Innerlijke, vreugdevol actieve religie op Miron. Voortplanting en begraven van de doden. Sterrenkunde als middel tot Godskennis

Jakob Lorber - De natuurlijke zon

«« 65 / 74 »»
[1] Bij de bewoners van deze planeet bestaat doorgaans geen ceremoniële zogenaamde eredienst; en het wezen van hun hele religie omvat niets anders dan enkel het innerlijk kennen van God.
[2] Ze hebben zelfs geen gebeden, maar in plaats daarvan de enige innerlijke vorming van de geest, waardoor zij in alle overige kennis en wijsheid binnengeleid worden. Zij zeggen: Een God met woorden aanbidden is onnozel, een onsterfelijk mens onwaardig en een allerhoogste God niet welgevallig. Wie echter in zijn geest zijn ware bestemming heeft ingezien en daarnaar leeft, die is God aangenaam. En het beste gebed en de grootste eer, die wij God kunnen bewijzen, is dat wij overeenkomstig leven onze bestemming, die Hij in ons heeft gelegd en altijd getrouw in onszelf laat vinden. - Kijk, dat is alles van hun religie, ofwel: volgens dit grondbeginsel leven en handelen de mensen van deze planeet; dit leven en handelen is de eigenlijke eredienst, die zij altijd houden.
[3] Daarom hebben ze in feite ook geen feestdagen, maar iedere dag is bij hen een feestdag. Want zij zeggen: De dagen dat wij leven, leven wij vanuit God. Daarom moet er geen verschil zijn tussen de dagen, en er moet geen uur zijn waarin wij minder aan God denken dan in een ander en daarom ook niet in het ene uur meer dan in het andere. Want evenals wij van onze komst op deze wereld tot aan ons vertrek ervan een duurzaam voortdurend leven hebben, en evenals wij niet kunnen zeggen dat wij het ene uur meer leven dan het andere, moeten wij ook in het ene of het andere uur meer of minder godvruchtig zijn dan in een gewoon uur van ons leven. -
[4] Verder zeggen zij nog, omdat er hier en daar nog verschillende echte vromen zijn: Wat baat het de mens, als hij op bepaalde tijden met zijn mond bepaalde gebeden voor zich uit zou brabbelen en op andere tijden daarmee op zou houden? Zou God, de altijd Heilige, van de kant van ons mensen alleen op bepaalde tijden verering waardig zijn en op andere tijden weer niet? Hoe zou zich dat verdragen met een zuivere geest, die inziet dat God altijd even heilig is en dus ook altijd evenzeer door de mens met zijn hele doen en laten vereerd moet worden? - Wat stelt onze machteloze tong alleen immers voor - alsof die het enige deel van de mens zou zijn, dat God de eer zou kunnen geven? - Ja, dat is juist en is als enige de mens waardig. Daarom handelen wij, zoals wij in onze geest de eeuwige bestemming vinden om te handelen. Wie aldus handelt, handelt altijd in overeenstemming met de goddelijke orde. Maar wie altijd handelt in overeenstemming met de goddelijke orde, zoals hij die in zichzelf herkent, geeft met zijn hele wezen op ieder ogenblik van zijn leven aan God de juiste eer. -
[5] Kijk, als jullie de religieuze grondbeginselen van de bewoners van deze planeet ook maar enigszins in jezelf overdenken, zullen jullie ook begrijpen waar Paulus over spreekt, wanneer hij zegt: ‘Bidt zonder onderbreking!’ - Want wie volgens Mijn orde leeft en zodoende Mijn lichte geboden houdt, bidt of geeft Mij de eer - zonder onderbreking. Wie evenwel denkt dat hij dag en nacht met zijn lippen moet lispelen, is een dwaas of een bedrieger. Want in de Schrift staat toch vaak genoeg vermeld wat voor aanzien lange gebeden met de lippen bij Mij genieten.
[6] Op onze planeet Miron leven de mensen - op zeer sporadische uitzonderingen na - dus zoals ieder mens op deze aarde ook zou moeten leven. - Weliswaar bestaan ook hier allerlei dwalingen. Maar de verdwaalden worden door de wijzen onmiddellijk weer gecorrigeerd, en een wijze rust meestal niet, voordat hij een verdwaalde broeder of zuster weer op de juiste weg heeft gebracht.- De dwalingen op deze planeet zijn echter niet zo sterk ontaard als bij jullie. De meeste bestaan uit meningen, die echter veel gemakkelijker weer gecorrigeerd kunnen worden dan bij jullie de grote ontaardingen op de weg van blinde zelfzucht.
[7] Maar als jullie op het gebied van de religie iets ceremonieels willen hebben, kunnen jullie daarvoor de verwekking van mensen en tenslotte hun overlijden als zo’n religieuze ceremonie beschouwen.
[8] Want de verwekking vindt daar plaats, zij het ook door de bijslaap, op een uiterst stichtelijke wijze. Deze daad wordt altijd ‘s ochtends voltrokken, en nooit in huis, maar in een tempel, die speciaal voor dat doel op een naburige berg gebouwd is.
[9] Evenzo worden de lichamen van de overledenen op een andere hoge berg gebracht, waar ze dan onder een - alweer speciaal daarvoor gebouwde - tempel met het gezicht naar boven op de grond worden gelegd en daar met gemaaid gras bedekt, waardoor ze dan snel ontbinden en in de loop van drie dagen zo volkomen oplossen, dat er van het hele grote lijk niet het allerkleinste spoor meer aangetroffen wordt. - Dat zou dus eveneens als een ceremonie beschouwd kunnen worden.
[10] Hun voornaamste eredienst en goddelijke verering bestaat echter uit de muziek en de astronomie. - Over de muziek hebben we al uitvoerig gesproken. Maar met betrekking tot de astronomie valt er nog veel te vermelden. Want door de astronomie leren deze mensen Mijn almacht en grootheid kennen en tegelijkertijd ook de buitengewoon grote orde, die in Mij moet zijn, omdat reeds in de zichtbare wereld alle grote werken binnen zo’n verbazingwekkende orde bewegen en met elkaar verbonden zijn.
[11] Dat op het terrein van de astronomie met name hun manen de grootste aandacht trekken, valt gemakkelijk af te leiden uit het feit, dat de bewoners van deze planeet ten eerste door de grote afstand tot de zon nooit iets te zien krijgen van alle planeten, die dichter bij de zon staan, behalve op zijn hoogst Uranus af en toe, en ten tweede dat de hele sterrenhemel behalve hun manen vrijwel geen beweeglijke hemellichamen laat zien, behalve op zijn hoogst een of andere langzaam bewegende komeet, die zich echter op deze afstand van de zon altijd zonder staart en derhalve heel onbeduidend vertoont.
[12] Het merkwaardigste bij hun maan-astronomie, dat tegelijkertijd hun geest het meest bezighoudt, is het feit dat zij in feite slechts drie en toch ook weer tien manen hebben48.
[13] Nu zullen jullie vragen: Hoe is dat mogelijk? - Vooreerst zeg Ik jullie: Niets is gemakkelijker dan dat! - Maar hoe? - Dat zal jullie direct in een aanschouwelijk beeld meegedeeld worden.
[14] Neem aan - en jullie kunnen dat gevoeglijk aannemen - dat de zon een volmaakte planeet is. Maar als de zon een volmaakte planeet is, wat zijn de planeten dan, zoals bijvoorbeeld Mercurius, Venus, de aarde enzovoort? - Jullie zullen zeggen: dat zijn manen van de zon. - Als Ik jullie nu vraag: Hoeveel van zulke manen heeft de zon?, dan zullen jullie zeggen: Mercurius 1, Venus 2, aarde 3, Mars 4, Pallas, Ceres, Juno en Vesta 8, Jupiter 9, Saturnus 10, Uranus 11 en Miron 12. - Maar nu zeg Ik: hoeveel manen heeft de aarde? - Jullie zeggen: één. - Hoeveel heeft Jupiter er? - Jullie zeggen: vier. - Hoeveel heeft Saturnus er? - Jullie zeggen: zeven. - Hoeveel heeft Uranus er? - Jullie zeggen: vijf. - Hoeveel heeft Miron er? - Jullie zeggen: volgens het eerste getal: drie - Dat zijn samen dus twintig manen - Wat zijn deze manen dus ten opzichte van de zon? - Jullie kunnen onmogelijk iets anders zeggen dan: dat zijn bijmanen. - Goed! Meer heb Ik niet nodig! - Nu begeven we ons weer naar Miron.
[15] Deze enigszins wonderbaarlijke planeet heeft de eigenaardigheid, dat zijn eerste belangrijke maan tevens nog twee bijmanen heeft, die zich daar omheen bewegen en er samen mee gemeenschappelijk in een baan rond de planeet draaien - evenals jullie maan samen met de aarde rond de zon. - De tweede en hoger staande maan heeft eveneens weer twee bijmanen en is groter dan de eerste. - De derde maan, de hoogste, heeft zelfs drie satellieten of bijmanen, waardoor hij ook gemakkelijk van de andere twee manen te onderscheiden is, zodat vervolgens door zijn rotatie de jullie reeds bekende tijdsduur van een jaar van deze planeet berekend wordt. - Nu ligt het gehele, ondoordringbare mysterie opgelost voor jullie!
[16] Maar, zal iemand zeggen: waarom daar dan niet direct in de algemene aanduiding aan het begin over gesproken? - Maar Ik vraag jullie: waarom zien jullie met het ongewapende oog de vier satellieten van Jupiter niet? Als gevolg van de grote afstand moeten ze iedere waarnemer wel voorkomen als met Jupiter tot één punt samengesmolten, en pas een flinke telescoop is in staat dit uit vijf delen bestaande punt zodanig uit elkaar te trekken, dat jullie dan zowel de planeet alsook de manen ervan op de juiste wijze van elkaar gescheiden zien. - Jullie zullen zeggen: Onze ogen zijn daar de oorzaak van, want daardoor zien wij niet zelden een veelheid op grote afstand als een concrete eenheid. - En Ik antwoord jullie op de eerdere vraag: Precies zo ligt het ook in Mijn orde om dingen, die geestelijk nog ver van jullie af staan en bij elkaar genomen één geheel vormen, als slechts één ding naar voren te halen en pas in zijn veelheid te ontbinden, wanneer wij het in de geest even ver genaderd zijn als jullie Jupiter met behulp van een telescoop genaderd zijn. - Kijk, dat is toch een orde, die volgens Mijn plan volkomen passend berekend is.
[17] Als jullie geleerden op aarde zeggen: Wij hebben drie nevelsterren ontdekt!, hebben deze geleerden dan juist of onjuist gesproken? - Ik zeg jullie: Juist en onjuist! - Juist, omdat zij werkelijk niet meer dan drie nevelsterren hebben ontdekt; maar onjuist, omdat zo’n nevelster niet zelden een hele groep van triljoenen sterren is. Hoe groot het verschil tussen ‘drie’ en ‘triljoenen’ is hoef Ik jullie niet uit te leggen; en jullie zullen vanzelf wel inzien, hoe verkeerd het getal drie ten opzichte van de veelheid der ontdekte sterren in de aangegeven drie nevelsterren is.
[18] Nu denk Ik dat deze aangehaalde voorbeelden voldoende zijn om duidelijk te maken dat de manier, waarop Ik het een of ander geleidelijk onthul, zowel in natuurlijk opzicht alsook geestelijk volkomen overeenkomstig de orde is.
[19] Nu zouden sommigen kunnen vragen: Om welke reden moeten bij de planeet Miron de hoofdmanen nog bijmanen hebben, terwijl dat bij geen andere planeet zo s? - Op deze vraag wil Ik eigenlijk geen antwoord geven, maar Ik benader die slechts voorwaardelijk. - Wie het uit geleerde kritische behoefte wil weten, nodig Ik uit om Mij eerst vanuit zijn geest te vertellen, waarom bijvoorbeeld de planeten Mercurius, Venus en Mars en de vier kleine planeten helemaal geen manen hebben? Waarom heeft verreweg de grootste planeet Jupiter slechts vier manen en de kleinere planeet Saturnus er, behalve zijn ringen, zeven? - Wie Mij dat grondig duidelijk kan maken, aan diens geest zal Ik ook de oorzaak van de bijmanen van de planeet Miron onthullen.
[20] Onze aangelegenheid is vooralsnog de zon en niet een speciale beschrijving van een planeet. Over deze planeet weten we dus voldoende voor ons doel; daarom zullen wij niet langer in zijn contreien verblijven, maar de volgende keer onverwijld naar onze zevende zonnegordel teruggaan. - En daarmee is het weer mooi geweest voor vandaag!
«« 65 / 74 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.