Scholing in de wijsheid en de wil op het eerste paar nevengordels

Jakob Lorber - De natuurlijke zon

«« 31 / 74 »»
[1] Wat de geestelijke instellingen betreft, daar wordt bij de bewoners van deze gordels alles verstaan, wat de mens moet leren voor hij een volmaakte wijze wordt.
[2] Om deze geestelijke instellingen dus beter te leren kennen, hoeft men op niets anders te letten dan alleen op de onderwerpen die geleerd moeten worden; als die bekend zijn, zijn ook alle geestelijke instellingen zo goed als volkomen bekend - met name wanneer er bij een onderwerp nog de manier om het te onderwijzen en te leren nog in het kort aan toe wordt gevoegd.
[3] Wat is dus onder de vele leeronderwerpen het fundamentele onderwerp, waar alle andere in zekere naar beoordeeld worden? - Dit basale onderwerp wordt met name in deze tijd ook bij jullie door de geleerde wereld als de basis van alle wetenschap beschouwd. Bij jullie heet dit onderwerp echter mathematica of rekenkunde. Op onze gordel wordt deze wetenschap echter ‘normering’ genoemd.
[4] Deze wetenschap wordt daar vanaf het eerste begin en daarna voortduren onderwezen, tot aan de laatste ontwikkeling van de geest. - Volgens deze wetenschap moet ieder mens van ieder ding nauwkeurig de afmetingen kunnen bepalen; hij moet zich zozeer oefenen, dat hij met gemak in staat is in een nog zo vormeloos voorwerp een rond getal te ontdekken, dat als basis bepalend is voor de hele vorm van een object. Want zij zeggen: geen enkele berekening van een grootheid heeft enige zin, wanneer men het wortelgetal ervan niet kent.
[5] Daarom is het één van de voornaamste oefeningen, dat de leerlingen na het voorafgaande basisonderricht moeten beginnen met het ongewapende oog de inhoud en ook de oppervlakte van een voorwerp van welke vorm ook te bepalen, enkel door ernaar te kijken, en vervolgens uit het vastgestelde getal onmiddellijk het wortelgetal en hierin de eenheid te ontdekken. Jullie kunnen er zeker van zijn dat deze mensen op dit terrein mettertijd zo’n vaardigheid ontwikkelen, dat ze met slechts een vluchtige blik iedere inhoud uiterst nauwkeurig kunnen bepalen, en evenzo met grote nauwkeurigheid de hoogte van iedere berg die ze voor zich zien. Ja, ze zijn zelfs in het bepalen van ver verwijderde hemellichamen zo scherpzinnig, dat zij met één blik een grotere en juistere berekening maken dan jullie scherpzinnigste astronomen in de loop van verscheidene tientallen jaren kunnen.
[6] Zo kunnen zij ook ieder getal in een even korte tijd tot iedere nog zo hoge macht verheffen en weten zelfs de gebroken of onvolledige getallen zodanig te delen, dat zij die tenslotte toch tot één hele breuk maken. De oorzaak is, dat zij al van kind af aan als het ware levend in alle getalsverhoudingen geboren zijn.
[7] Eenzelfde vaardigheid hebben ze ook bij het bepalen van het gewicht en het bepalen van het evenwicht. - Ik hoef jullie dit niet verder uit te leggen; want uit het voorgaande kan jullie wel voldoende duidelijk zijn, wat de basale wetenschap van deze bewoners inhoudt, hoe die onderwezen en tenslotte ook in de praktijk gehanteerd wordt.
[8] We zullen ons dus naar een ander onderwerp wenden, en dat is een soort architectuur, die de basis voor de eigenlijke bouwkunst vormt.
[9] Deze soort architectuur houdt in, dat de leerlingen van allerlei massieve figuren, die op zichzelf volkomen asymmetrisch gevormd zijn, allerlei volmaakt symmetrische figuren moeten samenstellen en tenslotte zelfs moeten opbouwen. Deze bouwsels worden dan weer tot grotere bouwsels samengevoegd, en dat gaat zo door, tot er op kleine schaal de volmaakte vorm van een woonhuis, een centraal gemeenschapsgebouw, een archief, een theater of nog een ander hier gebruikelijk gebouw tot stand komt.
[10] Als de leerlingen zich deze losse manier van bouwen in het klein eigen hebben gemaakt, dan worden ze bekend gemaakt met de vaste manier van bouwen. Als ze zich die tenslotte ook volkomen eigen hebben gemaakt worden ze daarna naar de versieringen en hierna naar de noodzakelijke en doelmatige meubilering van het een of andere gebouw geleid.
[11] Als ze dat nu allemaal met de juiste vaardigheid kunnen, dan pas beginnen ze in zekere zin te leren lezen en schrijven; dat laatste is op zichzelf echter niets anders dan jullie (natuurlijk in verhouding wel erg onhandige) tekenen en schilderen. Het lezen houdt in, dat zij de overeenstemmingen van alle zichtbare dingen leren kennen en derhalve in de uiterlijke vormgeving van ieder ding de innerlijke betekenis ervan moeten zien. Daarna moeten zij, door zelf verschillende dingen samen te stellen, daar een willekeurige betekenis in kunnen leggen. Het eerste, dat wil zeggen het duiden van overeenstemmingen, leren zij door datgene, wat wij lezen noemen; het tweede, dat wil zeggen het uitdrukken van een gedachte door middel van samenstellingen, leren zij door datgene, wat wij schrijven noemen.
[12] Als ze deze twee gebieden goed beheersen, gaan ze over tot het weergeven of in zekere zin door middel van tekenen kopiëren van woonhuizen en hele landschappen.
[13] Als ze zich ook dit volkomen eigen hebben gemaakt, dan pas gaan ze, wanneer daar speciale talenten voor aanwezig zijn, over tot de poëzie, waarmee ze dan in zekere zin de dingen van een innerlijke wereld op witte rollen gaan weergeven. Volmaakte voortbrengselen van deze soort en het doel ervan hebben we al bij de beschrijving van een gemeenschapstheater leren kennen.
[14] Als de leerlingen ook klaar met dit facet van hun geestelijke ontwikkeling of als ze deze kunst volkomen meester zijn, dan wordt pas de kracht van hun wil beproefd. Degene die vergeleken bij anderen de sterkste wil heeft, komt op de geheime school, waar het wezen van de primitieve aanplant wordt onderwezen. Op deze school moet hij zich eerst de gehele botanie van deze gordel eigen maken en iedere plant van de onderste wortel tot de uiterste bladpunt in de kleinste deeltjes kunnen ontleden, en hij moet precies weten hoe al die delen samenhangen, waardoor ze samenhangen en hoe het eigenlijke geestelijk-substantiële zich in het materieel-zichtbare uitdrukt.
[15] Om deze hogere graad van kennis te verkrijgen, wordt iedere leerling eerst opgedragen voortdurend zichzelf te beschouwen. Want iemand kan vanuit zijn eigen materie pas het geestelijke in andere materie zien, wanneer hij zijn eigen geestelijke deel vrij en onafhankelijk heeft gemaakt. Als iemand zichzelf heeft leren kennen en zich in zekere zin in zichzelf heeft gevonden, dan wordt hij pas verder geleid, en er wordt hem getoond dat nu niet meer zijn materie werkzaam mag zijn; maar zo’n leerling moet zich aanwennen geestelijk werkzaam te zijn.
[16] Aanvankelijk worden hem slechts kleine bewijzen getoond van waar de geest zonder hulp van de materie onafhankelijk werkzaam is. Van daar af wordt de geest dan steeds verder en verder geleid, en bereikt tenslotte zo’n wonderbare volmaaktheid, dat hij in zijn onafhankelijke vrijheid in één ogenblik meer tot stand brengt dan door de materie in een heel lange tijd.
[17] Daarbij wordt iedere leerling ook heel duidelijk gemaakt, dat ook ieder uiterlijk handwerk in feite toch alleen een werk van de geest is; alleen kan de geest zulk werk niet zo snel klaar krijgen, omdat hij door zijn eigen materie gehinderd wordt. Wanneer hij echter op de genoemde manier, die beslist wijs is, deze belemmering heeft overwonnen, kan hij in zijn onafhankelijke vrijheid ook des te krachtiger en sneller werkzaam zijn.
[18] Waarom kan de geest sneller, krachtiger en gerichter werken dan met hulp van zijn materie? - Omdat zijn materie het hardnekkigst is, en wel vanwege het feit dat zij een volmaakte geest gevangen houdt. Als hij echter meester over zijn eigen materie is geworden, zal hij dus ook meester zijn over iedere andere materie, die onuitsprekelijk veel zwakkere en onvolmaaktere geesten gevangen houdt dan hijzelf.
[19] Als een leerling dit allemaal metterdaad of, zoals jullie plegen te zeggen, praktisch eigen heeft gemaakt, dan wordt hij pas in de diepere kennis van de goddelijke Geest en Diens eeuwige wil binnengeleid. Dan wordt hem de manier getoond, waarop iedere in zichzelf vrij geworden menselijke geest zich al naar zijn believen met de eeuwige, oneindige Geest Gods effectief in verbinding kan stellen, voorzover dat met de goddelijke orde overeenstemt.
[20] Aan de hand van die praktische kennis worden de leerlingen ook met de liefde van deze eeuwige Geest bekend gemaakt, en er wordt hun getoond dat alleen deze liefde het verbindende middel tussen de menselijke geest en het goddelijke is.
[21] Wanneer de leerling dit nu allemaal feitelijk in zich heeft opgenomen, worden hem door de wijze leraar pas de plantstok en waterbeker gegeven; dan probeert hij ook de eerste manier van planten toe te passen, wat iedere leerling, die op die manier geleid is, meestal bij de eerste poging goed lukt.
[22] Met dit geestelijke vakgebied is op deze gordel dan tevens alle scholing afgelopen; want een aldus ontwikkelde geest doorziet dan alle vakken met zo’n helderheid, dat ieder woord van hem daarover zo goed als een volbrachte daad is, en dus heeft hij op geen enkel gebied meer enig onderricht nodig. Want in die toestand wordt iedere geest dan in alle het overige door de Geest Gods Zelf onderwezen.
[23] NB. Zo’n kweekschool zou ook op jullie planeet een betere effect hebben dan alle gymnasia, lycea, universiteiten en geestelijke seminaries, na afloop waarvan de kwekelingen wel een uiterlijke heilige geest, maar niet de ware Heilige Geest van volmaakt innerlijk leven hebben ontvangen - om welke reden hun werken naderhand dan ook het stempel dragen van de geest, die zij ontvangen hebben. En toch zeg Ik jullie: Deze scholing tot het ontvangen van de ware levende Geest zou veel minder kosten dan de scholing om de uiteindelijk dode geest te ontvangen, die niets is, nooit iets geweest is en ook eeuwig nooit iets zal worden. - Weliswaar bestaan er hier en daar op deze aarde kleine kiemen, die mettertijd steeds groter zullen worden, maar de harde school van de stenen is daarnaast nog onevenredig groot; jullie begrijpen, wat Ik daarmee wil zeggen.
[24] Maar we zijn nu op onze zon, en laten we onze geestelijke ontwikkeling daar dan ook besluiten met op te merken, dat een dergelijke geestelijke ontwikkeling bij uitstek op de zuidelijke gordel in de praktijk wordt gebracht. Het verschil met de noordelijke gordel is alleen, dat deze scholing op de zuidelijke gordel algemener is dan op de noordelijke.
[25] Nu kennen jullie het hele wezen van de geestelijke situatie; laten we dus de volgende keer nog de met deze geestelijke toestand nauw verbonden religie behandelen, die jullie zeker niet onbevredigd zal laten. Genoeg dus voor vandaag!
«« 31 / 74 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.