Allerlei tegenwerpingen van Joram en van de opperpriester tegen het Messias-zijn van Jezus en de weerlegging daarvan.

Jakob Lorber - Drie dagen in de tempel

«« 15 / 33 »»
[1] Ik zei: 'Op uw manier en voor uw inzichten hebt u heel juist gesproken, omdat uw gedachten en begrippen nu eenmaal niet verder reiken dan uw geest u mogelijk maakt. Als u echter in staat zoudt zijn geweest om verder door te denken en verhevener, zoudt u Mij met heel andere ogen bezien en ook heel anders over Mij oordelen! Maar, waar u reeds aanstoot neemt aan hetgeen Ik heb gezegd over Mijn geest, mijn binnenste, zoudt u Mij nu eens moeten trachten uit te leggen, wat voor een geest het dan volgens u wel moet zijn geweest, die door de profeten gesproken heeft!'
[2] Joram antwoordde: 'Dat was Gods Geest, en wel Dezelfde, door Wie alle dingen geschapen zijn!'
[3] 'Goed', zei Ik, , Als de Geest die door de profeten sprak dus Gods Geest is geweest, waarom zou Mijn innerlijke Geest dan niet een Godsgeest zijn als Ik door diezelfde Geest in staat ben veel grotere dingen tot stand te brengen dan sinds Henoch alle profeten ooit hebben tot stand gebracht? Zij waren immers beperkt tot werkdadigheid binnen één bepaalde sfeer, maar Ik ben onbeperkt en Ik doe wat Ik wil; en wat Ik wil móet gebeuren!'
[4] Joram antwoordde: 'Ja, allemaal goed en wel, het zou dus inderdaad zo kunnen zijn, als je maar geen Galileeër was! Want het staat nu eenmaal in de Schrift, dat er uit Galilea geen profeet opstaat, dus zal je het je moeten laten welgevallen dat wij jouw geest niet kunnen gelijkstellen aan die van de profeten, en dat mógen wij ook niet!'
[5] Ik antwoordde: 'Ben ik dan soms in Galilea geboren? ! Is niet Bethlehem, de oude stad van David Mijn geboorteplaats? ! Kijkt het maar na in jullie registers, want zó is het! Of was Jesaja soms geen echte profeet, omdat hij ook uit Galilea kwam, en daar in de omgeving van de oude stad Caesarea Philippi profeteerde? Zien jullie nu hoe verblind jullie zijn en hoe weinig steekhoudend jullie oordeel is?
[6] Er staat in de Schrift weliswaar dat niemand die in Galilea geboren is tot profeet kan worden verkoren. Maar aangezien noch Mijn pleegvader Jozef, nóch de moeder van Mijn lichaam Maria en evenmin Ik van geboorte Galileeërs zijn, maar daar als immigranten pas negen jaar woonachtig zijn, waarom zou Ik dan niet, als alle andere profeten, ook de goddelijke geest in Mij kunnen hebben?'
[7] Toen zei de opperpriester.: ' Maar staat er dan niet tevens geschreven: 'Zie, Ik zend Mijn Engel voor U uit, om voor de Heer de weg te bereiden en Zijn voetstappen te vergemakkelijken!' En bovendien moet Elias tevoren nog komen om de mensen op de komst van de Messias goed en groots voor te bereiden? Is dat bij jou dan soms het geval? Waar is dan die Engels des Heren, en waar is Elias?'
[8] Ik antwoordde: 'Voor mensen van uw slag, die door de bomen het bos niet kunnen zien, zullen inderdaad noch de Engel des Heren, noch de profeet Elias er geweest zijn, maar voor degenen die wel kunnen waarnemen, is dat allemaal al twaalf jaar geleden gebeurd! Maar jullie hebt noch de Engel gezien die met Zacharias gesproken heeft, noch diens op wonderbaarlijke wijze verwekte zoon gezien en erkend, want wat bij jullie niet met vuurwerk, bliksem en donder gebeurt, dat erkennen jullie niet!
[9] Toen Elias in zijn rotswoning de opdracht kreeg om er acht op te slaan hoe Jehova aan zijn rotswoning zou voorbijgaan, ging er eerst een vuur aan zijn open holwoning voorbij, maar daarin was Jehova niet. Vervolgens trok er een hevige storm aan voorbij, maar ook daarin was Jehova niet. Tenslotte ging er een nauwelijks merkbaar zucht aan de grot voorbij en ziet: daarin was Jehova!
[10] En daarmee is het, dat die grote profeet nu de aankomst van de Messias aankondigt!
[11] Jullie zult wel vuur verwachten en storm, die inderdaad al dikwijls genoeg aan jullie zijn voorbijgegaan, maar daarin was Jehova niet. Op dit moment is het, dat het nauwelijks merkbare zuchtje aan jullie voorbijgaat en waarin Jehova waarlijk aanwezig is, maar jullie dove oren en blinde ogen merken het niet op; en ze zullen het ook niet opmerken, tenzij dan tegen het einde van jullie levens, maar dan zal dat late reageren jullie nog maar weinig baten!
[12] Laat jullie tempelwijsheid Mij hierop nu eens een goed antwoord geven!'
«« 15 / 33 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.