Ether, zijn gebruik en zijn werking

Jakob Lorber - Geheimen der natuur

«« 13 / 39 »»
[1] Elke ether werkt, als een spirituele, specifieke, zeer fijne vloeistof*, (*Chemisch: anhydride van alcohol, produkten door distillatie verkregen) verdovend op de zenuwgeest, zoals ook bier, wijn, most, en meer dergelijke vloeistoffen: want daarin zijn de specifica van de ziel al vrij er en meer ongebonden aanwezig dan in water en andere ongegiste vloeistoffen. Natuurlijk zijn de zielsspecifica in de zuivere ether al bijna helemaal vrij en kunnen ze alleen maar in een goed gesloten vat worden vastgehouden.
[2] Wordt zo'n ether nu innerlijk in verbinding gebracht met het lichamelijke organisme, waarin de zenuwgeest huist, dan wordt hij begerig door de hem verwante zenuwgeest opgevangen en gebruikt om de binnenste zenuwkamers te verzadigen.
[3] Als dan deze kamers plotseling onvoorbereid verzadigd worden, blazen ze door deze verzadiging op en zijn in zo'n opgeblazen toestand niet in staat om te reageren, noch bij uiterlijke verwondingen, noch bij het van binnenuit ingrijpen van de zenuwgeest**. (**Het anesthesie principe van de narcose)
[4] De zenuwgeest van zijn kant kan daardoor niet meer voor het lichaam werken, daar hij zich door oververzadiging van de zenuwkamers op dat moment buiten verbinding met het lichaam heeft gesteld. Daardoor wordt de ziel vrij, omdat zij de zenuwgeest in zulke tijden van oververzadiging van de zenuwkamers niet daaraan bindt. De zodoende vrije ziel is gedurende de tijd van zo'n verdoving in die sfeer van de geesteswereld, waar zich ook het betreffende menselijke hart of gemoed bevindt.
[5] Is diens gesteldheid goed, dan zal ook de ziel zich in de paradijselijke velden vol zaligheid bevinden; is de gemoedstoestand echter slecht, dan zal ook de ziel gedurende de tijd der narcose (verdoving, verstarring) zich in een met haar gemoed overeenkomen de toestand bevinden.
[6] Daar ziel en zenuwgeest hier echter, evenals in de natuurlijke slaap, nog met elkaar in verbinding staan en de ziel de vormen van wat zij waarnam overdraagt aan de nog met haar verbonden zenuwgeest, kan ze zich hetgeen ze in de geesteswereld zag nog heel goed herinneren, terwijl ze niet weet wat er met haar lichaam is gebeurd.
[7] Uit een zuivere somnambule toestand brengt de ziel echter geen herinnering mee terug, evenmin als uit een diep natuurlijk droom leven, omdat ze daar gewoonlijk niet in verbinding staat met haar zenuwgeest. Want deze blijft in zo'n geval wel in verbinding met de zenuwen, die, omdat ze anders niet verzadigd worden en gewoonlijk zwak zij n, zonder de zenuwgeest weldra zouden sterven en oplossen. Dat zou de absolute dood van het lichaam zijn.
[8] Bij de ethernarcose echter is juist de ether het substituut van de zenuwgeest, zoals bij het natuurlijke droomleven de ether, die in de maag uit de spijzen komt. Daar kan de ethergeest zich wel vrij maken en geheel alleen de ziel ten dienste staan. Vandaar ook de herinnering van de ziel aan datgene wat ze in de geesteswereld zag*. (*De herinnering heeft betrekking op de opname van hetgeen waargenomen werd in de hersenen van de ziel, waarbij het veel zeldzamer gebeurt dat een verdere overdracht van deze indrukken op de fysieke hersenen plaats heeft en daardoor een bewuste herinnering aan het droomleven volgt)
[9] Daarin ligt echter, wat heel gemakkelijk te begrijpen is, het onderscheid tussen deze verdovingstoestand door ether en de zogenaamde magnetische slaap**, (**Trance, resp. hypnose.) waarin de ziel haar lichaam kan beschouwen, omdat dat nog met de zenuwgeest is verbonden. Dat kan bij de narcose niet het geval zijn, daar beiden dan geen verbinding hebben met het lichaam.
[10] De gevolgen die bij een mens na een narcose kunnen optreden zijn gelijk aan die welke optreden bij mensen die in een gevangenis zitten. Deze wensen niets liever dan de vrijheid en wie het eenmaal is gelukt door een gat de kerker te ontvluchten en er weer in teruggebracht wordt, zal daarna des te heviger wensen opnieuw uit die kerker te ontvluchten
[11] Een zelfde behoefte wordt ook door de ethernarcose in de ziel opgewekt; daarom zal in bepaalde perioden deze wens van de ziel om te ontsnappen zich onder veel krampachtige toestanden herhalen en dat vooral bij mensen met sterke zenuwen, hoewel het ook wel bij mensen met zwakke zenuwen kan optreden.
[12] Hiertegen kan dan het somnambulisme en beter nog een handoplegging vol geloof, met gebed en vasten als genezing worden gebruikt.
[13] Als Ik erbij ben, schaadt ook het gif van de hel niet, laat staan dan deze ether, die natuurlijk goed is en bij juist gebruik goed moet zijn.
[14] Dit alles geldt ook voor de verhouding tussen de aarde (of andere planeten) en de zon, welke hemellichamen er alleen maarvoor het natuurlijke oog zo uitzien. Maar wie ze met de ogen van de geest zou kunnen aanschouwen, zou in plaats van hemellichamen in elke druppel water, lucht en ether overeenkomstige geesten in allerlei liefdesgradaties zien; ja, in een zandkorrel zou hij hele groepen van gelijk liefhebbende en daardoor gelijkgezinde geesten ontdekken. En hij zou tenslotte gewaar worden, dat hij zelf geheel volgestopt en omgeven is door geesten, die in liefde met hem verwant zijn: en hij zou ook in de zon geesten zien die aan de aarde verwant zijn en omgekeerd (natuurgeesten of krachten).
[15] Daarop berust eigenlijk alle aantrekking en beweging, en ook alle afstotings - en verwerpingskracht.
[16] Zo trekken dan tegengestelde polen elkaar aan, omdat de liefde alleen maar het tegenover staande kan aangrijpen, en hij trekt het naar zich toe vanwege de mooie gelijkenis; vanwege de 'gelijkenis', omdat de liefde zichzelf in het voorwerp ziet en 'mooi ' omdat elk voorwerp in zijn absoluutheid een zekere ronding aanneemt, die zijn primitieve wezen aangenaam aandoet; want dit bemerkt de leegte, daar een deel van zijn liefde zich absoluut heeftgemaakt. En zoals het primitieve wezen zijn leegte gewaar wordt, zo ondervindt ook het absolute wezen zijn zelfstandig onbestendig alleen zijn en heeft niet eerder rust dan tot het zich weer verenigd heeft met zijn eerste begin.
[17] Worden dan echter aan zulke verenigingen bepaalde grenzen gesteld, dan ontstaan daaruit polaire, evenals ook geslachtelijke verschillen, die toch steeds de behoefte ondervinden van het één worden en die elkaar gedurig wederzijds trachten te bereiken.
[18] En zoals de verhouding is in de liefde, zo is hij ook in de tegenstellingen.
[19]
«« 13 / 39 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.