God de Vader Zelf als leider. Gezinsleven, huwelijk en voortplanting op de middengordel

Jakob Lorber - De natuurlijke zon

«« 23 / 74 »»
[1] Bij de beschrijving van de woonhuizen hebben we al veel dingen vernomen, die in het algemeen op de huiselijke instellingen betrekking hadden. Nu dienen we veeleer het gezinsleven en de eigenlijke religieuze cultus te beschrijven.
[2] Zoals we al gehoord hebben woont er op de zon, met name op deze gordel, eigenlijk nooit meer dan slechts één gezin met vader en moeder in een woonhuis. Want zodra kinderen volwassen en opgeleid zijn, treden ze in het huwelijk. En als er op deze wijze weer een nieuw paar echtelieden is ontstaan, dan wordt er ook direct voor gezorgd, dat ze een eigen stuk grond toegewezen krijgen en dus ook een eigen woning betrekken.
[3] Zijn er op de zon geen zogeheten dienstboden, zoals knechten en dienstmeiden? - Dat is op de zon en met name op deze gordel absoluut nergens het geval - want de leiders van alle landstreken van deze uitgestrekte zonnegordel evenals alle ambtsdragers zijn in zekere zin dienaren van het vrije volk van het land. En zelfs de allerhoogste priester staat daar als een dienaar op de laagste trede; vandaar ook dat zijn tempel en de woningen ervan het allereenvoudigst en het minst pracht zijn. Desondanks genieten ze toch de hoogste achting bij het volk. En wanneer zo’n opperpriester een woonhuis bezoekt om het een dienst te bewijzen, of hij met dezelfde bedoeling de een of andere tempel, wordt hij ondanks zijn van glans ontblote eenvoud ontvangen alsof er een engel uit de hemel kwam. Deze dienaar verlangt weliswaar van niemand enige aandacht; in tegendeel, hij vraagt iedereen hem absoluut niet met onderscheiding te behandelen, omdat hij beslist geen heer, maar in de volmaaktste zin van woord en betekenis een dienaar van allen is. Deze verontschuldiging doet echter geen afbreuk aan de zaak, maar werkt die veeleer in de hand.
[4] Kijk, zo is het in ernst ook in de hemelen, waar de hoogste engelengeesten ook de minst aanzienlijken zijn en zich tegenover anderen opstellen als dienaren ten opzichte van hun heer. Desondanks staan ze toch in het hoogste aanzien, wat veroorzaakt wordt door Mijn liefde en wijsheid in hen.
[5] Wat doet zo’n dienaar eigenlijk, wanneer hij in een volkswoning komt? - Hij wacht buiten de woning tot de huisvader hem in het oog krijgt, dan vol eerbied naar hem toe snelt en hem de woning binnenleidt. Dan vraagt de hoogste priester hem, of hij niet in een of andere kwestie zijn hulp nodig heeft? En als de vader hem het een of ander heeft toevertrouwd wat hem wellicht dwars zit, hetzij op natuurlijk dan wel op geestelijk gebied, dan biedt de hoogste dienaar hem direct zijn handen aan om hem te dienen.
[6] Maar geen enkele huisvader zegt dan iets anders dan: ‘Verheven leraar van ons gehele, grote land! Geef slechts één woord van uw wijsheid en daarna uw broederlijke zegen van boven in de genade van de grote God, dan heb je ons in de meest liefdevolle mate gediend!’
[7] Daarop onderricht deze hoogste dienaar dan in alle dingen, waar zij behoefte aan hebben, en zegent hen; dan vertrekt hij weer en bezoekt op deze wijze een ander huis, om ook dat te dienen. En als hij in gezelschap van enkele mededienaren een heel district van huis tot huis en van tempel tot tempel grondig bekeken heeft, dan keert hij weer terug naar de hoogste tempel, waar hij thuis hoort, waar hij dan weer voor allen, die daar zijn, een bereidwillige dienaar en knecht is.
[8] Wanneer iemand ook maar zijn diensten nodig heeft, hoeft hij maar naar hem toe te komen of een boodschap te sturen, dan zal hij altijd de meest bereidwillige dienaar in hem vinden. - Hij houdt geen audiëntie, en zijn deur is ook nooit gesloten of zijn woning door soldaten bewaakt; maar zijn woning is altijd voor iedereen open. En, zoals gezegd, iedereen heeft altijd volkomen ongehinderd volkomen vrij toegang tot hem.
[9] Jullie zullen nu misschien denken, dat zo’n dienaar vast wel veel zal verdienen? - Dan moet Ik jullie direct zeggen, dat dat op de zon absoluut niet zo is. Zo’n dienaar is er op de zon in werelds opzicht werkelijk het slechtst aan toe. Want ten eerste bezit hij op zijn hoge berg gewoonlijk het kleinste en magerste stuk land, dat voor zijn persoon nauwelijks een halve joch groot is. En ten tweede is ook zijn woning de alleronaanzienlijkste en zijn kleding het eenvoudigst. Evenzo zijn ook de vruchten, die hij aan de aardbodem ontlokt, verreweg het eenvoudigst, zonder pracht en heel armzalig.
[10] Jullie zullen misschien denken dat hij wellicht op bepaalde gezamenlijke bijdragen van het hele district aangewezen is? - O nee! Ook dat komt daar niet voor. Want als iemand hem iets zou willen geven voor de een of andere dienst, zegt hij onmiddellijk: ‘Luister, beste vriend en broeder, wat jij hebt, dat heeft de Heer je gegeven voor jou en je huis. Hoe zou ik iets van je aannemen, wat de Heer aan jou heeft geschonken? Of kan ik jou datgene verkopen, wat de Heer aan mij gegeven heeft? Als ik het je tegen vergoeding zou willen geven, zou ook de Heer in dat geval niet het grootste recht hebben van mij een vergoeding te verlangen? Maar wat voor vergoeding zou ik Hem kunnen geven, van Wie alles is wat wij hebben, zelfs iedere ademtocht van onze longen!? Ik ben immers maar een dienaar in het huis van de Heer en moet Zijn gaven dus zonder vergoeding weggeven, zoals ik ze ook zonder vergoeding heb ontvangen’.
[11] Kijk, deze hoofdregel weerhoudt iedere dienaar verre van het aannemen van geschenken en nog meer vaneen of andere gezamenlijke bijdrage; want zo’n dienaar weet het allerbeste dat hij, die uitsluitend in Mijn dienst is, er het allerbeste aan toe is.
[12] De grootste beloning die hij voor zijn diensten op de zon krijgt, bestaat uit het feit dat hij, zolang hij als opperste dienaar leeft, herhaalde malen - volgens jullie tijdrekening ongeveer één keer per jaar - de Calvarieberg kan bezoeken, en dat hij ook bij uitzonderlijke gelegenheden door een engel van de hemel bezocht wordt, om bij ernstig dreigende gevaren beschermende gedragsregels voor het hele district van hem te ontvangen.
[13] Hoe groot is een district eigenlijk, waar zo’n hoogste dienaar over moet waken? - Zo’n district is soms wel groter dan het grootste keizerrijk op aarde; en het gebied van zo’n heel district is een uitgestrekt heuvel- en bergland, waar heel weinig vlakke wegen zijn.
[14] Wanneer zo’n dienaar dus tijdens zijn levenslange ambtsbeoefening zo’n district herhaalde malen doorkruist, rijst de vraag, op welke manier hij reist? - Dan zeg Ik, zoals ook jullie plegen te zeggen: enkel op de manier van de apostelen17. Hierbij kan alleen nog opgemerkt worden, dat het te voet gaan op de zon ten eerste veel gemakkelijker is dan op een planeet, omdat de aardbodem overal zacht en elastisch is. Ten tweede echter zijn de zonnebewoners, hoewel ze op deze gordel bijna twee keer zo groot zijn als jullie, toch veel lichter, omdat hun lichamen veel etherischer of in zekere zin fijnstoffelijker zijn dan die van jullie. Bovendien komt het de voetgangers op de zon nog heel goed van pas, dat ze zich door hun krachtige wil buitengewoon sterken en zich als gevolg van die sterking te voet veel sneller van de ene naar de andere plaats kunnen bewegen dan de snelst vliegende vogels bij jullie op aarde. Om die reden is het voor een zonnebewoner heel gemakkelijk om een berg, die naar jullie maatstaven verscheidene uren gaans hoog is, in twee, drie tot vier minuten te beklimmen.
[15] Wanneer jullie dat nu weten, zullen jullie ook gemakkelijk begrijpen, hoe zo’n opperdienaar gemakkelijk herhaalde malen door zijn district kan reizen om overal, waar men hem nodig heeft, behulpzaam te zijn.
[16] Kijk, zo zijn de verhoudingen tussen de huisheer en de dienaar. Want op de zon heeft geen enkele huisvader een andere bediende nodig, dan alleen en vooral voor zijn geestelijke behoeften.
[17] Zijn grond bebouwt hij immers toch al heel gemakkelijk met zijn wil. Zijn vrouw en eventuele dochters kunnen, wanneer deze van de scholen zijn teruggekeerd en nog niet getrouwd zijn, ook met gemak de paar schapen melken, hun rijke wol op gezette tijden afscheren en die dan spinnen en daar heel eenvoudige schorten van maken.
[18] Al het overige echter, zoals bijvoorbeeld de gebouwen en alle afzonderlijke inrichtingen daarvan, alsook het materiaal voor alles wat een woning nodig heeft, wordt voor het overgrote deel toch al door de bouwbeambten verzorgd. En zo hoeft de eigenlijke zonnelandman niets anders te doen dan zijn grond in orde te maken en de voortdurend rijpe vruchten daarvan te eten.
[19] Daarom spreken de zonnemensen ook het allermeest met elkaar over het cultiveren van hun geest, bezoeken ze elkaar graag over en weer en bewonderen ze daar de zich overal anders uitende geestelijke krachten in de zichtbare, prachtigste voortbrengselen van de menselijke wil.
[20] Om deze reden hebben de zonnebewoners ook geen andere wetten en gedragsregels onder elkaar dan die van een gastvrij en sociaal leven, dat daaruit bestaat, dat ze elkaar steeds meer stichten, zodoende ook God steeds meer leren kennen en daardoor ook het doel, waarvoor Hij hen geschapen heeft.
[21] Bovendien zijn de zonnebewoners elkaar ook steeds in de grootste liefde en voorkomendheid toegedaan. Van enige twist is daar nooit sprake; wel echter van wedijver, waarbij de een de ander het meest van dienst kan zijn. Dat is in zekere zin een ongeschreven sociale wet, die echter niet voortvloeit uit een wet, maar veeleer uit de vrije wil, als gevolg van het kennen van God en daardoor het kennen van het doel van de mensheid.
[22] Daar zijn allen broeders en zusters! Zelfs de leraren en leerlingen zullen elkaar niet anders bejegenen dan als innige, werkelijk broederlijke vrienden.
[23] Maar hoe is het morele leven geregeld? - Jullie mogen meteen van tevoren al weten, dat daar nergens sprake is van ontucht. Want ten eerste vindt ook hier18 de voortplanting niet plaats op de manier zoals bij jullie op aarde; maar deze gebeurt door een gezamenlijk gebed en door de daarop volgende liefdevolle wil, die eigenlijk alleen de vereniging van al het goede en ware of de vereniging van licht met warmte is, waarbij de verwekker hetzelfde is als het licht en de medeverwekster hetzelfde als de warmte.
[24] Bij zo’n vereniging ervaart het echtpaar de grootste gelukzaligheid. Deze is echter niet hetzelfde als jullie zinnelijke wellust, maar slechts gelijk aan een toestand, waarin bij jullie twee gelijkgestemde zielen zich in één en hetzelfde goede en ware bevinden; alleen moeten jullie je daarbij een buitengewoon hoge graad van zo’n zieletoestand voorstellen.
[25] Dit is dus de daad van verwekking bij de mensen op de zon, met name op deze gordel. Om deze reden komt daar ook nergens zo’n dwaze toestand voor als de bij jullie moreel zo verderfelijke verliefdheid, maar de wederkerige genegenheid is alleen op het goede en ware gebaseerd.
[26] Hoewel het vrouwelijke geslacht op de zon over het algemeen heel mooi is, en wel zodanig, dat het regelrecht onmogelijk zou zijn zich een voorstelling van de buitengewoon grote volmaaktheid van de schoonheid van een vrouw te maken - heeft die schoonheid als zodanig toch geen waarde voor de man, wanneer die niet volkomen overeen stemt met zijn inzichten aangaande het goede en ware. Want daar beschouwt niemand de vorm op zichzelf als aantrekkelijk, evenmin als jullie afzonderlijke letters van een boek of misschien ook afzonderlijke noten van een notenschrift als iets aantrekkelijks beschouwen, maar alleen kijken naar datgene, wat de letters of de noten weergeven. Als dat geestrijk en verheven is, zullen jullie letten op de tekens, die de inhoud weergeven; is datgene, wat door de tekens wordt voorgesteld, echter als geheel smakeloze, waardeloze, waterige rommel, dan zullen jullie in dat werk zeker ook niet kussen of met liefde vastpakken.
[27] Kijk, precies zo beschouwt een zonnemens de vorm; als die overeenstemt met zijn inzichten omtrent het goede en het ware, dan heeft die voor hem op zichzelf ook een doorslaggevende waarde. Als de vorm, hoe mooi die ook moge zijn, echter niet met zijn inzichten overeenstemt, is die voor hem niets meer dan voor jullie een onnozele advertentiepagina in een of ander tijdschrift, waarin wellicht woningen in China aangeprezen worden. Ook al zou zo’n advertentiepagina met de mooiste letters gedrukt zijn, zal een nog zo slecht geschreven psalm van David, als hij maar leesbaar is, jullie zeker liever zijn dan zo’n prachtexemplaar van een advertentiepagina.
[28] Kijk, zo is op de zon alles, wat de uiterlijkheid aangaat, slechts een schrift, en dit schrift krijgt pas waarde wanneer de betekenis ervan volmaakt is. - Vroeger was dat op aarde ook zo; maar die tijden zijn al lang voorbij. Daarom geef Ik jullie dit nu, zodat de mensen zich, als ze daarvan op de hoogte raken, daar langzamerhand naar kunnen richten, als ze hier en aan gene zijde werkelijk gelukkig willen worden.
[29] Als jullie willen weten hoe in de hemel huwelijken gesloten worden, mogen de huwelijken op de zon jullie tot voorbeeld dienen. Want zulke huwelijken op de zon duren ook eeuwig, terwijl jullie huwelijken, die voor het merendeel heel slecht zijn, omdat ze niets anders dan de meest uiterlijke en dus in Mijn ogen gruwelijke dingen als basis hebben, hoogstens tot aan het graf, maar soms niet eens tot dan toe duren.
[30] Want neem van Mij aan: het allerverachtelijkste huwelijk, dat op aarde wordt gesloten, is een huwelijk om geld of goederen; dit vindt heel zeker daar een eeuwig einde, waar de basis ervan zeker ten einde is. - Evenzo zijn ook die huwelijken niet minder verderfelijk en verachtelijk, die gebaseerd zijn op zinnelijkheid en wederzijds prikkelende lichamelijke vormen; want ook die vergaan langzamerhand, evenals de slechte basis ervan. - Van hetzelfde soort zijn politieke huwelijken; ook die duren niet langer dan de basis ervan. - Ook voorbarige huwelijken tussen jeugdigen zijn zo; want ook die vergaan, evenals hun basis. - Insgelijks de glanshuwelijken; ook die vergaan, evenals hun verderfelijke basis.
[31] Alleen huwelijken, die Mij als basis hebben, zullen eeuwig bestaan, omdat de basis ervan eeuwig is!
[32] Daarom heb Ik dit ook gegeven, opdat jullie daaraan zullen zien hoe ware huwelijken gesloten worden en van welke aard die zijn, en welke basis ze moeten hebben.
[33] Maar zeggen jullie niet zelf: ‘Op een slechte bodem kunnen geen edele vruchten tevoorschijn komen, maar alleen onkruid en distels’? - Wanneer jullie dan zien hoe slecht de wereld is, en vragen: Hoe komt dat? Dan zeg Ik jullie: Kijk naar de bodem waarop de vruchten gegroeid zijn, en oordeel dan, of in dergelijke poelen en moerassen soms edele wijnstokken kunnen groeien! Jullie zetten de wijnstok toch alleen maar op de bergen, opdat ze daar de zuiverder sappen en goede lucht opzuigt en inademt, en dan zeggen jullie: dat is de beste grond voor de wijnstok.
[34] Kijk, zo moeten ook de levende vruchten van het mensengeslacht als de alleredelste plant ter aarde in de beste grond gezaaid worden! - Verwonder je dus niet over de slechte vruchten, wanneer in plassen, beerputten, poelen en moerassen opgekweekt zijn! Zulke gronden zijn jullie wereldse huwelijken; daarom zijn ook de vruchten zoals de grond is! - Waarlijk, buitengewoon smerige akkers voor het zaaien van het levende zaad voor een vrucht, die eeuwig moet bestaan!
[35] Maar genoeg hierover, wat Mij een geweldige doorn in het oog is! Laten we dus terugkeren naar onze betere zonnebodem en daar van de bewoners van de zon nog veel dingen leren, die op aarde ook zo zouden moeten bestaan als op de zon. En dit zal voor het merendeel uit de al direct aan het begin besproken religieuze cultus, zoals die uiterlijk en innerlijk gehandhaafd wordt bij onze zonnebewoners, met name die van onze reeds bekende gordel.
[36] Maar dat zullen we pas de volgende keer bespreken. En dus is het wel weer genoeg voor vandaag!
«« 23 / 74 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.