Het tweede paar gordels - overeenkomstig onze aarde

Jakob Lorber - De natuurlijke zon

«« 33 / 74 »»
[1] Wat deze twee naburige gordels betreft, die zijn eveneens van de twee voorgaande gordels gescheiden door een onbeklimbare ring van hoge bergen. Van deze ring van hoge bergen lopen er in alle richtingen uitlopers de te beschrijven gordels in, terwijl deze uitlopers hier en daar zelfs in verbinding staan met de volgende ring van bergen, die de derde gordel van deze tweede scheidt.
[2] Deze tweede ring of landsgordel is aanzienlijk smaller dan de twee voorgaande; maar daarentegen stemmen zowel de noordelijke als de zuidelijke ook slechts met één enkele planeet overeen.
[3] Nergens in deze twee gordels bevindt zich een ononderbroken doorlopende zee. Maar grote, uitgestrekte meren zijn er veel, evenals grote rivieren. Met name de zuidelijke gordel is waterrijker dan de noordelijke. - Hiermee hebben we dus al een algemeen beeld van deze twee streken.
[4] Bij de voorgaande twee gordels hebben we gehoord en gezien, dat die overeenstemmen met de planeten Mercurius en Venus. - Maar met welke planeet stemmen deze twee gordels nu overeen?
[5] Om hier jullie aarde te ontdekken, hoeven jullie niet je toevlucht hoeven te nemen tot zulke sterke kijkinstrumenten; want overal is het overduidelijk dat het dezelfde planeet is als die jullie draagt. - De overeenkomstige planeet voor deze twee gordels is dus jullie aarde, en wel de noordelijke gordel voor het noordelijke halfrond, en de zuidelijke voor het zuidelijk halfrond van de aarde.
[6] Als jullie nu de inrichting van deze twee gordels met één blik willen bekijken, draag dan alleen maar alle omstandigheden van jullie aarde in staatkundig en persoonlijk opzicht over op deze twee gordels, dan staan jullie als het ware op eigen bodem. Alleen moeten jullie het op de juiste wijze gecultiveerde deel van jullie aarde nemen, en dat van zowel het zuidelijk als het noordelijk halfrond overdragen op onze twee zonnegordels, dan zijn jullie helemaal thuis. Want heidense volkeren met hun huisinrichtingen ontbreken daar, evenals de moren en verscheidene andere donker gekleurde soorten mensen, en derhalve ook al hun huiselijke, politieke en religieuze inrichtingen.
[7] Maar het ziet er overal uit, zoals het er vroeger op aarde in de goede christelijke tijden onder de ware christenen heeft uitgezien en zoals het eruit zag bij het volk Israël, toen het nog onder bevel van Jozua stond; en wel op de noordelijke gordel zoals bij het goede christendom op aarde, en op de zuidelijke gordel als ten tijde van Jozua bij de Israëlieten.
[8] Nu jullie dit weten, zullen we ook gauw klaar zijn met onze twee gordels van de tweede ring, want wanneer zich alles daar in dezelfde orde bevindt als op jullie aarde, hoeven we dus niets meer te doen dan alleen maar overal het speciaal eigene van de zon te noemen, en dan hebben we alles wat we nodig hebben om deze twee gordels precies te kennen.
[9] Waaruit bestaat dit eigene van de zon eigenlijk, vergeleken bij dat van de overeenstemmende planeet?
[10] Dit eigene van de zon bestaat ten eerste uit de grotere volmaaktheid van alles wat jullie - onder de twee gegeven voorwaarden - op aarde maar kunnen zien.
[11] Ten tweede is het verschil, dat er op deze twee gordels absoluut geen zogeheten amfibieën zijn, in het water noch op het land, en eveneens geen verscheurende dieren. Er zijn wel dieren die qua uiterlijk op verscheurende dieren lijken; maar toch zijn die edeler en zachter van karakter. Tevens hebben alle dieren geen wapens om elkaar aan te vallen, zoals op aarde; in dit opzicht hebben ze bijna allemaal de aard van lammeren, en ze voeden zich met gras en wortelen.
[12] Ten derde bestaat er een verschil in plantengroei. Weliswaar kunnen jullie alle meer dan tweehonderdduizend soorten grassen, planten en struiken aantreffen, die op jullie aarde voorkomen. Maar daar hebben ze ten eerste geen zaad, evenals op de andere gordels, en groeien ze overal op de voor hen geschikte plaatsen vrij op uit de bodem, ongeveer zoals op jullie aarde het mos, verschillende zwammen en ook enkele planten, met name langs de evenaar van jullie aarde. Toch kunnen op deze twee gordels alle planten en bomen niet alleen door het stekken van takken voortgeplant worden, maar ook door de vruchten zelf, die op zichzelf weliswaar helemaal geen zaden hebben; zoals er in het morgenland een druivensoort bestaat, die ook geen zaden heeft. Wanneer er echter een rijpe vrucht in de grond wordt gelegd, groeit daaruit weldra weer een eenzelfde plant of boom.
[13] Kijk, dat is in hoofdzaak eigenlijk het verschil en het eigene van de zon.
[14] Wat nu de mensen en hun instellingen betreft, zowel in staatkundig, huiselijk en religieus opzicht, die stemmen volkomen overeen, zoals hiervoor al is gezegd.
[15] Jullie vragen: Geloven zij aan Christus de Gekruisigde? - Ik zeg jullie: Op de hele noordelijke gordel kent niemand een andere God dan alleen Christus de Gekruisigde! Want Hij is daar door dezelfde apostelen verkondigd, die Hem hier verkondigd hebben. Alleen moeten jullie het christendom daar niet met kerkelijk-hiërarchische ogen bekijken, en ook moeten jullie je niet voorstellen dat daar ook gebedshuizen en allerlei nutteloze en luie kloosters zijn, maar de hele gordel is één christelijke gemeente, die maar één evangelie heeft en één en hetzelfde christendom getrouw en werkelijk in de geest en alle waarheid erkent.
[16] De zuidelijke gordel verschilt in de religie van de noordelijke alleen in het feit, dat de bewoners daar de oudtestamentische onderbouw heel goed kennen, naast de bovenbouw van het Nieuwe en eeuwig blijvende Testament; de bewoners van de noordelijke ring zijn daar daarentegen ook wel van op de hoogte, maar zeggen: wij eren en waarderen alles, wat ook maar in het minst betrekking op onze Heer heeft; maar als wij Hemzelf hebben, laten we al het andere voor wat het is en Blijven bij Hem! - Daarom zijn de bewoners van deze noordelijke gordel ook veel wijzer dan die van de zuidelijke; want de eerstgenoemden zijn in de Grond zelf, maar de anderen bij de Grond - ofwel: dezen zijn in de tempel en genen nog in de voorhof - ofwel: dezen zijn in de liefde en van daaruit in alle wijsheid, en genen zijn in de wijsheid, en van daaruit pas in de liefde.
[17] Jullie willen graag weten, of de mensen hier ook in staat zijn te zondigen, en of er dus ook een doop is tot wedergeboorte en derhalve ook een verlossing van de dood tot verkrijgen van het eeuwige leven? - Alle mensen op alle sterren zijn in staat te zondigen, dus hier ook. Want waar wezens in absolute vrijheid bestaan, daar bestaan natuurlijk ook tijdelijke of voor altijd bestaande wetten, waardoor de vrije wezens immers pas in staat zijn hun vrijheid te onderkennen. Want vrijheid bestaat immers enkel en alleen uit het feit, dat een vrij levend wezen door een gegeven wet inziet, dat hij als gevolg van zijn vrije wil al dan niet kan opvolgen. - Maar wanneer er vrije wezens zijn, wier wil door de een of andere vrije of morele wet gebonden is om die wet op te volgen of niet, dan spreekt het toch vanzelf dat in dat geval de zonde ofwel het overtreden van de wet overal mogelijk is, waar wezens bestaan die zo’n vrijheidsproef moeten doormaken.
[18] Zo moeten jullie dat ook bij onze gordel opvatten. Alleen is als gevolg van de ernst van deze zonnebewoners een zonde tegen de wet van de liefde bijna nog zeldzamer dan bij jullie het volkomen opvolgen van deze wet.
[19] Maar wanneer er desondanks hier en daar toch zondaars zijn, moet er toch ook vergeving van zonden en derhalve doop en verlossing zijn. De verlossing, de doop en de boetedoening zijn daar echter één; want iedere zondaar, die naar de wet van de liefde terugkeert, berouw heeft over zijn fouten en Christus in zijn hart vastgrijpt en tot leven brengt, heeft onmiddellijk deel aan de verlossing, wordt gedoopt door de geest en bereikt de wedergeboorte tot eeuwig leven.
[20] Dat is op de zuidelijke gordel ook zo; alleen komt daar als gevolg van de wat grotere weelderigheid van het land de zonde iets vaker voor en zijn de mensen zinnelijker dan op de noordelijke gordel. - Kijk, dat is dus weer iets wat - met name in deze tijd - een groot verschil vormt met de aarde.
[21] Voor het overige is alles zoals op jullie planeet. Er zijn zelfs steden en dorpen en ook afzonderlijk wonende groepen geestverwanten. Jullie zouden je zelfs buitengewoon verbazen, wanneer jullie daar de mooiste wijngaarden zouden aantreffen en de hogere met allerlei soorten bos begroeide bergen, tot die hoogten waar als gevolg van de zuivere lucht niets meer kan groeien. Ja, zelfs de ploeg en de sikkel zouden jullie aanwezig zien. Alleen moeten jullie je alles in een veel volmaaktere toestand voorstellen dan op jullie planeet.
[22] De mensen zelf zijn niet veel groter dan op de planeet aarde; maar ze zijn veel mooier en volmaakter. Hun kleding is heel eenvoudig, ongeveer zoals vroeger het volk Israël gekleed ging.
[23] Hun maatschappelijke inrichting is puur patriarchaal, en in groter, staatkundig verband theocratisch. Vandaar dat ze ook voortdurend met de hemelen in verbinding staan en voortdurend zichtbare geestelijke contacten hebben. Ja, Ikzelf verblijf herhaaldelijk bij hen, die het zuiverst en volmaaktst in liefde en deemoed zijn!
[24] Wat hun huwelijken betreft, die worden werkelijk in de hemel gesloten - d.w.z. uit pure liefde voor Mij, en ze worden door de ouders en de engelen in Mijn naam gezegend.
[25] De voortplanting gebeurt weliswaar door de bijslaap; maar die is daar een heilige handeling, die tot de meest religieuze, aandachtige en geestelijke behoort.
[26] Het sterven is meestal een vrij uittreden uit het lichaam, dat naderhand op een speciaal daarvoor bestemde akker begraven wordt. - De ontbinding vindt uiterst snel plaats en wordt altijd vergezeld van een sterke, fijne geur, die alle gemoederen verblijdt en tot leven wekt, omdat die hun in zekere zin een voorsmaak van de zuiver hemelse luchten biedt.
[27] Ook deze mensen hebben geen rustdagen en geen tijdrekening, en ze bekommeren zich ook heel weinig om de geheimen in de natuur van de dingen. Want hun hoogste wijsheid bestaat enkel en alleen uit het volgende: ‘Als wij Christus hebben, hebben wij alles, maar zonder Hem zijn alle dingen in de oneindige, eeuwige ruimte niets anders dan een lege huls!’
[28] Wanneer iemand van jullie echter toch enig uitsluitsel van hen zou willen hebben over het een of ander, zullen zij dat tot in de kern van de zaak kunnen, hoewel zij helemaal geen scholen hebben. Want Christus is hun enige school; en jullie kunnen er zeker van zijn dat uit deze school de grootste geleerden voortkomen.
[29] Jullie zullen misschien denken, dat daar toch wel en groot aantal treurige en kwezelige mensen rondlopen, die hun ogen nauwelijks van de grond durven op te heffen. - O, dat is absoluut niet zo! Ik zeg jullie: zulke vrolijke, opgewekte en sociale mensen als hier vinden jullie op de hele aarde niet! Ze hebben zelfs muziek en theaters, en ook grote concerten; maar dat allemaal natuurlijk wel in een andere betekenis dan meestal bij jullie. Want bij al dit vermaak is de Heer het stralende middelpunt, waar alles om draait - terwijl Hij bij jullie op aarde zelfs onder de beste omstandigheden thuis wordt gelaten; om van andere omstandigheden maar niet te spreken!
[30] Nu hebben we dus ook heel in het kort deze twee gordels volledig bekeken. - Dat echter ook de klimatologische omstandigheden op deze gordel vrijwel hetzelfde zijn als op de andere gordels, kunnen jullie toch gemakkelijk afleiden uit het feit, dat ze evenals de andere tot de zonnewereld behoren.
[31] Dat deze gordels dus ook rijk zijn aan de meest uiteenlopende en dikwijls wonderbaarlijk grote natuurverschijnselen, die echter nooit verwoestend van aard zijn, hoeft nauwelijks genoemd te worden. En daarmee hebben we ook niets bijzonders meer over deze twee gordels te vermelden.
[32] Wellicht zou de vraag in jullie op kunnen komen, of de maan van jullie aarde op deze twee gordels misschien ook een of andere overeenstemming heeft? - Wat dat betreft kunnen jullie onthouden, dat alle manen van planeten beslist geen overeenstemmingen op de zon hebben. Want manen hebben hun overeenstemmingen alleen op de planeten, waar ze bij horen.
[33] Maar nu zijn we ook helemaal klaar met onze twee gordels, en de volgende keer zullen we ons dus naar de volgende, dus derde gordel wenden. - En dus genoeg voor vandaag!
«« 33 / 74 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.