De vlieg als verzamelpunt van het leven

Jakob Lorber - Geheimen der natuur

«« 21 / 39 »»
[1] Nadat we het negatief polaire deel van het diertje hebben leren kennen, wat eigenlijk het materiële deel is, zullen we ons nu tot het positief polaire deel wenden.
[2] Wie de vlieg ooit grondig heeft gadegeslagen zal wel moeten zeggen: 'Dit diertje heeft in natuurlijk opzicht een meer volkomen leven dan menig ander dier, dat zich reeds op een hogere levenstrap bevindt'.
[3] Om te begrijpen hoe en waarom dit diertje leeft, zal het nodig zijn eerst een algemene blik op het leven zelf te werpen. Dit leven is zo geaard, en is zo absoluut volmaakt, dat het in zijn ware sfeer nooit door een geschapen wezen kan worden begrepen, want het is een heilig, eeuwig en oneindig leven.
[4] Stel je de oneindigheid voor, of een ruimte, waarin zich een middelpunt bevindt, van waaruit naar alle kanten stralen uitlopen, waarvan het begin weliswaar het middelpunt is, maar waarvan het einde nergens meer is te vinden.
[5] In het centrum is alle levende kracht van de gehele oneindigheid verenigd en gaat vandaar weer in de hele oneindigheid uit. Opdat deze levende kracht zich niet te zeer verspreidt en daardoor in zichzelf zou verzwakken, heeft zij in de eindeloze ruimte talloos vele verzamelpunten van leven geschapen, waarin het leven zichzelf opvangt en vervolgens weer terugkeert tot zijn oereeuwige centrale woonplaats.
[6] Bij degenen, die hierover nadenken, zal een belangrijke vraag opkomen: Waarom moet zoiets gebeuren? Kan dan God in Zijn levenskracht ooit zwakker worden?
[7] En Ik zeg daarop: Dit is natuurlijk onmogelijk, zolang Hij in Zichzelf verblijft en geen schepsels uit Zich wil scheppen en vormen. Wanneer Hij tengevolge van Zijn oneindige liefde sinds eeuwigheden schepsels van de meest uiteenlopende soort heeft geschapen -vanaf de meest volmaakte geest tot aan de onbeduidendste atoomachtige diertjes toe -en aan die talloze wezens het leven gaf, ieder naar zijn aard, door welk leven heeft de Schepper dan wel deze talloze wezens bezield, bezielt Hij ze nu nog en zal Hij ze eeuwig beziel en? !
[8] Wanneer al deze wezens met hun ontvangen leven zich eeuwigdurend van het centrum weg zouden bewegen, dan zou de centrale kracht geleidelijk aan moeten verzwakken. Maar het leven zou zich nooit kunnen verliezen, omdat het een oneindig leven is. Het zou echter steeds zwakker worden, wanneer het zich aan een oneindige deling zou blootstellen. Om dit zwakker worden beter te begrijpen, wijs Ik slechts op de eindeloze deelbaarheid van de materie zelf; tengevolge daarvan kan men zich een atoom in oneindig veel deeltjes indenken. Maar wordt het atoom er sterker door, als het eindeloos wordt gedeeld?
[9] Het is begrijpelijk dat het zo eindeloos gedeelde atoom niet meer die kracht kan hebben, welke het voor de deling had. Nu zal men vragen: 'Als dat zo is, had dan de Schepper er niet beter aan gedaan, als Hij nooit iets had geschapen?'
[10] Hierop wil Ik met enige tegenvragen antwoorden: 'Waarom worden mensen, die vanaf hun jeugd hun krachten steeds door zware arbeid hebben geoefend, gewoonlijk sterker? Waarom kan men aan een hoefijzermagneet geleidelijk steeds zwaardere gewichten hangen? Door middel waarvan wordt een mens een virtuoos in één of andere kunst?
[11] Waarom wordt het gehamerde metaal sterker en krijgt het een grotere spankracht dan wanneer het niet gehamerd wordt? Waarom wordt van een zelfde boomsoort het hout vaster en taaier, naargelang het meer aan de stormen wordt blootgesteld?
[12] Zie en onthoud dan, waarom erin de wijde oneindigheid zo eindeloos veel verzamelpunten voor het leven zijn geplaatst! Het is opdat het oereeuwige leven zelf zich steeds meer kan oefenen en in eindeloze kracht ook eeuwig zal toenemen en wel om die reden, dat op deze manier het van het middelpunt uitgaande leven steeds volmaakter en intensiever in het centrum terugkeert!
[13] Nu we dit weten, zij n ook de vragen hoe en waarom de vlieg leeft, reeds beantwoord. Want uit de wijze waarop ze leeft volgt reeds, dat ze eveneens zo'n verzamelpunt is voor het van het centrum uitgaande leven, daar zij het leven van een onnoemelijk aantal aan haar voorafgegane primitieve diertjes in zich opneemt.
[14] Het zal daarom niet moeilijk zijn om duidelijk te bepalen waarom zij leeft, namelijk opdat de som van haar leven zal overgaan en dus terugkeren in een volmaakter en reeds intensiever leven. En zo geschiedt dat steeds verder opwaarts tot aan de mens toe, die in staat wordt gesteld het meest intensieve leven uit Mij in zich op te nemen. Dit leven kan zich dan met Mij, door de liefde, weervolledig tot één kracht verenigen.
[15] Wat tot hiertoe over de positieve polariteit van de vlieg is gezegd, is bedoeld om als inleiding te dienen om het volgende des te beter te kunnen begrijpen.
«« 21 / 39 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.