De ontwikkelingsweg van de zonnemens – in strijd met of overeenkomstig de goddelijke orde

Jakob Lorber - De natuurlijke zon

«« 3 / 74 »»
[1] Maar wat gebeurt er nu eigenlijk met degenen, die de wet van de orde van Mijn wil niet in acht hebben genomen? - Dezen verlaten dan hun lichamen en gaan naar een andere zonnesfeer, en wel de eerstvolgende innerlijke zon, waar ze weer door passend voorbereide lichamen worden opgenomen. Daarbij behouden ze het volle bewustzijn van hun vroegere bestaan, opdat zij daardoor gewaar worden dat die toestand een met zekerheid gevolgde straf is, aangezien zij in strijd met de levende wet van Mijn wil hebben gehandeld. Overigens bezitten zij ook hier hun volmaakte, machtige wilsvrijheid en kunnen ze doen als tevoren. Als ze hier weer buiten Mijn orde treden, dan komen ze daarna weer in een nog meer naar binnen gelegen zon en bij steeds voortgezette gevallen van overtreding van Mijn orde tot in de binnenste zon zelf, die tegelijkertijd ook de meest materiële en stevigste is.
[2] Degenen die zich daar naar Mijn orde voegen, stijgen dan weer op tot een hogere volmaaktheid. - In het tegenovergestelde geval worden ze echter stevig gevangen genomen en als een volumineuze massa uit het zonnelichaam gestoten, de wijde planeten - en kometenruimte in.
[3] Voor deze situatie hoeven jullie alleen maar terug te blikken naar ‘Die Fliege’. Daar zullen jullie weldra zien, hoe het in de loop van de tijd verder gaat met deze uitgestoten geestelijke potenties. Soms komt het wel voor dat deze eerste planetaire beginpunten, die nog niet zo vast geworden, geestelijke potenties zijn, bij hun ommekeer weer door de zon worden opgenomen voor verdere vervolmaking, wanneer zij zich op grond van het hun gelaten bewustzijn naar de orde keren. In het andere geval wordt hun echter een zeer langdurige, onordelijke omzwerving als komeet opgelegd, waarbij ze dan steeds vasthoudender gevangen genomen worden en tenslotte gedwongen worden de gerichte orde van een planeet of uiteindelijk zelfs van een maan binnen te treden.
[4] Nu hebben we wel genoeg, wat geschikt is als de vereiste uitleg; daaruit blijkt welke geestelijke instelling jullie zelf hebben, en zeker wordt ook duidelijk, hoe jullie in zekere zin kinderen van de zonnemensen zijn.
[5] Maar hoe jullie in het omgekeerde geval tevens hun ouders kunnen zijn, zal waarschijnlijk niet al te moeilijk te raden zijn. Ik zeg jullie: Jullie kunnen dat in dubbel opzicht zijn. Het ene opzicht is het volgende: Wanneer jullie kinderen eventueel vroeg sterven, dan is het zo dat zulke geesten, wanneer ze van betere aard en bereidwillig zijn, eerder terugkeren - op dezelfde wijze als jullie zojuist hebben gehoord dat sommige uit de zon uitgestoten geestenmassa’s, wanneer ze in de vorm van een aanvankelijke komeet bereidwillig worden, weer door de zon worden opgenomen, zonder een volkomen planetaire rijping door harde beproeving door te maken.
[6] In dit geval zijn jullie ten eerste al de ouders van zulke vroegtijdig naar de zon teruggekeerde kinderen. Ten tweede kunnen jullie echter in een nog veel volmaaktere betekenis ouders van de totale mensheid van de zon zijn, en wel dan, wanneer jullie met Paulus kunnen zeggen: ‘Nu leef niet ik meer, maar Christus leeft in mij!’.
[7] Kijk, nu zal deze schijnbare tegenstrijdigheid jullie zeker duidelijk zijn, en jullie zullen daaraan des te volkomener kunnen zien, wat het wil zeggen: ‘Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, en Uw wil geschiede!’ - Want waar de wil van de Vader ook wordt vervuld, of wanneer slechts de overwegende neiging er is om die wil te vervullen, dan is er bij een wezen geen volledige grof-materiële, planetaire rijping nodig om terug te keren naar het rijk van het ware leven, ofwel in de geest te kunnen zeggen: ‘Uw rijk kome!’.
[8] Wanneer jullie enigszins nadenken over wat er tot nu toe is gezegd, zullen jullie er zelfs geen ondoelmatigheid meer in zien, wanneer jullie een grote hoeveelheid bloesem en nog niet rijp geworden vruchten van de bomen zien vallen. Als jullie willen weten waarom en waartoe, werp dan een blik op de zon; die zal jullie direct zeggen waarom en waartoe, namelijk: een planeet hoeft niet altijd volledig materieel rijp te worden om geestelijk weer daarheen terug te keren, vanwaar hij is uitgegaan. - Wat voor omstandigheden er verder heersen op onze volmaakte zonneplaneet, zullen wij in het navolgende behandelen. -
[9] Hier kan een vraag gesteld worden, en die luidt: ‘Wat gebeurt er met die geesten van de zon, die zich bij het gebruiken van hun volkomen vrije wil dusdanig hebben gedragen, dat zij met hun wil steeds in harmonie verkeerden met Mijn wil? - En zijn er veel geesten op de zon, die geen verdere degradatie hoeven door te maken, om vervolgens weer moeizaam naar volmaaktheid omhoog te klimmen?’.
[10] Deze geesten, die reeds op de zon volmaakt zijn geworden, waarvan er zeer vele zijn, blijven na hun voleinding niet op de zon, maar stijgen op naar een hogere centraalzon, waar ze vroeger samen met de zon uit zijn voortgekomen. Daar worden ze eerst sterker gemaakt in de deemoed, waarna ze weer hogerop stijgen naar een nog verder gelegen oercentraalzon, die de vroegere zon in grootte, licht en heerlijkheid onuitsprekelijk overtreft.
[11] Ook al komen deze geesten van de vroegere zon nog zo grondig verlicht en doorgloeid aan op deze tweede zon, de oercentraalzon, toch komen ze zichzelf enkel voor alsof ze nagenoeg helemaal donker en volkomen zonder licht zijn. Daarom worden ze hier weer van niveau naar niveau binnengeleid en door de daar heersende geesten weer zo doorstraald, dat ze daardoor in staat raken weer naar een nog dieper gelegen en vrijwel eindeloos veel grotere centraalzon op te stijgen. Deze zon is tevens de laatste materiële voorbereidende school voor de eigenlijke hemel, die het oorspronkelijke thuis is van alle volmaakte geesten. Maar op deze laatste en tegelijk ook allergrootste middenzon van een hulsglobe bestaan er zeer veel niveaus, die de geesten, voorzien van een etherisch lichaam, moeten doorlopen voordat ze pas in staat raken opgenomen te worden in de geestelijke zonnenwereld, die de hemel heet. Dat is dus in enkele woorden de weg voor de op de zon volmaakt geworden geesten.
[12] Als nu echter iemand zou vragen: Waarom is die weg eigenlijk zo lang? - dan ligt het antwoord ook al klaar. Want zulke geesten hebben immers deze weg ook trapsgewijs afdalend vanuit de laatstgenoemde, binnenste, allergrootste centraalzon afgelegd en hebben op ieder zonneniveau nog meer materiële dingen in zich opgenomen. Om die reden moeten ze nu deze weg weer terug afleggen, om daarop van niveau tot niveau het laatste materiële atoom af te leggen, totdat ze dan pas in staat raken weer volmaakt en voor alle eeuwigheden der eeuwigheden over te gaan naar de werkelijke, allerzuiverste, hemelse zonnenwereld.
[13] Dit weten we nu. Maar Ik zie alweer een verborgen vraag in jullie, en deze luidt: ‘Moeten dan ook de geesten van de mensen op de planeten deze weliswaar zeer lichte, maar toch zeer lange weg afleggen, voor ze in de hemel komen?’
[14] Deze vraag kan noch met ja noch met nee beantwoord worden, als men daarop direct een algemeen antwoord zou willen hebben. Drie omstandigheden zijn daarbij van belang. Kinderen en zulke mensen, die na hun overlijden op aarde nog een verdere reiniging nodig hebben, moeten deze weg zonder meer gaan; eveneens en vooral moeten zulke grote geleerde mannen van de wereld, in wie zeer veel eigendunk en zelfzuchtige trots verborgen zit, deze weg gaan, en dikwijls vanaf deze aarde nog veel omslachtiger, doordat ze eerst nog op de verschillende planeten een louterende voorbereidende school moeten doorlopen, voordat ze zelfs maar op de zon aankomen.
[15] Tussen de vroeg gestorven kinderen, die onmiddellijk op de zon worden opgenomen, en de daarna genoemde mensen, die pas later op de school van de zon worden opgenomen, bestaat het verschil, dat de op de zon opgevoede geesten van de kinderen onmiddellijk in de een of andere engelenvereniging van de eigenlijke ware hemel worden opgenomen, terwijl de mensen, die op een planeet rijp zijn geworden, zonder uitzondering de hele voorgeschreven weg moeten afleggen.
[16] Die mensen echter, die met name op deze aarde in de zuivere liefde voor Mij zijn overgegaan, vanuit die liefde al het wereldse en materiële hebben afgelegd en niets anders dan alleen Mij wilden, hebben daardoor voor zichzelf de lange weg beduidend korter gemaakt: want zij zijn werkelijk Mijn kinderen en werkelijk Mijn broeders en zusters en komen dus na het vreugdevol afleggen van hun materiële lichaam onmiddellijk geheel en al naar Mij - en wel zij, die alle liefde voor Mij koesteren, in de bovenste, allerhoogste hemelen, waar Ikzelf wezenlijk woon.
[17] Kijk, dat is dus het verschil, dat er blijkt te zijn tussen de geesten van met name deze planeet aarde, na het afleggen van het lichaam. Iets dergelijks, alhoewel veel minder vaak, kan ook het geval zijn met de bewoners van de planeten Saturnus, Uranus en nog een derde, onbekende planeet4. Echter van geen van deze later genoemde planeten komen de geesten rechtstreeks in de bovenste hemel, maar alleen in de eerste wijsheidshemel.
[18] Nu zijn ook deze wegen jullie meegedeeld, en daarom kunnen wij, aangezien wij deze uiterlijke omstandigheden van de zon nu kennen, nu overgaan naar de inwendige inrichting van de zon en het aanschouwen van de heerlijkheden, waarbij jullie dingen zullen zien, die nog nooit in jullie gedachten opgekomen zijn. - Maar om het aanschouwen niet te snel te moeten onderbreken, zullen we dit alles voor de eerstvolgende mededelingen bewaren. Genoeg dus voor vandaag!
«« 3 / 74 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.