Uitzicht vanuit de derde deur in de zuidelijke wand. De grote, schitterende Lichtmens van de nieuwe schepping.

Jakob Lorber - Van de hel tot de hemel (deel 2)

«« 153 / 153
[1] Allen haasten zich nu naar de derde zuidelijke deur en zien daar weer een oneindig grote mens, die door een allermildst en lieflijkst stralend licht is omgeven. Alleen vanuit de hartstreek straalt een machtig licht naar buiten, dat aan de ogen echter geen pijn doet, maar daarin een uitermate prettig gevoel teweeg brengt. Onder zijn linkervoet is in een halfliggende, met het hoofd afgewende houding, een hele kleine mensengestalte te zien, die sprekend lijkt op die, welke in de tweede deur te zien was en hier door een zeer zwak roodachtig schijnsel is omgeven.
[2] Robert vraagt natuurlijk dadelijk, wat dit allemaal wel mag voorstellen. En Ik zeg: 'Hier heb je de eerste en de tweede schepping naast elkaar! De grote lichtmens stelt de nieuwe schepping voor, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hier bevindt zich de aarde niet meer in de kleinste teen van de voet zoals bij de eerste, materiƫle schepping, maar in het centrum van het hart van deze nieuwe schepping. Het machtige licht uit de hartstreek komt uit de nieuwe aarde, die een eeuwige woning van Mijn liefde en van al Mijn kinderen zal blijven.
[3] Als je deze enorm grote mens vol van het helderste licht nauwkeuriger bekijkt, zul je gemakkelijk ontdekken dat ook hij bestaat uit ontelbaar vele prachtige sterren; zowel zijn gewaad als zijn gehele lichaam. Elk van deze sterren is onmetelijk groter dan de hele door de tweede deur geziene mens met zijn talloze hulsglobes. Want deze sterren zijn gemeenschappen, die bewoond worden door de zaligs te geestmensen, van wie iedere kleinste duizend keer groter en machtiger is dan die eerste mens, die je hier geestelijk gezien ten opzichte van deze tweede hemelmens, ziet afgebeeld als een gekromd wormpje onder diens kleine teen. Hij is ten opzichte van de werkelijke grootte van deze tweede mens nauwelijks, wat een aardse zandkorrel is ten opzichte van de grootte van de hele hulsglobe-mens.
[4] Deze tweede mens stelt echter in diepste wezen Mijzelf voor in Mijn werken op een reeds bebouwde akker.
[5] Je ziet echter, dat ook de vorm van deze tweede mens noodzakelijkerwijze een begrenzing moet hebben, anders zou je daaruit geen mens kunnen zien. Wat zie je echter boven deze vorm uit, die in al haar delen puur leven is?'
[6] Ten diepste geroerd zegt Robert: 'Heer en Vader, ik zie licht en nog eens licht zover mijn oog reikt!' - Ik zeg: 'Dat alles is Mijn geest, Mijn macht, Mijn liefde! - Hier zullen nog myriaden van zulke grootmensen volop een plaats vinden, want al Mijn kinderen moeten immers ook ruimte hebben om hun scheppingen onder te kunnen brengen.
[7] Maar nu, Mijn lieve kinderen en broeders, weten we voor het eerste uur van jullie aanwezigheid in Mijn huis genoeg! Daarom zullen we de drie deuren aan de oostzijde nu ook niet openen, want wat deze verbergen zouden jullie nog niet verdragen. Wanneer jullie echter eenmaal met alle inrichtingen van Mijn vaderhuis vertrouwder zullen zijn, zullen jullie ook de inhoud van deze drie deuren op het oosten kunnen beschouwen.
[8] Maar zoveel zeg Ik jullie toch nog in het kort, dat de eerste het totale geestenrijk van de aarde en dan ook dat van alle andere zonnen, aarden en manen van elke afzonderlijke hulsglobe bevat. De tweede deur toont op de voorgrond de eerste ofwel onderste wijsheidshemel van onze aarde en op de achtergrond dezelfde hemel van de werelden van alle hulsglobes. In dezelfde verhouding bevat de derde deur de tweede of liefde-wijsheidshemel, eerst van de aarde en op de achtergrond die van alle hulsglobes. Voor de derde en bovenste zuivere liefdehemel echter, waarin jullie je bevinden en ook eeuwig zullen bevinden, is hier geen deur, omdat wij ons daar toch al in bevinden. In de lagere hemelen bevindt zich in de woning van iedere engelgeest ook een deur naar de derde hemel. Maar deze is heel moeilijk en soms ook helemaal niet te openen, wat vaak het geval is in de onderste hemel en heel in het bijzonder in die van andere werelden.
[9] Nu weten jullie voorlopig genoeg en bijna alles wat iedere engelgeest van deze bovenste van alle hemelen moet weten. De bijzondere inzichten echter, die samengaan met een eeuwig stijgende interesse voor afzonderlijke dingen, neemt hier pas een begin, duurt eeuwig voort en brengt ook steeds grotere zaligheden met zich mee.
[10] Laten wij ons nu weer naar boven in de grote zaal begeven, van waaruit jullie dan met Mijn broeders in de grote stad kunnen gaan rondkijken en waar jullie je vrij en naar hartelust kunnen vermaken.
[11] Mij zullen jullie steeds thuis aantreffen.
[12] Tevens zullen de drie broeders jullie de jullie voor eeuwig toebehorende woonkamers en hun inrichting tonen en toewijzen, en jou, broeder Robert, vooral ook een geheime deur, waardoor jij altijd wanneer je maar wilt, bij jouw gezelschap kunt komen. Regel daar in Mijn naam alles in volmaakte orde en wees voor al jouw ondergeschikten een goede leidsman en broeder!
[13] Laat ieder van jullie van nu af aan van een volledige vrijheid genieten en verheug je over alles waar jullie hart naar uitgaat! Want hier heerst volledige vrijheid. Er bestaat voor de geest geen wet en dus ook eeuwig geen zonde meer!
[14] Zo geschiede dan nu, wat Ik van eeuwigheid af heb bepaald!'
[15] Na deze woorden begeven wij ons allemaal naar boven in de zaal waar een grote menigte overgelukkige broeders en zusters ons allervriendelijkst begroet. Hier pas begint dan ook de hemelse gezelligheid, en allen begeven zich geleidelijk aan blij en gelukkig naar hun eeuwige, wonderbaarlijk prachtige woonvertrekken en betuigen Mij de grootste lof.
[16] Hiermede is dan overvloedig en breedvoerig de leiding van een grote geest in de geestenwereld getoond.
[17] Gelukkig hij, die haar met een rechtschapen hart beschouwt en zijn leven daarnaar richt! Ook hij zal eens deze weg hebben te gaan als hij rechtschapen van hart is. Heeft hij hem op aarde reeds getrouw gevolgd, dan zal hij eenmaal slechts een zeer korte weg te bewandelen hebben. Laat eenieder dit bekendgemaakte lezen met het hart en niet met het hoofd, dan zal hem dit in zijn leven tot een grote zegen worden en zal de dood wijken uit zijn lendenen. Wie dit echter puur met zijn verstand zal lezen, zal daarin zijn dood vinden, waaruit hij moeilijk ooit weer zal ontwaken.
[18] Hiermede is deze beschrijving uit het geestenrijk beƫindigd. Gelukkig zijn zij die zich daaraan niet zullen ergeren! - Amen, amen, amen!
[19] U, o Heer en Vader, zij eeuwig dank voor deze ongekend grote openbaring, die wij arme, zondige mensen niet in het minst waard zijn! O Heer, zegen allen die haar met een gelovig en vreugdevol hart opnemen! Amen!
[20] J. Lorber
[21] - Einde
«« 153 / 153
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.