Waarom de Heer deze onthullingen doet.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 121 / 263 »»
[1] "Wat zal ons nu nog niet volkomen duidelijk zijn?!" zeiden alle AANWEZIGEN na de les van de engel.
[2] En hoofdman JULIUS voegde daaraan toe: " Als dat zo doorgaat, zullen wij al gauw zelf goden worden! Als het mogelijk zou zijn deze helderziendheid naar believen te behouden, zouden wij als onze wil sterker zou worden, zelf goden worden en wonderen doen; maar onze helderziendheid is slechts een gevolg van het magische licht van die bol daar en onze wil is, evenals onze kennis, gering en wij zijn en blijven daarom zwakke mensen!
[3] Als ik nu in aanmerking neem en bedenk wat alleen al deze engel allemaal kan, terwijl de meest wilskrachtige mens ook maar geen jota daarvan mogelijk is, dan zie je pas het oneindige verschil tussen God en mens. Het is wel overduidelijk: God is alles mogelijk en de mens niets. Laat anderen nog zo blij zijn met deze grote wijsheid en macht van God, mij maakt het helemaal niet blij; want ik voel maar al te duidelijk dat ik een volkomen nul ben vergeleken bij zo'n engel als Raphaƫl. Wat ben ik dan wel vergeleken bij God?! Nee, nee, dat is zonder meer: niets!
[4] Nu weet en doorzie je toch al ontzaglijke dingen en je ziet wonder op wonder, zodat horen en zien je haast zouden vergaan, maar probeer nu eens enkel met je eigen wil zo'n vurige langtong tot een zuivere klomp samen te laten klitten, O, dan brengt je wilskracht nog geen atoom van zijn plaats, laat staan zo'n vurige tong! Daarom geloof ik dat het beter is als je veel minder weet en doorziet, omdat je dan niet in de verzoeking kunt komen ook wonderen te willen doen. Het wordt mij daarom nu reeds angstig en bang om het hart van louter kennis en inzicht! Waarom moet ik nu zo ontzaglijk veel zien, horen, beseffen en weten?"
[5] IK zeg: "Opdat je daarnaast ook zult beseffen hoe weinig de mens uit zichzelf is, en dat zijn bestaan, weten, kennen en kunnen alleen maar van God afhangt!
[6] Met jouw eigen wil zul je heus eeuwig tot niets in staat zijn, zoals ook deze engel met zijn wil niets zou kunnen doen; als je echter Mijn wil tot de jouwe hebt gemaakt, zul je ook kunnen wat deze engel kan!
[7] Nu is het echter goed dat je zoveel weet en inziet, maar daarbij ook praktisch begint te beseffen dat jouw eigen wil buiten je lichaam weinig of niets kan. Je kunt alles doorzien en inzien wat de engel inziet en doorziet; maar als je je Mijn wil en Mijn wijsheid niet eigen hebt gemaakt, baat alle kennis en inzicht je heus niets. Het bezorgt je, als je vol dadendrang bent, alleen maar pijn. En dat is ook goed; want slechts door de deemoed wordt een mens pas mens en een echt kind van God!
[8] Overigens wordt jullie allen dit niet ter navolging getoond maar alleen om God in Mij volledig te leren kennen, teneinde dan des te vastberadener dat te doen wat Ik, als de Schepper van al het leven, jullie terwille van het vervolmaken van het leven heb geleerd en toevertrouwd.
[9] Jullie moeten daardoor eerst geestelijk wedergeboren worden, want anders kan Mijn wil niet metterdaad in jullie wortelen. Als jullie je maar eenmaal met je wil in zoverre Mijn wil eigen maakt dat je vrijwillig je daden ondergeschikt maakt aan Mijn wil en goed oefent om Mijn door jullie erkende wil volkomen de opperheerschappij in je te geven, dan wordt daardoor Mijn geest overvloedig levend in je en zal deze weldra je hele wezen doordringen.
[10] Door het onvermoeibaar oefenen in het doen van Mijn wil, krijgt deze zijn volle kracht en wat hij dan geheel in overeenstemming met Mij zal willen, zal gebeuren; maar zoals gezegd, pas dan - en niet eerder!
[11] De kennis moet nu eigenlijk de teugel zijn waarmee jullie je wil laat ingaan in de Mijne; want jullie moeten nu door Mijn daden immers beseffen dat Ik beslist Degene ben, waarvoor Ik Mij nu voortdurend aan jullie bekend maak.
[12] Als jullie daar nu volkomen van overtuigd zijn, zal het voor jullie immers des te gemakkelijker zijn om Mijn wil, die zijn oorsprong in de eeuwige, onmiskenbare waarheid heeft, nog gemakkelijker op te volgen en hem daardoor tot je eigendom te maken.
[13] Wanneer iemand jullie een weg aanraadt en je merkt aan zijn woorden dat hij waarschijnlijk zelf die weg niet helemaal kent, zullen jullie je wel tweemaal bedenken voor je de weg gaat die hij jullie heeft gewezen en beschreven, en je zult zeggen: "'O, dan blijven we liever waar we zijn!' Maar wanneer jullie uit iemands woorden zonder meer kunnen opmaken dat hij helemaal bekend moet zijn met die weg, omdat hij afkomstig is van de plaats waarheen hij je de weg tot in detail precies en goed heeft beschreven, dan zullen jullie zeggen: 'Hij weet het en zijn wil is goed, hij kan en zal ons niet misleiden en wij zullen zonder bedenkingen die weg gaan!' Kijk, daardoor zullen jullie tengevolge van het goede en vaste vertrouwen, de eigen wil ondergeschikt maken aan de wil van degene die jullie als geheel ter zake kundig de goede en juiste weg heeft gewezen!
[14] En zie, dat is hier het geval! Zou Ik voor jullie slechts in een mistige en mystieke halfslachtigheid optreden, dan.zouden er in jullie nog altijd twijfels overblijven en het zou heel vergeeflijk zijn als in jullie ook enige twijfel de kop op zou steken. Maar als Ik Mij nu reeds voor jullie in woord en daad haast tot op een atoom bekend maak en jullie met alle wijsheid, liefde en macht toon dat Ik werkelijk Diegene ben, waarvoor Ik Mij steeds aan jullie heb voorgesteld, dan is het resultaat toch wel zeker! Ten eerste kunnen jullie onmogelijk nog enige twijfel hebben ten aanzien van Mij en ten tweede moet voor jullie het opvolgen van Mijn wil, waardoor jullie geest enkel en alleen tot de volle wedergeboorte kan komen, iets heel gemakkelijks worden, omdat jullie zonneklaar moeten inzien dat je door het opvolgen van Mijn wil geen misslag doet, maar de eeuwig ware werkelijkheid zult bereiken. Ik denk dat jullie thans wel zullen inzien waarom Ik nu al deze ongelooflijke dingen voor jullie doe en alles van Mij aan jullie laat zien en onthul!
[15] Een echte, volmaakt wijze meester doet echter niets zonder reden en dus doe ook Ik niets zonder reden. Ik onderwijs jullie niet alleen terwille van jullie zelf, maar opdat jullie daardoor later in Mijn naam ook leraren, leiders en wegwijzers van jullie andere blinde broeders en zusters zullen worden en daarom moeten jullie zoveel dieper ingewijd worden in de geheimen van Mijn rijk en Mijn wezen, en moeten jullie ook de mens in zijn gehele wezen leren kennen vanaf zijn verre oorsprong tot aan de hoogst mogelijke vervolmaking en het volledig aan God gelijk worden!
[16] Want door jullie volledige en levende vertrouwen kan het snelst een zelfde vertrouwen in jullie leerlingen gewekt worden, waardoor ook zij weldra die verborgen zaken zullen zien en begrijpen, die jullie nu zien en begrijpen.
[17] Hebben jullie Mij nu goed begrepen en begrijpen jullie goed waarom Ik dit nu allemaal aan jullie openbaar?"
[18] ALLEN zeggen diep bewogen: "Ja Heer, onze Meester, onze God!"
[19] IK zeg: "Welnu dan, ontwaak dan weer in de natuurlijke wereld, opdat Ik jullie nog andere zaken kan laten zien; want jullie moeten nog heel veel meer en dieper waarnemen en begrijpen!"
«« 121 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.