'Toen Jezus nu zijn moeder zag, en de discipel die Hij liefhad daarbij zag staan, zei Hij tot zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zei Hij tot de discipel: Zie, uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar in zijn ' huis'(Joh.19:26-27)

Jakob Lorber - Bijbelteksten en hun verborgen betekenis

«« 32 / 37 »»
[1] 'Toen nu Jezus Zijn moeder zag, en de discipel die Hij liefhad daarbij zag staan, zei Hij tot Zijn moeder: Vrouw, zie uw zoon. Daarna zei Hij tot de discipel: Zie, uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar in zijn huis'.
[2] Het is bij u op de wereld ook gebruikelijk dat als iemand zijn dood voor ogen ziet, hij voor degenen die achterblijven een laatste wilsbeschikking treft, die bij u testament wordt genoemd. Zo was het ook in Mijn geval noodzakelijk dat Ik voor Mijn nabestaanden een laatste wilsbeschikking treffen zou. Maria, de moeder van Mijn lichaam, was zulk een nabestaande en ze moest toch voor de haar nog overblijvende levensdagen op aarde de nodige verzorging hebben.
[3] Er zou wel iemand kunnen vragen: heeft Jozef dan helemaal niets nagelaten? Hij had zelf toch ook kinderen, van zichzelf en van vreemden, die hij had opgenomen; konden dezen dan niet voor Maria zorgen?
[4] Het antwoord is: Jozef heeft in de eerste plaats nooit een eigendom bezeten en kon dat daarom ook niet nalaten. Zijn kinderen, zowel zijn eigen als ook die hij opgenomen had, waren ten tweede zelf zeer arm en zijn Mij bijna allen nagevolgd; en daarbij was ook Johannes, die zich vaak in het huis van Jozef ophield en als het ware ook bij de familie hoorde. Want zijn vader was nog behoeftiger dan Jozef zelf en stuurde zijn zoon naar Jozef toe om het ambacht van hem te leren. Dat gebeurde dan ook en hij werd een handige timmerman en meubelmaker die ook het draaiwerk vaardig verrichtte. Bovendien had hij Maria en Mij en het hele gezin van Jozef zeer lief en Maria kon aan geen betere en meer vertrouwde handen worden toevertrouwd dan juist aan deze zoon van Zebedëus.
[5] Zie, dat is nu het eenvoudige testament en dat is dus ook de geheel letterlijke betekenis van Mijn woorden aan het kruis.
[6] Daar deze woorden niet slechts door de mens Jezus, maar ook door de Zoon van God of de eeuwige wijsheid van de Vader zijn gesproken, verbergt er zich zeker nog een veel diepere en hoogst goddelijk geestelijk hemelse betekenis achter, die u echter even zomin in zijn volle diepte zult kunnen begrijpen als zoveel andere beweegredenen voor daden van de Godmens.
[7] Ik kan u daarom alleen aanduidingen daarover geven uit het gebied van de wijsheid. Maar vors daarin niet te veel; want u weet dat de dingen van de wijsheid nooit zo gemakkelijk te begrijpen zijn als de dingen die uit de zuivere liefde voortkomen, zoals de natuur u al laat zien.
[8] U kunt daar wel de lichtende en glinsterende voorwerpen beetpakken en overal neerleggen en van alle kanten bekijken; kunt u dat echter ook doen met de vrije lichtstralen, die van de lichtende voorwerpen uitgaan?
[9] Die stralen voeren de afbeeldingen van talloze dingen onvervalst met zich mee, waarvan onder andere de lichtbeelden een voldoende bewijs leveren. Vraag uzelf af, of u niettegenstaande alle moeite die u u met uw zintuigen geeft, in de vrije stralen zulke beelden kunt ontdekken. Dit moet u zeker ontkennend beantwoorden.
[10] Daarom geldt ook de vroegere wenk dat u niet teveel moet speculeren over de zaken der wijsheid, want dan zult u nog minder resultaat boeken dan bij het beschouwen van de beelden in de vrije lichtstralen.
[11] U kunt weliswaar ook optische toestellen maken, waarbij de vrije lichtstraal wordt gedwongen het beeld dat hij vormt weer te geven, zodat u het kunt bekijken; hebt u echter ook een optisch instrument waardoor de beelden die gevormd worden door de stralen uit de diepte van het oerlicht kunnen worden afgedrukt?
[12] Ja, u hebt wel een dergelijke geestelijk optische inrichting in u, maar die begint pas te werken als u van het wereldse lichtgeheel afstand hebt gedaan. De wereld moet eerst in volledige duisternis overgaan, voordat het licht van de geest zijn meegedragen beelden duidelijk in uw geest projecteert. Uw eigen dromen geven u daarvan een deugdelijk bewijs en de visioenen van degenen die in geestesvervoering geraken, of, zoals u het uitdrukt, van de somnambules, leveren een nog houdbaarder en duidelijker bewijs.
[13] Deze inleiding was noodzakelijk en zo kunnen we tot de betreffende aanduidingen over deze aan het kruis gesproken woorden overgaan.
[14] 'Vrouw, zie uw zoon' en 'Zoon, zie uw moeder' betekent in diepere zin zoveel als: 'Gij wereld, zie de zoon des mensen, en Gij mensenzoon, zie de wereld en oordeel haar niet, maar bewijs haar liefde!'
[15] Dieper gesproken: 'Gij, goddelijke wijsheid, neig u naar uw eeuwige oergrond en Gij, eeuwige oergrond, zie uw stralende Zoon en neem Hem op om er één mee te worden'.
[16] En verder: 'Gij Ene, die eens het allerheiligste droeg, kijk naar de dood van uw werken, en Gij gedode, gedenk als Gij opstaat diegene, die eens het allerheiligste droeg, namelijk het licht van de eeuwige liefde!'
[17] Zie, in deze korte aanduidingen ligt de oneindige diepte, die geen geschapen wezen ooit zal kunnen begrijpen, omdat de inhoud van deze diepte alleen al oneindig is en bovendien elk ogenblik nog oneindiger wordt.
[18] Ik heb u daarom zoveel hierover gezegd, opdat u daaruit zou zien dat Degene die deze woorden vanaf het kruis heeft gesproken meer was dan, volgens veIer mening, alleen maar een eenvoudige Israëlitische delinquent, die onder het scherpgericht van Rome stond, omdat Hij als een opruier van het volk en een rebel tegen Rome was aangeklaagd.
[19] Dit is dus de diepere geestelijke betekenis. U zelf moet u echter bij het natuurlijke testament houden. Want ook u bent Mijn leerlingen en de armen der wereld zijn Mijn moeder. En zo zeg Ik ook tegen deze moeder: 'Zie, uw zoons'. En tegen u zeg Ik: 'Zie, uw moeder!'
[20] Waarlijk, als u dan zult handelen als Johannes, dan zult u zijn loon ook hebben, eeuwig! Amen.
«« 32 / 37 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.