Verwijzingen

Jakob Lorber - De natuurlijke zon

«« 74 / 74
[1] Oorspronkelijk staat er ‘transzendent werden’, wat wil zeggen: overgaan naar een andere bestaansvorm. De achtergrond hiervan is, dat de lagere, materie-gerichte krachten zich steeds verder van God (en dus, in materiële zin, van de oer-centraalzon) moeten verwijderen om vorm te kunnen aannemen (‘Niemand kan Gods aangezicht zien en leven’). Zoals dat al voor de zon zelf gold, geldt dat ook voor die elementen, die ook op de zon nog te ‘laag’ zijn om daar te kunnen bestaan; die worden dientengevolge naar buiten toe ‘geprojecteerd’ om vervolgens op de planeten (een nog minder volmaakte bestaansvorm) tot een eigen leven te komen. Dit betekent enerzijds natuurlijk een verdere, diepere val in gericht en materie, anderzijds echter schept het de voorwaarden waaronder een wezen de noodzakelijke eigenheid kan ontwikkelen, van waaruit het in vrijheid kan kiezen al dan niet naar God terug te keren.
[2] Zie ook ‘Die Fliege’, p. 37 en 38, en ‘Naturzeugnisse’, p. 2 en 3. Beide zijn kleinere, door Jakob Lorber gegeven geschriften.
[3] Een Duitse mijl is 7,42 kilometer. Tenzij anders vermeld, wordt in dit boek met ‘mijl’ steeds deze afstand bedoeld.
[4] Hier wordt Neptunus bedoeld, die nog niet ontdekt was toen deze tekst geschreven werd.
[5] Oorspronkelijk een oude maat met de lengte van de uitgestrekte armen; in de praktijk ca. 1,8 tot 2 meter.
[6] Een Duitse mijl is 7,42 kilometer.
[7] Desondanks worden bij de derde gordel nog kleinere mensen ter grootte van een kind op aarde genoemd (zie hfdst. 35).
[8] Een zeer passende vergelijking, waarmee de Heer wil aangeven hoe onoverbrugbaar de barrières zijn. In de tijd van Lorber kon immers aan een reis naar de maan zelfs nog niet gedacht worden.
[9] Een ‘joch’ is 57,5 are, dus ruim een halve hectare; een halve joch is ongeveer een kwart hectare.
[10] Wiskundig uitgedrukt: een ‘gelijkbenig trapezium’.
[11] Nl. omdat hun de bereidwillige gehoorzaamheid tegenover de goddelijke orde ontbreekt.
[12] D.w.z. dat het verwerven van die kracht de diepere reden en doel van hun aardse leven is.
[13] Een halfedelsteen van rode kwarts.
[14] Een halfedelsteen van violette kwarts.
[15] Een voet is 31, 6 cm.
[16] D.w.z. evenals in de tempels van de eerste twee typen.
[17] ‘Per pedes apostolorum’, d.w.z. te voet.
[18] D.w.z. evenals op vele andere sterrenwerelden.
[19] Nl. die van de ‘gestorven’, uit het lichaam verloste persoon.
[20] Latijn voor: ‘donkere kamer’. Vanouds een dichte doos met een klein gaatje (later een lens), die al sinds de 16e eeuw bij het landschapsschilderen gebruikt werd.
[21] D.w.z. de ‘oorspronkelijke’ of ‘eerste’ cultuur.
[22] Een gebaar van opperste, (geschokte) verbazing.
[23] D.w.z. de noordelijke gordel van dit derde paar.
[24] De zogenoemde asteroïden, een aantal zeer kleine planeten, die tussen Mars en Jupiter rond de zon cirkelen.
[25] Een span = ongeveer 20 cm.
[26] Deze planeet was vroeger bestemd om datgene te worden, wat onze aarde later werd, namelijk: de school om de eigenlijke kinderen Gods te vormen. Maar de daar levende mensen misbruikten hun wilsvrijheid, werden extreem trots en zondig en vernietigden in wederzijdse haat hun planeet en zichzelf. Zie het Grote Johannes Evangelie (V, 275: 10 en met name VIII, 75: 7 e.v. en 76), waar de oorzaken, het verloop en de gevolgen van het uiteenvallen van deze planeet nader beschreven worden.
[27] Volgens GJE VIII, 75: 9 de vier manen van de gebarsten planeet.
[28] Patriarchaal wil zeggen: met een (aarts)vaderlijk persoon als algemeen gezagsdrager. Theocratisch betekent letterlijk: heerschappij van God; zo is het hier ook bedoeld, alhoewel er in werelds opzicht meestal een priesterheerschappij mee bedoeld wordt.
[29] Oorspr. ‘Positiv’, d.w.z. ‘duidelijk aangevend, directief, sturend’.
[30] Letterlijk: slaapwandelaars. Bedoeld zijn hier mensen, die in een trance-achtige toestand mediale vermogens hebben.
[31] Betekent hier zoveel als: oorspronkelijk, door God geschapen, op natuurlijke wijze groeiend.
[32] Zie het afzonderlijke boek ‘Der Saturn’, door Lorber opgeschreven in 1842.
[33] Het woord ‘religie’ is afgeleid van het Latijnse woord ‘religare’, wat ‘opnieuw verbinden’ betekent.
[34] Zie het boek ‘Der Saturn’ van Jakob Lorber, waarin deze planeet met al het leven erop diepgaand beschreven wordt.
[35] Een dier op Saturnus.
[36] D.w.z. Stiermarken, het geboorteland van Lorber.
[37] Een ongeveer 1400 meter hoge berg, drie uur ten noorden van Graz.
[38] Een gebergte van 2000 meter hoog, ten zuidwesten van Graz.
[39] Oorspronkelijk: ‘zo groot als een vat met een inhoud van 20 ‘Eimer’’. De Oostenrijkse ‘Eimer’ was ca. 56 liter; 20 Eimer is dus ongeveer 1000 liter ofwel 1m3.
[40] De Oostenrijkse centenaar was ten tijde van Lorber 56 kilo.
[41] Een ‘schoen’ of ‘voet’ is 31,6 centimeter. Negen voet is anderhalve klafter.
[42] Nl. de ‘treden’ van het trapsgewijze gevormde gebouw, die elk uit vier verdiepingen bestaan.
[43] Eigenlijk slechts drie manen, en dan nog zeven bijmanen (manen van manen).
[44] Een Oostenrijkse voet = 31, 6 cm.; 16.000 voet = 5056 m.
[45] Pas op 23 september 1846 - dus bijna vier jaar na de op 24 oktober 1842 door Jakob Lorber in dit geschrift gedane profetische mededeling - werd deze planeet door Galle, op aansporing van de Parijse astronoom Leverrier, met een bijzonder sterk instrument van de Berlijnse sterrenwacht gezocht, diezelfde avond ontdekt en Neptunus genoemd. - Een groter bewijs voor de waarheid van de goddelijke openbaring kan er waarschijnlijk niet zijn.
[46] Ook op aarde bestaan er dieren die elektrische schokken afgeven; de sidderaal in het noordoosten van Zuid Amerika wekt met zijn elektrische organen schokken van 330 volt op.
[47] Latijn voor: Degene die het het eerste in bezit neemt.
[48] Opmerking: Deze vermelding, die schijnbaar vorige mededelingen over de manen van Miron tegenspreekt, was voor de schrijfknecht van de Heer, Jakob Lorber, aanleiding tot de volgende bede: ‘O mijn zeer geliefde Heer en heilige Vader in Jezus! Ik arme, waardeloze zondaar en trage, onoplettende knecht vraag U uit de grond van mijn hart of U mij weer uit een verlegenheid wilt helpen! - Kijk, zoals U bekend is en altijd geweest is, heeft zich in het dictaat over de zon een kleine tegenstrijdigheid in getallen voorgedaan, en wel bij de laatste planeet waarover aanvankelijk in de inleiding gezegd is dat die slechts drie manen heeft; nu, bij de specifieke behandeling van dit hemellichaam wordt er echter gezegd, dat het tien manen heeft! - Hoe moet dat opgevat worden? - Hier sta ik, Heer en Vader, voor U en belijd vanuit mijn diepste innerlijk dat een dergelijke tegenstrijdigheid van getallen mij nog nooit van de wijs heeft gebracht; want ik weet maar al te goed en zeker, dat in U alles uiteindelijk opgelost wordt en tot de mooiste evenwichtige harmonie komt; maar zo is het niet bij iemand anders, die U, o Heer en Vader, heel goed kent. - Deze persoon heeft de scherpe schoolse punten van zijn verstand nog niet door een deemoedig en aan U overgegeven geloof stomp gemaakt, en één gesproken woord is al voldoende om zijn geloof te doen wankelen en mij, arme knecht, van bedrog te verdenken! - Geef, o Heer, vanwege deze man mij dus nu al de oplossing van deze getalstegenstrijdigheid, of leid mij er veilig vandaan, aangezien ik constant het gevaar loop om van bedrog in Uw naam verdacht gemaakt te worden, en geef deze genade aan iemand anders, maar laat mij Uw enige liefde en erbarmen! Want op deze manier ben ik niet veilig voor de strikken van de wereld. - help mij dus op de ene of andere manier. - Als ik voor dit heilige ambt van Uw grote genade te zwak ben, sterk mij dan in alles of zet iemand anders op mijn plaats. Want werkelijk, deze taak is mij al tot een grote last geworden, aangezien die een waarlijk groot en zwaar kruis is! - Maar zoals altijd geschiede ook deze keer Uw heilige wil. Amen’. De knecht kreeg het volgende, voor menig verstandelijk criticus betekenisvolle antwoord: ‘Schrijf dan, Zoon van Adam, die nog vuur van de hemel roept, wanneer je bekritiseerd wordt, om welke reden jij op oude gronden een ware Jakob bent! Kijk naar Mij: wat hebben de mensen al allemaal niet van Mij gemaakt! Hoe vaak ben Ik niet een bedrieger, een volksopruier, een Israëlitische leegloper, vagebond, zonderling, dwaas, een tovenaar, ja zelfs een dienaar van Beëlzebub genoemd!? - Ja, zelfs in deze tijd vergaat het Mij op aarde geen haar beter; men hoont en bespot Mij allerwegen, lacht Mij uit, of men loochent Mij helemaal en vernietigt daardoor tevens zeker tot de laatste letter Mijn woord en derhalve ook al Mijn genade en erbarmen. Waar Ik eventueel nog voor de schijn gediend wordt, hoef Ik je niet nader te beschrijven hoe zo’n dienst op zichzelf merendeels in elkaar zit; want dat weet je voor het grootste deel al! - En zie, toch laat Ik geen zwavel en vuur uit de hemel regenen! Wees ook jij dus zachtmoedig en bescheiden, en wees altijd vol liefde, zachtmoedigheid en geduld tegenover jouw broeders en zusters, dan zul je meer bij hen bereiken dan door zwavel en vuur uit de hemel! Als A.H.W. hier en daar tegen sommige dingen bezwaar maakt, hoeven we daarom nog niet boos op hem te worden; hij doet het immers niet om jou verdacht te maken, maar alleen ter wille van het licht. Daarom, Mijn Jakob, nog geen vuur uit de hemel dus! Ook is het niet nodig dat jij Mij daarom het ambt van genade wilt teruggeven, maar ga maar gewoon door; het juiste licht over iedere uiterlijk schijnbare tegenstrijdigheid zal op de juiste tijd en de juiste plaats wel doorbreken. Want als dat eerste onberispelijk geweest zou zijn, zou er geen ruimte voor iets anders gezocht worden! - Dat moet je goed begrijpen - en ook er ook acht op slaan waarom het Oude Testament bekritiseerd en er een Nieuw voor in de plaats werd gezet! - Zo is het hier dus ook. Drie korrels worden er in de aarde gelegd, die tienvoudige vrucht opleveren. Waarom niet drievoudig? Waarom moeten de drie gegeven korrels eerst in de aarde uitgebreid bekritiseerd worden, ja waarom te gronde gaan, om de nieuwe tien kinderen een vrije groei te schenken? Bij jullie spreken drie en tien elkaar weliswaar tegen, vanwege jullie hardheid, maar zo is het niet bij Mij; want in Mijn rijk zijn duizend als één en één gelijk aan een aantal van oneindig velen! - Wacht ook jij dus maar geduldig af, en vertrouw Mij, dat Ik echt allerhoogst wijs ben, dan zal op de juiste plaats wel blijken waarom er in het eerste bericht drie en in dat vandaag, als het ware het nieuwe bericht, tien manen staan! - Maar om te zorgen dat jij niet weer onnodig vurig wordt, zeg Ik je nu al dat er bij de onthulling en over de zon nog enkele tegenstrijdigheden over de gesteldheid voorkomen en zelfs nóg enkele zullen voorkomen. Maar als de zon af zal zijn, zullen alle tegenstrijdigheden opgelost worden! Daarom moet jij niet vurig en A.H.W. niet angstig worden. Want wat jij ontvangt is Mijn zaak, en Ik zal er wel in alle opzichten voor weten te zorgen dat die wordt zoals ze moet zijn; maar jij doet genoeg als je Mijn wil vervult! - Laat iedereen met zijn wereldse verstand maar lekker ver van Mijn gave blijven - anders lijkt hij op zaad, dat uit de hand van de zaaier op doornen en distels viel. Want in het verstand wonen allerlei zorgen. - Wie dus Mijn woord met zijn verstand in plaats van met zijn hart afmeet, zal de vruchten van Mijn zaad waarschijnlijk nooit oogsten. -Bij Matteüs (28: 1-7) komen er twee vrouwen naar het graf; er vindt een aardbeving plaats, er verschijnt een engel die de steen van het graf wentelt, erop gaat zitten en de twee vrouwen over Mij informeert. - Bij Markus (16: 1-7) komen er drie vrouwen, die zich zorgen maken vanwege de steen; deze wordt door een onzichtbare macht weggehaald, daarna gaan ze het graf binnen, zien daar een jongeman met een wit kleed aan de rechterkant zitten, die hen troost en inlichtingen over Mij geeft! - Bij Lukas (24: 1-7) komen er verscheidene niet genoemde vrouwen, met specerijen zelfs, die steen reeds afgewenteld vinden, direct het graf binnengaan, maar daar nog niemand vinden; na een poosje, waarin ze zich al zorgen zijn gaan maken, komen er twee mannen in glanzende kleren op hen toe die hun inlichtingen over Mij geven! - Bij Johannes (20: 1-14) komt er maar één vrouw, namelijk Magdalena, die het graf open aantreft, maar niemand erin; daarom loopt ze naar Petrus, en Petrus komt met de andere leerling haastig naar het graf en vinden daar behalve de opgestepelde linnen doeken niets, gaan vervolgens weer naar huis, en pas hierna kijkt de huilende Magdalena in het graf en ziet aan hoofd- en voeteneinde twee engelen in witte kleren, die alleen maar vragen: ‘Vrouw, waarom huil je?’ En nadat ze de vraag beantwoord heeft, sta Ik ook al achter haar! - Wat moet iemand, die hierbij uiterlijk, puur werelds en historisch volgens zijn verstand oordeelt, bij deze vier zeer verschillende mededelingen noodzakelijkerwijze wel vinden, als hij echt spitsvondig en kritisch te werk wil gaan? - Ik zeg je: ofwel de dood van zijn verstand, ofwel de dood van zijn geloof. De dood van zijn verstand, als hij daar een goddelijk mysterie vermoedt en dat aan Mijn wijsheid en almacht overlaat. De dood van zijn geloof echter, als hij zegt: Als het feit authentiek zou zijn, zouden daarin niet slechts vier, maar honderd geschiedschrijvers qua aantal, de wijze waarop, de woorden en in feite in alles overeen moeten stemmen - maar ieder van de vier evangelisten zegt iets heel anders! Wie heeft er gelijk? - Geen van hen! - En dus geloof ik ook niets! Maar kijk, noch het verstand, noch het geloof moet gedood worden. Hoe kan dat? Ik zeg je: alleen door liefde, deemoed, zachtmoedigheid en geduld! Als deze vier zaken één worden in de mens, zal er ook een grote hoeveelheid levend licht komen in zijn hart, waarin alle tegenstrijdigheden opgelost zullen worden! Neem dat in acht, dan zal het jullie ook duidelijk worden. Als jullie echter met je verstand Mijn schatgravers willen zijn, waarlijk, dan zullen jullie enkel afval vinden! - Wie echter zijn hart door zijn verstand wil wekken, zij ervan verzekerd dat het alleen maar doodt; want er is geen zwakkere liefde dan die van het verstand! - Wie echter het leven wil ontvangen, moet zacht en geduldig liefhebben en geloven en niet als een slechte rentmeester een voorbarige verantwoording van Mij verlangen, want ware kinderen hebben de Vader lief en twisten niet met Hem! - Begrijp dat goed! - Amen’.
[49] Met halve tonen oplopende toonladder.
[50] Met harmonische akkoorden oplopende toonladder.
[51] De gehele, uit talloze groepen hemellichamen (hulsgloben) bestaande materiële schepping heeft volgens de leer van de Nieuwe Openbaring als samenhangend geheel de gestalte van een grote ‘Scheppingsmens’.
[52] Nl. het natuurlijke, aardse proefleven van de mens.
[53] Zie hoofdstuk 3.
[54] Zie hoofdstuk 8-12.
«« 74 / 74
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.