Een eenvoudig type tempels op de middengordel

Jakob Lorber - De natuurlijke zon

«« 18 / 74 »»
[1] Wat voor aanzien heeft een tempel op de zon eigenlijk - dat wil zeggen, de eerste tempel op één van de laagste heuvels (waarop nog twee andere tempels voorkomen, die wij pas later zullen leren kennen)?
[2] Zo’n tempel van het eerste type heeft daar het aanzien van een algemene volksschool, waar men na het eerder beschreven ambtshuis naar toe gaat. Jullie moeten niet denken dat daar leerlingen van slechts één zo’n ambtshuis naar toe gaan; nee, zo’n tempel neemt leerlingen op van niet zelden dertig tot veertig voorafgaande ambtshuizen. Om die reden is zo’n tempel dan ook buitengewoon groot, en moet dat ook zijn, om niet zelden verscheidene duizenden leerlingen op te nemen.
[3] Zo’n tempel heft geen ronde vorm meer, maar de vorm ervan is meer die van een schip bij jullie. Want als hij in het rond gebouwd zou zijn, dan zou dat heel veel problemen geven met de dakbedekking. Maar omdat hij in zo’n eironde vorm is gebouwd, geeft de dakbedekking even weinig problemen als bij een gewoon woonhuis.
[4] Waardoor of aan de hand waarvan wordt de omvang van zo’n tempel vastgesteld? - De omvang van zo’n tempel wordt bepaald aan de hand van het aantal zuilen, waar hij uit bestaat. - Is het aantal zuilen bij alle tempels van dit eerste type hetzelfde? - Nee, maar dit is afgestemd op de omgeving, al naargelang deze meer of minder woonhuizen, kleine ambtshuizen en vervolg-ambtshuizen heeft. Daarom kan een tempel in het minste geval uit duizend, in het uiterste geval echter uit tienduizend zuilen bestaan. - De zuilen van zo’n tempel zijn ten eerste veel hoger en ook veel dikker dan die van een woonhuis, en meestal zijn ze van lichtgroen, doorzichtig materiaal, eenvoudig van stijl en helemaal rond.
[5] Overigens is ook bij de tempels de bouwstijl heel verschillend, ook al zijn ze van hetzelfde type en zijn ze voor één en hetzelfde doel bestemd. Er zijn dus ook tempelzuilen die er al piramiden uitzien; en ook zijn er tempelzuilen, die uit een groot aantal staven bestaan; dan weer zijn er zuilen, die er uitzien alsof er platgedrukte bollen op elkaar waren gestapeld; zo zijn er ook zuilen, die zich als wolken boven elkaar verheffen; en dan zijn er nog zuilen, die er uitzien als omgekeerde kegels, namelijk met de brede kant omhoog en de spitse kant beneden. En zo zijn er nog talloze vormen, waarin zulke zuilen, die het dak moeten ondersteunen, zijn uitgevoerd.
[6] Deze tempels zijn alweer veel verhevener en prachtiger dan de voorafgaande ambtshuizen, met name die van het laatst beschreven type, waarin de leerlingen Mijn orde moeten leren kennen. Deze tempels hebben dus ook verscheidene daken, waaronder ook het dak, dat het midden van de tempel bedekt en verreweg het hoogste is; en aan de punt ervan is een buitengewoon groot vaandel aangebracht als teken van de overwinning, die de mensen in deze tempel moeten verwerven. De overige piramideachtige daken zijn trapsgewijs lager. En aan iedere kant van het grote piramidedak zijn elk zeven daken aangebracht, en wel zo, dat die daken ten opzichte van het middelste hoofddak eveneens een piramide vormen.
[7] De punten van de daken zijn weliswaar ook met vaandels versierd, maar vergeleken bij het middelste vaandel nemen de vaandels in grootte af, zoals ook de daken in hoogte afnemen. Overigens zijn ook deze tempeldaken op dezelfde manier gebouwd als de daken van de woonhuizen. De hoogte van het middelste dak kan al naargelang de grootte van de tempel soms wel duizend klafter bedragen; maar lager dan vijfhonderd klafter is het nooit. En de andere dakpunten richten zich naar de hoogte van de middelste dakpunt.
[8] Nu zullen jullie natuurlijk vragen: Maar hoe kunnen de zonnebewoners eigenlijk zulke ontzettend lange dakbalken in de vorm van een piramide op de zuilen plaatsen, en waar halen zij zulke duizend klafter lange bomen vandaan? - Hierbij moet Ik jullie meteen zeggen, zoals ook bij een eerdere gelegenheid al opgemerkt is, dat de zonnebewoners die dingen niet met hun handen vervaardigen, maar alles met de kracht van hun wil. Weliswaar moeten ze zulke dakspanten tevoren uit de grond opkweken, wat, zoals jullie weten, door hun wil gebeurt. Zo moeten ze ook de zuilen maken. Maar als al deze dingen, die nodig zijn voor het bouwen van zo’n tempel, eenmaal gekweekt zijn, dan worden ze door de verenigde wil van verscheidene, vaak heel veel mensen voor zo’n bouwwerk in orde gemaakt. En de bouw zelf wordt dan door het verenigen van hun wil voltooid.
[9] Desondanks zijn er bij zo’n tempel toch verrichtingen, die de zonnemensen met hun handen doen. Bij deze verrichtingen hoort het dekken van het dak en het van binnen verven ervan. Ook hoort bij die verrichtingen van de handen het uitmeten en daarop volgende vlak maken van de bodem. Dat zijn dus verrichtingen met de handen.
[10] Hoe lang blijft zo’n gebouw staan? - Wanneer het niet door een veronachtzaamd en te laat waargenomen natuurverschijnsel gebeurt, dat zo’n tempel en ook andere gebouwen beschadigd en soms ten dele of helemaal vernield worden, staan ze daar voor de eeuwigheid; want daar verrot en vermolmt niets, maar alles behoudt een constante frisheid en gedegenheid, zoals die bij het eerste ontstaan was.
[11] Nu weten wij hoe het met de bouw en dus ook de uiterlijke vorm van zo’n tempel zit; laten we nu dus het inwendige en daarna de uiterlijke omgeving ervan enigszins in ogenschouw nemen.
[12] De majesteitelijke hoogte van zo’n tempel is het eerste waar we op moeten letten; want de zuilen, die hier de daken dragen, zijn al naargelang de omvang van de tempel ook honderd tot vijfhonderd klafter hoog en zijn in verhouding dik en omvangrijk. De voetstukken van de zuilen zijn altijd volkomen cirkelrond en hebben, zoals jullie gewoonlijk zeggen, vanaf de grond tot het vlak waar de zuilen op rusten zeven verdikkingen, waarbij iedere verdikking ongeveer vier voet15 hoog is, en zo’n voetstuk heeft een grootte, die eveneens in verhouding staat tot de zuil zelf. De voetstukken zijn bij de tempels meestal van hard, maar toch half doorzichtig materiaal met een blauwe kleur. De zuilen zijn helemaal wit; maar daarentegen van verheven versieringen in allerlei kleuren voorzien.
[13] De zuilen van zo’n tempel lopen niet zonder onderbreking door tot aan het dak, maar zijn tegelijkertijd de dragers van drie galerijen, die aan de binnenkant van de tempel langs de zuilenrij helemaal in het rond lopen, voorzien van prachtig bewerkte balustraden.
[14] Hoe komt men op deze galerijen? - Dat zullen jullie dadelijk zien. - Op de plaats van de piramidevormige rustbanken aan de binnenzijde van de zuilen bevindt zich een wenteltrappiramide, waarvan de steeds hoger gaande treden eveneens van de meest sierlijke balustraden voorzien zijn. Wanneer men via deze wenteltrappiramide de hoogte van een galerij heeft bereikt, loopt er vanaf de piramide een buitengewoon sierlijke gang, waarlangs men dan op de galerij kan komen. Zo is iedere galerij door een gang met zo’n wenteltrappiramide verbonden.
[15] Uit wat voor materiaal bestaat zo’n piramide eigenlijk? - De piramide zelf bestaat uit materiaal, dat er uitziet als bleekrood gekleurd glas, en volkomen doorzichtig. De balustraden zijn als het ware van massief goud, met allerlei mooie windingen, en zijn aan de uiteinden versierd met allerlei wonderbaarlijk mooie en betekenisvolle vormen, die verschillende kleuren hebben en er uitzien als de mooiste edelstenen bij jullie, als die uit zichzelf zouden stralen.
[16] De gang, die van de wenteltrap naar de hoofdgalerij loopt, bestaat ook uit een stof die op massief goud lijkt.
[17] De hoofdgalerijen zijn natuurlijk eveneens van balustraden voorzien, zowel aan de binnen- als de buitenzijde. De balustraden van de hoofdgalerijen bestaan uit piramiden van louter briljant, dat wil zeggen dat de piramiden gemaakt zijn van een materiaal, dat net zo schittert als een grote, geslepen diamant bij jullie, wanneer de stralen van de zon erop vallen. Deze piramiden zijn tussen de gangen zo tegen elkaar geplaatst, dat ze elkaar van onderen raken en aan de bovenkant door een als het ware massief gouden, in zeer mooi lofwerk gevatte leuning met elkaar verbonden zijn. Deze leuning loopt van de ene tot de andere gang (die van de wenteltrappiramide naar de hoofdgalerij loopt); want hij kan immers niet ononderbroken doorlopen. Als dat zo zou zijn, zou men immers, om van een gang naar de hoofdgalerij te komen, over zo’n balustrade moeten klimmen; daarom moet er op iedere plek, waar zo’n gang van de wenteltrap naar een hoofdgalerij leidt, een onderbreking in de balustrade van de hoofdgalerij zijn. Dat geldt natuurlijk alleen voor de kant die naar de binnenzijde van de tempel gericht is; aan de buitenzijde loopt dezelfde balustrade van de piramide met een nog massievere leuning ononderbroken door.
[18] De hoofdgalerij rust op regenboogachtige bogen, die van de ene zuil naar de andere lopen. Deze bogen vertonen volmaakt levendig het kleurenspel van een regenboog.
[19] Aan de binnenkant van de wenteltrappiramide bevinden zich piramiden op donkerrode, verhoogde, vierkante platen, en ook weer op kubusvormige voetstukken, van dezelfde soort als die wij in de woonhuizen achter de zuilen hebben leren kennen.
[20] De kubusvormige voetstukken, die met hun oppervlak meer dan een halve klafter aan alle kant buiten de piramide steken, worden als rustbanken gebruikt. Wanneer het namelijk tijd is om te rusten, gaan de leerlingen naar deze plaatsen en rusten daar naar behoefte uit. Deze rustbanken zijn buitengewoon zacht elastisch, ongeveer zoals een luchtkussen. De piramideachtige leuning is net zo zacht elastisch. Maar al zit iemand er nog zolang op, dan maakt hij er toch nergens een blijvende kuil in; maar wanneer hij opstaat is alles weer mooi in orde, zowel de bank als de leuning.
[21] Ook de leuning is buitengewoon prachtig versierd. En bovenaan de leuning, aan de punt van de piramide, is overal een groen licht uitstralende bol aangebracht, wat het inwendige van de tempel weer een buitengewoon prachtige, lieflijke aanblik geeft, met name wanneer die niet hier en daar door de op de rustbanken uitrustende mensen enigszins uit balans wordt gebracht.
[22] Dit is dus de algemene inrichting van zo’n tempel. Over de speciale en voor het merendeel geweldige inrichting van binnen alsook over de uiterlijke omgeving van zo’n tempel zullen we het pas de volgende keer hebben. Genoeg dus voor vandaag!
«« 18 / 74 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.