Het denken in het hart.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 2)

«« 62 / 244 »»
[1] CYRENIUS zegt: "Heer, met dat denken in het hart wil het bij mij helemaal met lukken, omdat ik al sinds mijn jeugd gewend werd met mijn hoofd te denken, het lijkt mij haast onmogelijk om in het hart te kunnen denken! Hoe moet je het dan aanpakken om in het hart te kunnen denken?"
[2] IK zeg: "Dat gaat heel gemakkelijk en natuurlijk! Alles wat je je maar denken kunt en wilt, volgens je gevoel in je hersens, komt eerst uit het hart. Want iedere nog zo geringe gedachte moet toch eerst de een of andere prikkel krijgen die hem opwekt. Nadat de gedachte in het hart door de een of andere noodzaak geprikkeld en opgewekt werd, stijgt zij op naar de hersenen om door de ziel onderzocht te worden. Die zet dan de ledematen van het lichaam in de gewenste beweging, zodat de innerlijke gedachte in woord of daad omgezet wordt. Dat een mens ooit met zijn hoofd zou kunnen denken is echt een onmogelijkheid! Want een gedachte is een zuiver geestelijke schepping en kan daarom nergens anders ontstaan dan alleen in de geest van de mens, die in het hart van de ziel woont en van daaruit de ganse mens bezielt. Hoe zou nu ooit door de een of andere nog zo fijne materie iets geschapen kunnen worden! Alle materie, dus ook de hersenen van de mens, is toch alleen maar schepping en kan dan toch nooit scheppƩr zijn?! - Begrijp je dat nu wel en voel je soms al dat geen mens iets in zijn hoofd kan bedenken?"
[3] CYRENIUS zegt: "Heer, ja dat voel ik nu heel levendig! Maar hoe gaat dat dan? Nu lijkt het werkelijk wel of ik altijd alleen maar in mijn hart gedacht heb! Merkwaardig! Hoe zit dat nu? Ja ik voel duidelijke woorden in mijn hart, alsof ze uitgesproken worden, en het lijkt me nu helemaal niet meer waarschijnlijk dat het mogelijk zou zijn om in je hoofd een gedachte te krijgen!"
[4] IK zeg: "Dat is een heel natuurlijk gevolg van je steeds meer en meer levend wordende geest in je hart, die de liefde tot Mij en, door Mij, voor alle mensen is.
[5] Maar bij mensen waarbij die liefde nog niet ontwaakt is, ontwikkelen de gedachten zich weliswaar ook in het hart, maar zij worden daar, omdat het hart te materieel is, niet waargenomen. Pas in de hersenen, waar de gedachten uit het hart stoffelijker worden, worden ze door de handelingsimpuls omgezet in beelden en deze vermengen zich daar met de beelden, die zich, komende uit de buitenwereld, via de uitwendige zintuigen in de hersenvlakjes ingegrift hebben. In deze vorm zijn ze voor de ogen der ziel materieel en slecht en zij moeten dan ook gezien worden als de oorzaak van de slechte handelingen van de mensen.
[6] Daarom moet ieder mens eerst in het hart geestelijk wedergeboren worden, omdat hij anders niet in kan gaan in het rijk van God!"
[7] CYRENIUS zegt tegen de naast hem staande Petrus: "Begrijp jij dat nu goed over de wedergeboorte des geestes in het hart, en wat en waar het rijk van God nu precies is, waarover Hij en de beide engelen steeds maar praten, en dat zij ons in de toekomst beloven voor ons geloof?"
[8] PETRUS zegt: "Zeker begrijp ik dat, want als ik het niet begreep, bleef ik niet hier, maar dan zou ik thuis voor mijn huis zorgen. Maar, verheven heer, zoek toch in uw eigen hart, daar zult u al vlug meer vinden dan ik u in honderd jaar uit zou kunnen leggen!
[9] Kijk eens naar ons, Zijn eerste leerlingen en getuigen, of wij zichtbaar veel met Hem spreken! Toch spreken wij meer met Hem dan U en veel anderen, want wij spreken zuiver en alleen in ons hart met Hem en vragen Hem honderd uit, en Hij antwoordt ons in heldere goed verstaanbare gedachten, en zo hebben wij dubbele winst. Want een antwoord van de Heer in het hart van de mens is in zekere zin al een deel van zijn leven, terwijl het uiterlijke woord pas een deel van het leven moet worden door de uitgevoerde daad, terwille van het oefenen van de ziel.
[10] Dus kunt u, verheven heer, de bewuste satanszaak ook in uw hart vragen, en dan zal de Heer in uw eigen hart het juiste antwoord zo stil en geheim inbrengen, dat satan met zijn scherpe gehoor onmogelijk in staat is om dat te horen! En op diezelfde manier kunt u ook de Heer vragen over de wedergeboorte van de geest in het hart, en over het rijk van God, en u zult weldra zo duidelijk mogelijk antwoord krijgen!"
[11] CYRENIUS zegt: "Ja, nu begrijp ik waarom jullie - wat me al een paar maal zeer verbaasd heeft - haast nooit met de Heer spreken! Wel, ik zal het proberen. Als de Heer jullie in het verborgene zo genadig is, dan zal hij het mij ook wel kunnen zijn! Want dat ik Hem boven alles liefheb, blijkt wel daaruit dat ik mijn uitgebreide en belangrijke regeringszaken intussen opgeschort heb, en bij Hem ben en mijn ziel voed met ieder woord uit Zijn heilige mond!
[12] Ik geloof ook dat ik, zuiver uit liefde voor Hem, meer doe en meer gedaan heb dan jullie bij elkaar, want ik kende Hem al als klein kindje en ik heb in het vreemde heidense land voor Hem, Zijn ouders en broers gezorgd! En terwijl jullie slechts jullie visnetten voor Hem opgeofferd hebben, ben ik, als Hij dat zou accepteren, meteen bereid mijn gehele wereldse waardigheid af te leggen en Hem dan als de minste onder jullie getrouw te volgen, en ieder ogenblik van mijn leven voor Hem en voor jullie allen op de bres te gaan staan, zoals ik al een paar maal gedaan heb. Nog afgezien van datgene wat mij daardoor heel gemakkelijk vanuit Rome had kunnen treffen!
[13] Daar ik dit allemaal doe uit zuivere liefde voor Hem, zal Hij mij toch ook wel een genade waard vinden, die Hij jullie in zo grote mate doet toekomen!?"
[14] IK zeg: "Je hebt haar al, beste vriend en broeder van Mij! En naar wat je hebt behoef je niet meer te zoeken en je hoeft je er niet meer boos over te maken alsof je het nog niet zou hebben! Houd je daarom kalm en probeer eens om in je hart Mij iets te vragen, en Ik zal het antwoord helder, duidelijk, bezonnen en goed verstaanbaar in je hart leggen, dat Mij werkelijk boven alles liefheeft!"
«« 62 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.