De oudsten kunnen geen besluit nemen.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 2)

«« 53 / 244 »»
[1] CHIWAR zegt: "Waarlijk, ik moet jullie wijsheid prijzen! Wij leven en werken nu al zo lang tesamen en toch heeft zich nog nooit een gelegenheid voorgedaan om jullie, mijn gezellen, op een wijze zoals nu te leren kennen. Het verheugt mij dan ook bijzonder dat ik met jullie ook mensen in plaats van domme tempelknechten in mijn gezelschap heb. Desalniettemin blijft de verschijning van de timmerman het buitengewoonste wat ooit, zolang de aarde door mensen bewoond wordt, door menselijke zintuigen is waargenomen. Daar verzinkt Adam met al zijn duizendjarige belevenissen en gezichten bij in het niet! Een Henoch kan bij het geestelijke bedelvolk gerangschikt worden; Abraham, Isaäk en Jacob, Mozes, Aäron en Elia zijn arme stakkers bij ons vergeleken! Eén dag schenkt ons nu meer wonderbaarlijks en ongehoords dan alle oer- en aartsvaders ooit beleefd hebben!
[2] Zelf heb ik gisteren en ook al vandaag op een afstand in 't geheim geobserveerd wat er allemaal in en buiten het huis van de oude Jozef is gebeurd. Ik zeg je: alleen maar wonderen en nog eens wonderen! Twee zichtbare volmaakt levende engelen dienen hem! De vrouw van Faustus was in Kapérnaum en de timmerman wilde haar bij de ochtendmaaltijd hebben, maar het zou wel bijna vier uur gekost hebben om haar van Kapérnaum naar Nazareth te brengen. Maar wat gebeurt er? De timmerman wenkt de twee engelen. Die verdwijnen slechts enige ogenblikken en verplaatsen heel blijmoedig de mooie Lydia, de vrouw van Faustus, naar Nazareth! - Wat zeggen jullie daarvan? Dat gaat toch duidelijk boven ons verstand?!"
[3] De OUDSTEN vragen: "Wat heb je nog meer gezien?"
[4] CHIWAR zegt: "Jullie kennen de dochter van Jaïrus toch wel en jullie weten ook dat zij tweemaal is gestorven, en dat zij de tweede maal al een paar dagen in het graf lag. Maar wat jullie niet weten is, dat deze Sarah, die hemels mooie dochter van Jaïrus, de vrouw is geworden van Borus! Is het niet ongelofelijk dat een tweemaal totaal gestorven vrouwelijk wezen, de vrouw van een man wordt, en dan nog op een manier waarop de aarde nog nooit een huwelijk heeft meegemaakt?! Toen de zoon van de timmerman haar zegende, zag zij de hemelen geopend en talloze scharen vervulden de lucht en loofden God omdat Hij de mensen die eer en genade bewees. Toen het paar door Jezus gezegend was, sloten de hemelen zich op een zichtbaar teken van de timmerman en alleen de twee engelen bleven zoals ze voorheen waren, en zoals jullie ze hier in de synagoge kunnen zien, terwijl ze daar vlakbij de deur staan als twee hemels mooie jongemannen. Kijk naar hen en zeg of ze ergens anders vandaan kunnen komen dan alleen maar uit de hemelen!
[5] Als dit allemaal nu zo wonderbaarlijk is, wat niemand van ons kan ontkennen, waarom zullen we de zoon van de timmerman dan niet voor iets hogers houden dan een leerling van de Essenen? Bij mijn weten kan hij die trouwens nooit gezien hebben, omdat hij nooit uit deze omgeving is weggeweest, behalve een paar keer met zijn vader en zijn broers naar Jeruzalem en, geloof ik, één keer naar Sidon om daar een huis te bouwen; maar verder was hij steeds thuis.
[6] Hoewel bekend is dat hij altijd een stille, teruggetrokken werker was en dat men hem zelfs wat onnozel vond, weet men toch ook, dat zich vanaf zijn geboorte tot ongeveer zijn twaalfde jaar heel vreemde dingen bij hem hebben voorgedaan. Zelfs zijn geboorte moet heel wonderbaarlijk zijn geweest -volgens het verhaal van de Romeinse overste Cornelius, die mij dat pas kort geleden bij een feestelijke gelegenheid in Kapérnaum heeft verteld!
[7] Als de zaken er nu zó bij staan, dan vraag ik toch heel ernstig of men nog moet aarzelen om deze Jezus tenminste als een zoon van God aan te nemen. Wat hij doet en zoals hij de engelen beveelt en zij hem op zijn wenken dienen, dat alles geeft toch alle grond voor de gevolgtrekking, dat achter deze Jezus de volheid van de oergoddelijke geest moet steken!
[8] Maar als dat zo is -wat zijn daden en leringen aantonen -dan weet ik werkelijk niet waarom wij voortaan nog de dode ark blijven aanhangen, terwijl de levende hier handelt en wandelt! Voor de schijn kunnen wij Voor het volk zelfs blijven wat wij nu zijn, zodat het niet te veel opvalt, maar in het hart zouden wij allemaal definitief zijn zijde moeten kiezen!"
[9] De wijze OUDSTE zegt: " Alles of niets! Want als het goddelijke in hem is, dan zal hij iedere halfbakkenheid verafschuwen; als het echter niet in hem is, dan is het toch beter bij de ark te blijven met een levendige herinnering aan haar vroegere toestand, dan iets aan te nemen waarvan men de oorzaak niet kent!"
[10] CHIWAR zegt: "Daarom zullen wij voor jullie de zaak onderzoeken, want voor mij is dat echt niet nodig. Ik ben op de hoogte en weet heel precies wat ik doe als ik hem volg."
[11] De OUDSTE zegt: "Denk je dan dat de tempel geen stappen meer zal doen, als de gemeenten en plaatsen de een na de ander, als rijpe vruchten van de boom, van haar afvallen? Ik geloof dat de tempel beslist niet lang op zich zal laten wachten en haar strafpriesters naar alle plaatsen zal uitzenden! En wee dan de afgevallen mensen, die zullen met allerhande dingen bitter geplaagd worden! Degenen, die de leer van de wijze Grieken hebben aangenomen, zou het dan nog beter kunnen vergaan dan de leerlingen van Jezus. Vooral als zij niet helemaal Jood en nog minder Griek zijn, en er zich wel van bewust zijn dat zij, of minstens enigen van hen, het slechte en nu geheel nietszeggende tempelinstituut en haar heilige mysteriën heel goed door hebben!
[12] Ik zeg jullie: niets zal de tempeldienaars nu in een grotere, natuurlijk heel geheim gehouden maar voor ons des te gevaarlijker, onrust brengen -dan het duidelijk profetische gedrag van Jezus en zijn leerlingen! En zo'n onrust zal alle satansstreken oproepen om een leer te vernietigen, die het voorzien heeft op de ondergang van de tempel.
[13] Of hebben jullie vorig jaar niet gezien wat de tempeldienaars met een Griek gedaan hebben, die aan de mensen vertelde dat men in de tempel nu ook Romeins zilver en goudgeld als offergeld aannam, terwijl behalve de munt van Aäron nooit ander geld aangenomen mag worden? Wel, men lokte hem met beloftes over winst in de tempel en toen men hem op deze slinkse manier in de tempel vast had, werd hij meteen op een manier om het leven gebracht, die niet eerder in de kronieken is voorgekomen! -Daarom moet grote voorzichtigheid betracht worden! Wij hebben de keus tussen helemaal Grieken worden en ons dan pas met lichaam en ziel bij de leerlingen van Jezus aansluiten, of blijven wat wij zijn, want aan halfbakkenheid hebben wij niets!"
[14] CHIWAR zegt: "Je hebt gelijk in zoverre het de wereldse voorzichtigheid vereist. Maat: onder ons van man tot man gezegd: Als deze schijnbare timmerman echt de beloofde Messias en dus -zoals David Hem in diepste eerbied noemt -Jehova Zelf is, moeten wij ook dan nog langs slinkse wegen Zijn leerlingen worden? Is het dan niet beter om ons meteen onder Zijn hemelse vanen te scharen en ons niet door de streken van satan te laten afschrikken? Wij kunnen door Hem toch geheel verzekerd zijn van het eeuwige leven, gesteld dat wij dit weinig zeggende, armzalige aardse leven, dat toch al erg kort duurt, er bij in zouden schieten?!"
[15] Bij dit voorstel van Chiwar houden allen de adem in en weten niet meer wat zij nu moeten doen.
«« 53 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.