Cyrenius en de tempeldienaars.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 2)

«« 21 / 244 »»
[1] CYRENIUS zegt: "Hebben jullie gehoord hoe een uit de dood opgestane, jullie van nog ergere dingen beschuldigt dan van welke roof of moord dan ook? Wat moet ik na deze zeer ernstige beschuldiging nu met jullie doen? Aan het kruis hangen zou veel te gering zijn! Jullie tot op het gebeente een hele dag lang laten geselen en pas dan de koppen af laten slaan, zou ook veel te zachtzinnig zijn! Maar ik weet al wat ik zal doen, en jullie zullen je niet over mij behoeven te beklagen!" Als Cyrenius hen zo toespreekt worden ze allemaal lijkbleek en beginnen ontzettend te jammeren en te smeken.
[2] Maar Cyrenius vraagt Mij heimelijk, of hij werkelijk de boosdoeners nog moet straffen, naast het vonnis om eeuwig te moeten zwijgen over al hetgeen is voorgevallen.
[3] IK zeg: "Vaardig alleen het vonnis uit met daarbij een ernstig dreigement, dat bij de eerste de beste overtreding zal worden uitgevoerd! Laat ze dan gaan!"
[4] CYRENIUS stapt naar voren, gebiedt stilte en zegt dan: "Luister naar mij, booswichten! Dat ik jullie niet met z'n allen de woestijn in laat jagen, en daar op door afgronden omgeven rotsen laat zetten, en de ogen uit laat steken, hebben jullie alleen maar te danken aan Deze hier, Die jullie ter wille van de heilige waarheid, die Hij tegen jullie sprak, wilden stenigen! Maar degene, die het waagt ook maar met één woord iets aan te duiden van wat er is voorgevallen, hetzij mondeling, schriftelijk, door gebaren, gelaatsuitdrukkingen of handbewegingen, zal onverbiddelijk de strengste straf ondergaan!
[5] Ook zal ik het niet onbestraft laten als ik merk dat jullie het volk kwellen met onwettige afpersingen, en de goddelijke waarheid zouden vervolgen vanwege jullie schandelijke, zelfzuchtige voorschriften! Leer het volk God en Zijn wetten kennen en volgen, dan zullen jullie net zo in aanzien staan als deze goddelijke man Jezus, die beslist geen nieuwe, maar alleen de oeroude leer van God verkondigt aan de door jullie in de diepste nacht gedompelde volken. Hij is Degene, Die dat het gemakkelijkst en het best kan doen, omdat Hij - wat jullie niet begrijpen, maar wat ik, die jullie een heiden noemen, heel goed begrijp - in de geest Dezelfde is, Die volgens jullie leer, ongeveer duizend jaar geleden aan Mozes op de Sinaï voor jullie de wetten gaf! Pas er dus voor op om deze Heilige te vervolgen; want zo'n vervolging zou jullie tweevoudig het leven kosten, lichamelijk hier en geestelijk in het hiernamaals! - Hebben jullie mij begrepen?"
[6] Alle BETROKKENEN antwoorden: "Ja, verheven heer, wij zullen alles doen wat u van ons verlangt! Maar het is u toch wel bekend, dat wij mensen geen goden zijn en veel zwakheden hebben; als er dus mogelijkerwijs toch iemand de een of andere overtreding zou begaan, zou u dan, zelf mens zijnde, ons ook alleen maar menselijk ter verantwoording willen roepen en bestraffen!"
[7] CYRENIUS zegt: "Griekse kooplui en marskramers plegen gewoonlijk wel af te laten dingen, maar Romeinen nooit! Bedenk dit goed en handel daarnaar, dan zullen jullie geen consideratie nodig hebben; want alleen door harde en onverbiddelijke wetten worden de mensen sterk en voorvechters van de orde, eensgezind en vol ijver in het nakomen van de wet!
[8] Als een soldaat niet zou moeten gehoorzamen aan zeer harde onverbiddelijke wetten, dan zou hij een lafaard zijn. En zou men bevelen om de vijand te achtervolgen, te bestrijden en te overwinnen, dan zou het de vijand goed gaan - en voor de noodzakelijke bescherming van het vaderland zou het er slecht uitzien! Maar als de onverbiddelijke wet de soldaat iedere stap op leven en dood voorschrijft, die hij ten opzichte van de vijand moet zetten, dan doet hij dat zeker! Want zou hij het niet doen, dan zou de dood hem wachten; doet hij echter wat hem bevolen is, dan is het niet zeker dat de vijand hem zal doden, en de mogelijkheid bestaat, dat hij als overwinnaar en gekroonde held uit de strijd te voorschijn komt!
[9] In Rome geldt de strenge regel: 'Een strenge wet maakt ook strenge en ordelievende mensen.' Daarom is er dan ook totaal niet met ons te marchanderen, en iedereen heeft, zonder onderscheid des persoons, te doen wat de wet voorschrijft! Nu weten jullie hoe ik over de wet denk. Volg dat na, dan ben je vrij onder de wet; doe je het echter niet, dan zal de wet je zonder genade oordelen, omdat het een wet is.
[10] De hele aarde en alles wat op en in haar is, bestaat alleen door de eeuwige onbuigzaamheid van de goddelijke wil. Zou God ook maar in het geringste met zich laten marchanderen, hoe zou het er dan een ogenblik later met de aarde en met ons allen uitzien? Dan vloog alles uit zijn voegen!
[11] Net eender zou het met een volkerengemeenschap als staat gaan; als daar ook maar één wet minder streng zou worden, zouden de anderen ook hun kracht en sterkte verliezen, en het grote staatsgebouw zou maar al te snel een ruïne worden! Daarom wijk ik geen millimeter af van wat ik gezegd heb!"
[12] Na dit besliste antwoord van de opperstadhouder trokken de oudsten en de Farizeeën ontzettend bittere gezichten, en één van hen sprak als in een soort smartelijke geestvervoering: "O Rome, o Rome! Je bent ontzettend hard en moeilijk! - Jehova! U heeft Uw kinderen uit de Babylonische gevangenschap bevrijd toen ze boete deden en U om hulp vroegen; zult U ons nooit verlossen uit deze duizendmaal zwaardere gevangenschap?"
[13] IK zeg: " Als jullie blijven die je bent en je niet radicaal verbetert, zullen jullie niet slechts eeuwige onderdanen van Rome blijven, maar erdoor worden opgevreten als een kadaver door de adelaars! God zal nog maar een korte tijd geduld hebben, daarna zal het harde lot over jullie worden geworpen, en dan zal het met jullie gaan zoals Ik voorheen heb voorspeld, en men zal je vervolgen tot aan het einde der wereld. -Ga nu echter en erger je niet meer!"
[14] Na dit woord trokken zij zich allen in hun zijkamers terug; maar wij bleven in de school, waarheen al gauw een groot aantal Nazareeërs kwam om de hoge Romeinse heren te zien. Uiteindelijk moesten wij op de tafels en banken gaan staan om niet in de verdrukking te geraken en om gezien te worden door het kijklustige volk.
«« 21 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.