Verdediging der oudsten.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 2)

«« 50 / 244 »»
[1] De OUDSTEN zeggen, woedend en verbaasd over de spreker: "Godloochenaar! Godslasteraar! Weet je, dat je volgens Mozes nu door je godslasterlijke toespraak verdiend hebt om meteen in de synagoge gestenigd te worden? Hoe durf je het aan, om andere mensen in hun onwankelbare geloof te schokken en aan God en Mozes te laten twijfelen, omdat jij geen geloof hebt?
[2] Heb je dan werkelijk zo bedroefd weinig verstand, dat je niet kunt begrijpen dat geen enkel mens oud genoeg wordt om zelfstandig, zelfs door een ervaring van verscheidene duizenden jaren, wijs te worden en alleen maar op eigen ervaringen af te gaan? Daarom heeft God door Zijn geest de mensen schrifttekens geleerd, waarmee zij dat wat zij beleefd hebben en wat hun nakomelingen waarschijnlijk nooit meer zullen beleven, voor deze nakomelingen zouden opschrijven, opdat ook zij een heilzame kennis zouden krijgen van datgene wat zij zelf in hun tijd nauwelijks kunnen beleven, omdat iedere tijd iets anders brengt. Dit leert ons reeds duidelijk de ervaring tijdens de weinige dagen die wij op aarde te leven hebben, waarin geen jaar, geen maand, geen week en zelfs geen dag dezelfde gebeurtenissen bevat! Onderzoek de kronieken en wij geven je alles wat wij bezitten als je ons een tijd kunt aanwijzen waarin precies dat gebeurd is wat wij nu meemaken!
[3] Als er nu geen twijfel over bestaat dat op aarde alles er zo en niet anders voorstaat, wat wil jij dan met jouw lelijke en grove verdachtmakingen van de Schrift, die een heilige erfenis is van onze oervaderen aan ons, hun nakomelingen, en ons in duidelijke trekken leert, wat zij als vrome, op God vertrouwende mensen allemaal beleefd hebben, en Welke maatregelen genomen werden waardoor hun nakomelingen gemakkelijker en ordelijker een God welgevallig leven zouden kunnen leiden dan zij het waarschijnlijk konden?!
[4] Geloof je dat wij echt zo dom zijn dat wij niet zouden kunnen beoordelen wat nu voor onze ogen gebeurt? Oh, dan vergis je je lelijk! Maar wij gebruiken de wijsheid van onze vaderen, die vroeger alles vele jaren nauwgezet beproefd hebben, vóór zij het aangenomen hebben zoals het was!
[5] Als onze voorouders net zo lichtgelovig waren geweest als jij, dan zouden ze de profeten niet gestenigd hebben! Wanneer ze echter zagen dat een echte profeet ook onder de dodende stenenregen geen haarbreed van zijn getuigenis afweek, dan kreeg zijn getuigenis natuurlijk een andere betekenis, en de vaderen namen haar dan als van God gezonden aan!
[6] Maar als onze vaderen nu zó kritisch te werk gingen bij het aanvaarden van een door een profeet opgestelde nieuwe verkondiging van de wil van God, is het dan niet erg onverstandig om aan te nemen dat onze leer van God niets anders zou zijn dan een geschriftje van de een of andere goedmoedige lichtzinnige klant uit de oertijd, die het leuk vond om alle latere generaties voor de gek te houden?!
[7] Jij hebt ons dwazen en domkoppen genoemd; maar is het niet een grote vraag of jij onder ons niet de allergrootste bent!? Want om zo liefdeloos over zijn broeders te oordelen, past een man uit de stam van Levi niet!
[8] Als je ons echter door je misplaatste toespraak alleen maar hebt willen testen of wij bij de buitengewone gebeurtenissen van deze tijd nog wel dat zijn, wat wij als echte Joden behoren te zijn, dan heb je daarvoor een slechte manier gekozen en eigenlijk zelf aan ons onthuld hoe het er in je hart uitziet.
[9] Want ieder mens verraadt zich het meest als hij al te ijverig is, en geeft over zichzelf een getuigenis hoe zijn gemoed er uit ziet; want dan laat hij zijn lievelingsideeën, neigingen en hartstochten volledig de vrije loop.
[10] Maar de nuchtere toehoorder denkt daar het zijne van en heeft daarbij het voordeel zijn vriend tot op de grond te leren kennen.
[11] Geloof je soms dat wij niet weten dat er in onze godsdienst, vooral in de toepassing daarvan, zich heel grote misbruiken genesteld hebben, die jammer genoeg Mozes en de profeten vaak nog sterker bedekken dan de dikste onweerswolken de zon? Maar de zuivere, onvervalste Schrift kan niet met zulke wolken bedekt worden, en een echte schriftgeleerde zal toch steeds weten wat de zuivere waarheid is.
[12] Wij allemaal zien net zo goed als jij, dat deze misbruiken op het laatst de zuivere leer van God bij de mensen zullen doden, zoals de kwade houtwormen een levende boom; maar dat gebeurt alleen maar bij mensen die op jou lijken. De leer op zichzelf blijft daarentegen rein en zal in alle tijden haar zuivere en standvastige aanhangers hebben.
[13] Heb je dan nog nooit een boom gezien op wiens takken zich, ten nadele van de waarde die de boom voor de mensen heeft, parasiterende planten genesteld hebben en hun voeding aan de boom onttrekken? Houdt de eigenlijke boom daarom echter op, te zijn, wat hij oorspronkelijk is?
[14] Wij mensen met ons domme verstand kunnen natuurlijk de reden van zulke degeneraties niet begrijpen, maar wel zien wij in, dat ze onmogelijk zouden kunnen ontstaan als de almachtige en wijze God dat niet wilde. Waarom moeten er anders wolven bestaan, die er alleen maar zijn om de vredige en geheelonschadelijke schaapskudden te verwoesten en zich te verzadigen met hun bloed en vlees? Waarom moeten de leeuw, de beer, de tijger, de hyena en andere verscheurende roofdieren er zijn, waarom naast de zachte duif de machtige vraatzuchtige adelaar? Kijk, dat zijn ondoorgrondelijke geheimen voor ons kortzichtige mensen, en wij kunnen ze niet oplossen!
[15] Een boer bebouwt zijn land, alles staat er gezegend bij, hij vergroot zijn voorraadschuren alom de nieuwe zegen te kunnen bevatten. Maar op een dag komt daar opeens geheelonverwacht een storm, - en de gehele zegen is vernietigd! Zou men dan niet terecht de vraag kunnen stellen: 'God, als U gewild heeft dat dit veld geen vruchten zou dragen voor de boer, omdat hij misschien een zondaar is, dan zou U toch macht genoeg gehad hebben om de zegen van het land in de kiem te smoren, waardoor de boer kosten en moeite bespaard gebleven waren!' Maar kijk, zoiets zien wij heel dikwijls gebeuren, en niemand is in staat om daar een verstandige reden voor aan te geven.
[16] Op gelijke wijze zien wij, hier wat meer daar wat minder, praktische afwijkingen zowel bij de zuivere leer van Mozes in de tempel, als bij alle aanhangers daarvan; wij zien de betreders van dwaalwegen, wij zien op de oude boom des levens een groot aantal parasieten. Maar wat moeten wij daarmee en wat kunnen wij daaraan doen? Wij hebben dat niet veroorzaakt en het zo gewild, maar wij hebben het zo aangetroffen en moeten het dulden al smaakt het ons nog zo bitter!
[17] Maar daarom is onze geest nog geen paal en perk gesteld om de parasieten als een deel van de levensboom te moeten aanvaarden. Voor ons blijft de oorspronkelijke echte boom toch bestaan en zijn parasieten nemen wij voor wat ze zijn; en tegen deze levenswijsheid kan geen God enig bezwaar hebben. God zou toch wel een dwaze God zijn als Hij tegen ieder van ons afzonderlijk zou zeggen: 'Ga heen en breek de tempel af, die helemaal vervuild is; want Ik, God, heb een groot onbehagen aan deze gruwelen!' Zou de zwakke enkeling dan niet tegen zijn God kunnen zeggen: 'Heer, kijk nu eens, wat voor onzinnigs verlangt U van mij, Uw armzalig, zwakke schepsel? Als mijn bestaan U hindert, kost het U slechts een gedachte en dan ben ik er niet meer, maar van mij het onmogelijke te verlangen is hetzelfde als een mug te bevelen om met baar eigen natuurlijke kracht een olifant op haar rug te nemen en weg te dragen!'
[18] Wij menen echter dat God veel te wijs is om niet in te zien, dat 8een mens tegen de sterke stroom op kan zwemmen!
[19] Zeg ons nu, of je het met ons eens bent, dat wij de volle waarheid gesproken hebben, dan zullen wij alles door de vingers zien, wat jij ons zo blind en dom voor de voeten hebt geworpen!"
«« 50 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.