Wordingsgeschiedenis en levensbestemming van de duif

Jakob Lorber - Geheimen der natuur

«« 5 / 39 »»
[1] De duif behoort tot die klasse van vogels, die uit alle drie de rijken van de natuur haar voedsel kan opnemen, bijna net zoals een mens. Ze kanzaad, gras, wormen, insecten en zelfs kleine steentjes verteren. Gezien de ontstaanswijze van haar zielsdeeltjes zijn er veel verschillende soorten duiven. De edelste van al die soorten is de huisduif, die gemakkelijk te herkennen is aan de verschillende kleuren van haar veren. In de dierenwereld is het kenmerkend dat waar een zelfde soort tamme dieren in verschillende kleuren voorkomt, die ook al het dichtst bij de mens staat. De kleur drukt hier de innerlijke geaardheid uit. De witte kleur is de edelste, omdat ze in de dierenwereld overeenkomt met een bijna vlekkeloze innerlijke gemoedsaard. Zo is de huisduif -als de edelste soort in de vogel wereld -de samenvatting van het leven van alle die vóór haarwaren, alsook van bijna talloze soorten van andere zachtaardige luchtbewoners. En zo is ze ook een opnameorgaan van het hogere leven uit het plantenrijk en zelfs ook uit het mineralenrijk.
[2] Als de duit sterft, verenigt zich met haar levensprincipe het leven van alle mogelijke soorten vogels en landdieren, alsook dat van planten en stenen en treedt als zo'n verenigd geestelijk leven in de mens.
[3] Er zij n nog wel duizenden soorten van luchtbewoners en ook viervoeters op aarde, via welke zulke overgangen plaats hebben, want ~ zo zegt de Heer, 'Niemand kent Mijn wegen -ook een engel uit de hemel niet -dan Ik alleen en degene die Ik het wil openbaren. Voor wie gelooft worden vele wonderen ontsloten. Maar de ongelovige is noch te raden noch te helpen. Tevergeefs kijkt hij met zijn blinde ogen in Mijn grote werkplaats van het leven. Waarlijk, Ik zeg u: hij zal niets anders vinden dan excrementen van de dood. Want het leven is geestelijk. En geen microscoop is in staat haar wijze van werken te bespieden: alleen het oog van de geest, dat is het geloof, kan de diepe wonderen van het leven onderkennen.
[4] De duif is een eenvoudig dier. Maar juist door deze eenvoudkan ze zich op haarvleugels boven al het aardse in de lichte lucht verheffen. Wees ook zo! Wie in zachtmoedigheid en rechtschapen eenvoud als een duif is geworden, diens geest zal evenals dit aanschouwelijke zinnebeeld, in het rijk van het leven uit Mij met snelle vleugels hoogten bereiken, waarvan geen sterfelijk mens ook maar het flauwste vermoeden heeft'.
«« 5 / 39 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.