De oorsprong van de Jabusimbil-tempel, de sfinx en de zuilen van Memnon.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 202 / 263 »»
[1] Maar de METGEZELLEN zeggen: "Hoe kunnen jullie nu iets bij de Heer gedaan hebben, terwijl je geen woord met Hem gesproken hebt?!"
[2] Toen zei de AANVOERDER: "Hier, waar Hij aanwezig is, gaat alles van Hem uit, en wij hebben daarom steeds alleen met Hem te maken, ook al onderhandelen wij met Zijn leerlingen!" -Dit antwoord voldeed allen en zij zeiden niets meer.
[3] Maar SOMMIGEN zeiden tegen de engel: "Luister eens, wondere jongen, zou je misschien voor ons vijven omdat wij ook heel vreemde schatten in onze hutten verborgen houden, deze hierheen willen brengen?"
[4] De ENGEL zei: "Til ze maar van de grond op de tafel, dan zullen wij eens zien hoe het daarmee staat!" .
[5] Dan kijken vijf van de aan de tafel zittende Moren onder de tafel en.zien tot hun grote verbazing ieder hun eigen welbekende, vrij grote bundel en tillen die op de tafel, en dan komen er nog vier heel behoorlijke klompen goud te voorschijn, die gezamenlijk meer dan honderd pond wegen; maar in de vijfde bundel bevinden zich zeven tamelijk grote rivierstenen, waarvan Markus die naast de engel stond, dacht dat ze totaal geen waarde hadden.
[6] De ENGEL zegt echter: "Wacht maar af, het zal je gauw duidelijk worden dat juist deze zeven stenen in aards opzicht van grote en onschatbare waarde zijn! Breng eens een stevige, ijzeren hamer, dan zullen.wij ze onderzoeken.
[7] Markus haast zich, omdat hij zelf erg nieuwsgierig is, naar zijn gereedschapskamer en komt al gauw te voorschijn met een stevige, ijzeren hamer en overhandigt die aan de engel. Deze neemt een van de stenen in. zijn hand en geeft die een paar voorzichtige tikjes, waarop meteen de witachtige, op kieze1 lijkende korst loslaat en een parel ter grootte van een mensenhoofd te voorschijn komt, tot overgrote verbazing van allen.
[8] Op het oppervlak van deze wonderparel waren hiëroglyfen en andere tekens ingegraveerd. Onder andere was daar een heel goede tekening zichtbaar van de tempel van Ia bu sim bil tijdens de bouw, en wel op het moment waarop de vier reusachtige beelden na een honderdzeventig jaar lange arbeid vol zweet en veel opoffering gereed waren en men nog ijverig werkte aan de kroonlijsten, en door middel van beeldhouwwerk reusachtige opschriften en verdere tekens op de platte, grote vlakken ingraveerde, en tevens ook de poort tussen de twee aan iedere kant staande reuzenfiguren begon open te breken. Wie deze tekens en opschriften, die heel duidelijk te zien waren, kon ontcijferen, had de oorsprong van deze tempel voor zich en de reden waarom hij door de toenmalige Egyptenaren zo dicht bij de Nijl is gebouwd.
[9] Deze parel had daarom niet alleen onschatbare waarde omdat zij in haar soort reusachtig groot was, maar ook uit historisch oogpunt. Tevens stamde zij uit een periode van de aarde vele duizenden jaren voor de eerste mens in een lichaam haar bodem betrad.
[10] Ten tijde dat op aarde zulke reusachtige schaaldieren de zee bewoonden, spoelden over het grootste deel van de lage landen van Afrika de golven van de grote oceaan. De oer-Egyptenaren vonden de moederschelp bij de graafwerkzaamheden voor de eerste piramide en toen zij de moederschelp openden, vonden zij daarin deze zeven parels, waarvan er een nu door de engel van haar korst is ontdaan.
[11] Natuurlijk werd de engel nu met vragen bestormd en hij gaf dan ook de uitleg zoals die nu hier in het kort werd weergegeven. .
[12] Toen RAPHAËL klaar was met zijn uiteraard slechts globale uitleg over de parel die het eerst onthuld was, zei hij: "Wat jullie voorlopig moeten weten, heb ik nu in het kort zo begrijpelijk mogelijk verteld; laten we nu beginnen met de onthulling van de tweede parel, die iets kleiner zal zijn dan de eerste!"
[13] Toen nam de engel de tweede parel en ontdeed haar op de eerder genoemde manier van haar korst. Ook deze stond vol met tekens en teksten. Op een van de egaalste vlakken was de kleine tempel van Ia bu sim bil heel nauwkeurig ingegraveerd met daarnaast een kop, lijkend op die van de grote Sfinx. En de engel werd nogmaals bestormd met vragen om al deze tekens en teksten uit te leggen.
[14] En HIJ zei: "Vrienden, zonder dat de geest helemaal ontwaakt is in de ziel, kan niemand van de thans levende mensen de betekenis ontsluieren van wat op deze parel geschreven en getekend is!
[15] Hoewel deze parel even oud is als de eerste en grootste, is zij echter toch pas honderd jaar later op deze wijze beschreven en van tekeningen voorzien, en wel ten tijde van het gereedkomen van de kleine rotstempel, toen echter het binnenste van de grote tempel nog niet geheel klaar was. Daarom is hier ook de kleine tempel reeds als geheel voltooid weergegeven.
[16] De kop stelt die van de toen reeds zevende herderskoning voor, die zichzelf de naam Shivinz (onjuist ' Sfinx '), de levendige, de ondernemende, gaf. Hij was tegen de driehonderd jaar oud en men had zijn hoofd kolossaal groot uit een granietrots gehouwen, die nog heden ten dage in tamelijk goede staat te zien is.
[17] Deze Shivinz had grote verbeteringen op de scholen en ook in de veeteelt en landbouw ingevoerd en werd door zijn volk dan ook op een bijna goddelijke wijze vereerd. De tekens en teksten vertellen over de vele goede dingen en wat hij met zijn zeer levendige geest allemaal voor verbeteringen in dit land had ingevoerd.
[18] Hij was niet begonnen met het uithouwen van de grote tempel, want dat hebben twee van zijn voorvaderen gedaan, die de onzichtbare geest van God zeer toegedaan waren; uit groot respect voor hen liet hij ze niet ver van de grote tempel op een mooie vlakte in zittende houding kolossaal groot uit steen hakken en ter eeuwige gedachtenis vlak bij de Nijl opstellen. En omdat de beiden geen naam hadden en ook uit pure bescheidenheid geen enkele naam wilden dragen, gaf hij hun een naam en noemde ze 'De naamlozen'( Me maine onI, wat later vereenvoudigd werd tot 'Memnon '). Tot op de huidige dag zijn de beide beelden nog in heel goede staat te zien."
[19] De AANVOERDER zegt: "Ja, ja, dat hebben we allemaal gezien en zeer bewonderd! Maar hoe oud mogen deze buitengewone zaken nu wel zijn?"
[20] De ENGEL zegt: "Bijna drieduizend jaar, en de eerstvolgende drieduizend jaar zullen hun sporen niet geheel uitwissen! - Maar heb wat geduld, wij zullen nu de derde parel onthullen; op het oppervlak daarvan zullen jullie behalve de reeds als standbeelden weergegeven twee voorouders van de Shivinz, nog een heel andere grote gedenkwaardigheid ingegraveerd zien, die jullie tot diep nadenken zal brengen!"
«« 202 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.