door Mijn vijanden, en wreken door Mijn vijanden!' (Jes. 1:16-24) Zij bespraken de betekenis van deze verzen en het werd hen niet duidelijk.
[2] Toen kwam IK naar voren en zei tegen hen: "Wat peinst u daarover, terwijl het toch zo helder als de middagzon aan uw daden te zien is? Kijk naar uw wezen, uw weduwen! Hoe gaat het daarmee? In plaats van voor hen te zorgen, neemt u hen datgene wat ze hebben nog af; en de arme wezen verkoopt u als slaven aan de heidenen, zoals u dat enige dagen geleden langs een verborgen weg wilde doen en ook gedaan zou hebben, als de tollenaar Kisjonah u daarbij niet heel sterk had gehinderd.
[3] De Heer zegt wel: 'Kom en Iaat ons met elkaar disputeren! Als uw zonde bloedrood is, zal ze toch sneeuwwit worden, en als ze rozerood is, zal ze als witte wol worden!' -maar dan vraag Ik: wanneer en onder welke voorwaarde? Hoe staat het met u en met de vrome stad, die ook 'de stad van God' heet? Hoeveel zonden van de allergrofste en ten hemel schreiendste soort zijn daarin al begaan en hoeveel worden er nu begaan!?
[4] 'Was en reinig u en Iaat Mij uw slechte daden niet meer zien!' zei Jehova door de mond van de profeet. Wel wast u uw lichaam zevenmaal per dag en reinigt u uw kleren en maakt u twee tot driemaal per jaar de graven van uw gestorvenen wit; maar uw harten blijven verstokt, en zitten vol viezigheid, en daardoor komt het dat u op uw gewitte graven lijkt, die er van buiten versierd en schoon uitzien, maar van binnen vol walgelijke geur, vol doodsbeenderen en vol stinkend slijk zitten!
[5] De profeet sprak over de reiniging van uw harten en vermaande u om uw zonden weg te doen voor het alziende oog van God; maar u heeft deze betekenis nog nooit in uw hart opgenomen en daarom reinigde u slechts uw huid en u liet uw hart ondergaan in alle smerigheid van de hel! O onhebbelijkheid van de hel, wie heeft je dat ooit geleerd?!
[6] Natuurlijk zegt U: 'De bok, die Mozes en Aäron voorgeschreven hebben, wordt tot op dit uur ieder jaar belast met de zonden van geheel Israël, vervolgens geslacht en in de Jordaan geworpen!' (Lev. 16) O gij blinden! Wat kan de bok er aan doen, dat u steeds maar door zondigt en u zich in uw hart niet verbetert?
[7] Deze handeling was slechts figuurlijk bedoeld, en u zou daaruit allang hebben moeten Ieren, dat de bok alleen maar uw slechte, wereldse lusten voorstelt, zoals uw hoogmoed, die net als de bok afstotend is en buitengewoon stinkt, uw hoererij en uw smerige gewoonten, uw inhaligheid en nijd en uw afgunst! Met de vernietiging van de zondebok had u voor altijd de lusten van uw hart moeten vernietigen, dan zou u wezenlijk volgens het gebod van Mozes en Aäron hebben gehandeld en dan zou u diens zegen ongetwijfeld hebben geoogst! Maar nu heeft u wel de bokken gedood, wat nutteloos voor u was, maar u heeft uw met zonden gevulde harten gehouden; daarom heeft Jehova Zijn bedreiging uitgevoerd en zal die later nog verder uitvoeren als de maat van uw boosheid vol zal zijn.
[8] Het is wat moois, dat de heidenen nu het volk gerechtigheid moeten verschaffen en voor haar weduwen en wezen moeten zorgen! Maar daarom is het ook waar wat de profeet zegt: 'Ik zal Mij troosten door middel van de vijanden, de heidenen, en zal Mij door hen wreken!' Waar is uw macht gebleven en uw kracht naartoe gegaan? Een klein aantal heidenen beheerst het eens zo machtige volk van God! Foei, wat een eeuwige smaad en schande! De kinderen van de slang zijn wijzer en rechtschapener dan u, kinderen van het licht.
[9] Daarom zal ook binnenkort deze heilige bodem aan de heidenen overgeleverd worden, en u zult voortaan geen land en helemaal geen koning hebben; maar u zult vreemde tirannen als slaven dienen, en uwedele dochters zullen door de heidenen en de knechten van de heidenen beslapen worden, en haar vrucht zal gehaat worden als het broedsel van slangen en adders!
[10] Met behulp van de profeet, die voor uw hart geschreven heeft, bespreekt u hoe u de uiterlijke schijn zou kunnen oppoetsen van de waardeloze handeling van het wassen en reinigen van uw lichamen, kleren en graven, opdat die ceremonie nog grotere gaven op zou brengen; maar u kunt zich niet voor stellen, wat slechts welgevallig is voor God! 0, slechte knechten van de duivel! Die dient u met uw ceremonie en daarom zult u ook eenmaal het loon in de poel bij hem ontvangen, zoals u het altijd al heeft verdiend.
[11] Het lichaam reinigt men, als dat nodig is, een, twee, of driekeer op een dag, en men reinigt de kleren als ze vuil zijn; want dat heeft Mozes voor de gezondheid van het lichaam geboden. Zo bedekt men ook de graven met een handdikte tichelleem en maakt deze leemafdichting, als ze droog is geworden, enige keren wit met goede kalk, opdat er geen scheuren in komen, waardoor vooral in de eerste jaren van de rotting de schadelijke dampen gemakkelijk op zouden kunnen stijgen en allerlei schadelijke ziekten aan mensen, dieren en planten aanrichten.
[12] Ziet u, daarvoor moet men de graven witkalken, dat kan een kind toch begrijpen! Hoe wilt u daar dan een godsdienstige handeling van maken?! O dwazen en narren! Wat voor nut zou de ziel van de gestorvene daar dan van hebben?!"
«« 17 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.