Micha over de lichamelijke aanwezigheid van de Heer.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 3)

«« 128 / 246 »»
[1] MICHA zegt: "Dat is ook helemaal niet nodig! Laten we blij zijn dat we zijn wat wij zijn en dat wij eindelijk eens datgene in al zijn oneindige werkingsbereik lichamelijk bij ons hebben, waarvoor de ouden tevergeefs een of ander houdbaar begrip probeerden te bedenken, maar daarmee ook steeds de mist ingingen!
[2] Kijk naar Mozes en al de profeten, neem de geleerden van Egypte en Griekenland daar nog bij, maak een samenvatting van hun ongekend mystieke, geestelijke begrippen over het wezen van God, en dan heb je nog niets ter grootte van een zandkorreltje van datgene wat wij hier meer dan tastbaar lichamelijk voor ons hebben!
[3] Mozes, de grootste profeet, wilde op de berg Sinaï God zien, maar kreeg uit een vurige wolk met donderende stem, waardoor de aarde beefde, te horen: 'Niemand kan God zien en blijven leven!' Maar wij zien nu diezelfde God, wij praten met Hem, zijn onbekommerde getuigen van Zijn wijsheid en almacht, en leven toch heel prettig en aangenaam! Als het de brave Mozes vaak wat angstig te moede geworden is op de berg, vooral toen er om zijn hoofd duizendmaal duizend geweldig krakende bliksems onophoudelijk hun spel speelden, is dat heel goed te begrijpen. Maar als wij hier over een speciale, onheilspellende sfeer praten in tegenwoordigheid van de buitengewoon goede en zeer gemoedelijke God, dan zijn wij waard om eens flink uitgelachen te worden!
[4] Dweepten onze vaderen niet met een heilige Vader in de hemel, terwijl zij zich hem toch nooit konden voorstellen!? Wij hebben nu diezelfde heilige Vader als een tastbare waarheid bij ons op deze aarde, die nu de hemel van alle hemelen is, en wij voelen ons niet op ons gemak!
[5] Het is waar dat men zich hier heel vreemd en anders moet voelen dan een kind thuis bij zijn loze speelgoed, maar daar staat tegenover dat we ons nu ook in een heel merkwaardige levensschool bevinden! Wanneer een kind voor het eerst op school komt, zal het zich ook zeker niet zo op zijn gemak voelen als bij zijn speelgoed in het ouderlijk huis, maar als het de school een jaar lang bezoekt, zal het zich daarin ook net zo vertrouwd voelen als thuis bij zijn speelgoed.
[6] Maar hoe Hij, onze God, Meester, Heer en Vader met Zijn almachtige wil in de gehele oneindigheid alles van het grootste tot het kleinste doeltreffend doordringt en Zich tevens duidelijk aanwezig bewust is van al Zijn eindeloos en talloos vele schepsels van de grootste tot de kleinste, dat, broeders gaat ons verder helemaal niets aan. Wij behoeven beslist niet meer te weten dan dat wat wij weten en waarvan wij beseffen dat het zo is en moet zijn, omdat anders alle dingen zeker ogenblikkelijk hun objectieve bestaan zouden verliezen.
[7] Laten we maar geduld hebben! Vandaag weten we dit, morgen zullen we zeker meer weten en binnen een jaar zouden we wel eens veel meer kunnen weten dan nu aan het begin van onze geestelijke ontwikkeling, waarin we echter toch al veel verder gevorderd zijn dan Mozes en alle beroemde profeten vóór ons. Die hebben in hun heiligste visioenen nauwelijks geestelijk vermoed en vervolgens in heel mystieke woorden en tekens opgeschreven, wat wij zonder enige mystiek kunnen betasten. Als we ons dat nu levendig voor ogen houden, zullen wij ons meteen veel minder ongemakkelijk voelen dan Saul zich eens bij de profeten voelde!"
[8] De ANDEREN zeggen: " Ja, ja, je hebt volkomen gelijk en wij voelen ons allen al veel meer op ons gemak! Wat een verstandig woord toch allemaal tot stand kan brengen!"
[9] ZAHR, die tot nu toe nog steeds had gezwegen, maar overigens innerlijk erg blijmoedig was, zegt: "Het is om te lachen wat voor doms de pienterste mannen vaak uitkramen! Hoewel Micha de minste van ons is, heeft hij niettegenstaande dat, toch de verstandigste mening te berde gebracht! Hoe kan het iemand hier nu ook maar enigermate vreemd en beangstigend voorkomen? Het tegendeel is waar! Nu zijn wij pas op de plek waar wij wezen moeten! Wij zijn bij God, onze eeuwige Schepper en Vader. Daar zijn wij vandaan gekomen en nu zijn we er weer zo dicht mogelijk bij teruggekeerd; wat is dat dan voor gepraat over 'zich-vreemd-voelen'? Juist hier voelen wij ons pas helemaal thuis! Nee, wat broeder Rob en Boz nu toch voor rare opvattingen hebben! -Mathaël, hoe denk jij daarover!"
«« 128 / 246 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.