Zegen en vloek van de rijkdom.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 3)

«« 192 / 246 »»
[1] CYRENIUS zegt tegen Mij: "Heer en Meester, werkelijk, zulke vrijgevig gezinde en prettige mensen ben ik nog nooit tegen gekomen. Deze mensen moet ik bescherming geven tegen de inmenging van de afgodenpriesters, -het koste wat het wil! De Perzische koning is ook maar een vazal van Rome en staat ónder mij. O, aan de praktijken van die slechte booswichten moet snel een eind gemaakt worden! Ook U, o Heer, zou deze brave mensen een bijzondere gunst moeten verlenen, want ik geloof dat zij die absoluut waard zijn!"
[2] IK zeg: "Ongetwijfeld, anders zou Ik hen niet door Mijn engel van de zekere ondergang hebben laten reddén, want als Ik ergens een wonder Iaat plaats vinden, is er ook alle reden voor. En hier zijn redenen genoeg!
[3] Een grote aardse rijkdom in handen van zulke mensen is een echte, hemelse zegen voor een geheel land. Als zulke mensen bovendien nog wat hogere wijsheid bezitten, kunnen zij daarmee wonderen verrichten voor het ware welzijn van de mensheid.
[4] Maar een grote rijkdom in handen van een vrek of woekeraar is een helse vloek voor een geheel koninkrijk, want hij probeert alleen maar ten koste van alle mensen alles naar zich toe te trekken! Geen ellende, geen nood en geen traan van arme, verlaten weduwen en wezen ontroert hem. Voor een woekeraar met zijn kille blik kunnen duizenden met de hongerdood strijden, zonder dat hij iemand een stuk brood zal geven om de honger te stillen!
[5] Maar daarom zeg Ik jullie ook dat eens hoereerders en echtbrekers en dieven en berouwhebbende roofmoordenaars het rijk van God zullen binnengaan, maar de ziel van een vrek en woekeraar nooit, want die is onverbeterlijk en die vormt dan ook het materiaal waaruit de duivels een onderste hel zullen bouwen!
[6] Een woekeraar is een echte helse machine, gemaakt om alle mensen te gronde te richten en als zodanig zal hij ook voor eeuwig volledig eigendom blijven van de hel!
[7] Zet een woekeraar een kroon op, geef hem scepter en zwaard en een sterk leger bovendien en dan heb je een satan als de grootste tiran over de arme mensen gesteld, die de laatste bloeddroppel van zijn onderdanen niet zal sparen! Hij zal iemand eerder laten wurgen, dan ook maar een stater door de vingers te zien of kwijt te schelden! Daarom vervloek Ik iedere vrek en iedere woekeraar!
[8] Maar die mensen, die door de vlijt van hun handen zeer rijk zijn geworden onder invloed van de hemelse genade, zijn een goede en edele vrucht van deze aarde. Zij zijn voortdurende verzamelaars voor de zwakken en armen, bouwen steeds nieuwe woonplaatsen voor de daklozen en weven kleding voor de naakte broeders en zusters. Daarom zal hun loon eens ook groot zijn, want zij dragen de mooiste en hoogste hemel reeds op deze aarde in zich!
[9] Als eens hun ziel het lichaam zal verlaten, zal uit hun hart de hemel zich uitbreiden en deze in het midden plaatsen, zoals de opgaande zon haar eigen licht verspreidt en straalt in het grote centrum van haar uitgaande en alles tot leven wekkende en scheppende licht!
[10] Andere, goede mensenzielen zullen echter slechts zalig zijn zoals de planeten, die genieten van de verwarmende en leven gevende stralen der zon, maar waar het aan één kant toch altijd nacht is!
[11] Ja, Mijn beste Cyrenius! Rijk te zijn op deze aarde, en voor zichzelf slechts zoveel uit te geven als men voor het eigen onderhoud hoogst nodig heeft, dus karig te zijn voor zichzelf om des te vrijgeviger voor de armen te kunnen zijn, dat, dat evenaart God reeds het meest in het aardse lichaam! Hoe groter deze echte en alleen ware gelijkenis met God bij een mens is, des te meer zegen en genade ontvangt hij uit de hemelen!
[12] Het gaat met zo'n mens als met een zon! Hoe meer licht zij over de aardbodem uit Iaat stromen, des te sterker licht gaat zij geven. Maar als zij in de winter kariger wordt met schenken van haar licht, ook al is dat slechts schijnbaar, heeft zij zelf ook een armelijker en zwakker licht, ook al is dat natuurlijk ook schijnbaar!
[13] Wie met liefde en vreugde veel geeft, zal ook zeer veel daarvoor terugontvangen!
[14] Want als je in het midden van een kamer een groot licht plaatst, zal er van alle wanden ook veel licht terugkaatsen naar het midden en het grote licht met een machtige glans omgeven, en daardoor wordt het centrum van licht nog heerlijker, machtiger en werkzamer. Plaats je echter slechts een zwak, schemerig lampje in het midden van de grote kamer , dan zullen de zwak verlichte wanden ook alleen maar een zeer spaarzaam licht terugkaatsen en de glans van het centrale licht zal dan niet veel voorstellen!
[15] Wees daarom, als je zo rijkelijk gezegend bent met aardse goederen, vrijgevig, zoals de zon aan de hemel vrijgevig is met haar licht, dan zullen jullie ook zijn als de zon én oogsten als de zon!
[16] Want als je in goede aarde een goed zaad uitzaait, kan je dat alleen maar een honderdvoudige oogst opleveren. Goede werken van een goed hart zijn wel het beste zaad, en de arme mensheid is de beste aarde. Laat die nooit braak liggen, maar zaai overvloedig in deze aarde en altijd zul je hier een honderdvoudige en in het hiernamaals een duizendvoudige oogst terug ontvangen, waarvoor Ik een betrouwbare borg ben!"
«« 192 / 246 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.