De twijfel der twaalf.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 3)

«« 50 / 246 »»
[1] Maar op Mijn verzoek liep Jarah nu bij Raphaël en Josoë en sprak met hen over de plotseling tot uiting gekomen wijsheid van Mathaël, en dat verdubbelde de onzekerheid van de twaalf over Mijn identiteit. Daarbij stelden zij zich de heiland voor als een man, terwijl er zich met Jarah zo gezien slechts twee knapen van ongeveer 12 - 14 jaar oud bezig hielden, en daardoor begrepen de twaalf er niets van. EEN van de hen zegt daarom tegen Suetal: "Vriend, wat ons betreft heb je dit keer wat te vroeg gejuicht! Het meisje is waarschijnlijk een dochtertje van de bekende waard Ebahl uit Genezareth, want wij bergbewoners uit dat gebied hebben haar, als wij in die plaats wat te doen hadden, al vaker in de herberg gezien. Zij loopt nu tussen twee knapen die waarschijnlijk zonen zijn van de opperstadhouder. Geen van deze twee knapen zal de heiland uit Nazareth zijn. Maar nu is de vraag: Wie is het dan? Ik zeg je, broeder , met onze wijsheid komen we daar zeker niet uit. Voorlopig kunnen we dus maar beter zwijgen!"
[2] SUETAL zegt: "Ik ben het helemaal met je eens. Volgens mij heeft de edele heer Julius ons hier strikt genomen maar wat laten betijen, wat ook wel zeer terecht was. Waarom willen we ook altijd meepraten! Horen, zien en zwijgen is heus het beste, en in zekere zin het begin van alle wijsheid!" Na die woorden zeggen de twaalf niets meer en hun zielen zijn vervuld van allerlei gedachten.
[3] IK ga nu naar hen toe en vraag Suetal: "Ik heb jullie eerdere gesprekken helemaal gevolgd, want Mijn oren horen zeer scherp. Maar omdat jullie gezamenlijk zo veel over die heiland uit Nazareth met de wijze Mathaël en de hoofdman Julius besproken hebben, waarbij echter jullie eigen mening steeds verborgen is gebleven, zou Ik nu eens zonder omwegen van jullie willen horen wat jullie eigenlijk zelf van de bewuste persoon denken. Wees niet bang om het openlijk te zeggen, want Ik sta er borg voor dat je er geen last mee zult krijgen! Ik ken de heiland goed genoeg om te weten dat hij jullie geen kwaad zal doen als je Mij, als één van zijn naaste en beste vrienden, onverbloemd je persoonlijke mening kenbaar maakt!"
[4] SUETAL antwoordt, terwijl hij zich wat achter de oren krabt: "Naar uw kleding gezien lijkt u een Griek, maar naar uw haren en uw baard te oordelen bent u een Jood. De Romeinen zeggen over de Grieken niet zo erg lovend: Graeca fides, nulla fides (Griekse trouw is geen trouw), maar daarvoor ziet u er te eerlijk uit en omdat u beslist wel enige levenservaring zult hebben, zult u wel begrijpen dat zo'n buitengewone verschijning ons wel tot nadenken moet brengen!
[5] Om alles wat de wijsheid van Mathaël ons over de heiland meedeelde helemaal voetstoots aan te nemen, is voor mensen zoals wij toch altijd nog geen kleinigheid, en onze meningen over hem zullen eveneens erg veel te kort schieten, want tot nu toe hebben wij nog steeds alleen maar over hem horen spreken. De vier bergbewoners uit de streek van Genezareth hebben verteld over een buitengewone kracht en macht die zij ondergingen, maar gezien en gesproken hebben zij hem ook niet.
[6] Wij waren hier aanwezig bij de buitengewone genezing van de vijf kwaadaardig bezetenen en men heeft ons erover verteld. Ook hier waren wij echter zelf geen oog en oorgetuigen, maar hebben wij ons slechts door het zien van de genezen mensen en door het verhaal van de hoofdman, de meest tastbare en juiste informatie verschaft.
[7] De buitengewone gebeurtenissen en daarbij de duidelijke beoordelingen en uiteenzettingen, vooral van de kant van de wijze Mathaël, konden niet nalaten in ons een voorstelling van de bewuste heiland op te roepen die op z'n minst voor onze, van alle hogere wijsheid gespeende, aardse begrippen duidelijk goddelijke trekken vertoont!
[8] Of wij echter als mensen zonder kennis en meer nog, zonder wijsheid, met onze voorstelling toch nog op de verkeerde weg zijn, daarover verschillen wij nog enigszins van gedachten en begrippen! Maar wie kan en wil dat voor ons, blinden in kennis en wijsheid, zó beschrijven dat ons óf het een, óf het ander zo duidelijk wordt als de zon op klaarlichte dag?
[9] Kijk, de wetenschap van de mensen is in onze tijd al heel ver gevorderd, en aan de menselijke wijsheid heeft nog nooit iemand paal en perk kunnen stellen. Daarom is het best mogelijk dat een mens in Nazareth, door buitengewone, geestelijke gaven gesteund, een steen der wijzen heeft gevonden waarvan de wereld tot op heden geen weet had! Hij kan daarom welongelooflijke dingen doen die ons verstand te boven gaan, zoals bergen verplaatsen en in hartje zomer de zee laten bevriezen, ja, doden opwekken en duizenden, slechts door het te willen, laten vergaan; maar dat zijn allemaal dingen die reeds lang vóór zijn tijd door mensen zijn gedaan!
[10] In Egypte behoort zoiets zeker niet tot de ongehoorde dingen. Hier bij ons zal dat weliswaar zeldzamer voorkomen, omdat vooral bij ons Joden alle toverij streng verboden is. Daardoor wordt ieder buitengewoon verschijnsel, dat een mens zelf misschien wel met heel natuurlijke middelen tot stand brengt, als toverij verdoemd. De tovenaar wordt, als hij een Jood is, gestenigd of zelfs levend verbrand, terwijl een vreemde naar ver over de grens wordt verbannen. Alleen als hij een behoorlijke afkoopsom betaalt, staat men hem toe zijn kunsten en toverijen alleen voor de Grieken en de Romeinen in het geheim te demonstreren. Mensen zoals wij krijgen daarvan in Jeruzalem niets te zien, maar als apostel van de tempel reizend naar een vreemd land om vreemden tot het jodendom te bekeren, kreeg je toch ook wel het een en ander te zien dat voor ons onverklaarbaar moest blijven.
[11] Zo doet de bewuste heiland uit Nazareth nu ook ongelofelijke dingen ten aanzien van het genezen van allerlei zieken, ja, hij moet zelfs doden kunnen opwekken! Maar ik zeg zowel van het ene als het andere, dat dat allemaal nog lang geen geldig bewijs voor zijn bijzondere, goddelijke aard is en geen onweerlegbaar getuigenis oplevert.
[12] Om voor mensen zoals wij, met woorden en daden wonderen te verrichten is voor de begaafden niet zo'n grote kunst. Tegen de blinden kun je gemakkelijk over kleuren preken, de ziende heeft daar toch al geen behoefte aan omdat hij de kleuren ook zonder preek kan zien.
[13] De Nazareese heiland kan overigens heel goed en serieus een door de geest van God gezalfde, buitengewone profeet zijn - zoals Mozes, Jozua, Samuël en Elia -en hetgeen hij doet, verrichten door de zuiver goddelijke kracht in hem. Dat houden wij ook voor het waarschijnlijkste, omdat hij toch een Jood is en als zodanig nooit in de gelegenheid kan zijn geweest om bij de Essenen, of bij de Egyptenaren in de grootste geheimen ingewijd te worden.
[14] Als dat bij hem bewezen kon worden, zou het natuurlijk niet zo moeilijk zijn te raden waar hij al zijn geheime kennis vandaan heeft, want de Essenen wekken de dode kinderen meestal bij tientallen tegelijk op, daarvan heb ik mijzelf terdege overtuigd! En God weet welke ziekten zij allemaal kunnen genezen!
[15] Uit dit alles zal een Griek, die er zo verstandig uitziet als jij, wel in staat zijn te beoordelen, waarom ondanks al het buitengewone dat wij hier hebben gehoord, in ons binnenste noodgedwongen allerlei gedachten om de overhand strijden.
[16] Alles meteen zonder meer aannemen, zou toch net zo gek zijn, als alles meteen bij voorbaat verwerpen. Afwachten, luisteren, kijken en goed testen is alles wat men kan doen. Dan zal wel blijken of men zich bij de voor of tegenstanders moet voegen, want wij kopen nooit de duiven in een zak, omdat men ons anders wel eens gieren voor duiven zou kunnen verkopen! - Zegt u ons nu, of wij gelijk hebben of niet!"
«« 50 / 246 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.