Het toepassen van de magnetische slaap.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 40 / 263 »»
[1] CORNELIUS komt naar Mij toe en vraagt: "Heer, tijdens Uw meer dan goddelijke toespraak en lering heeft U aangeduid, dat een geestelijk volmaakt mens een ander de handen zou kunnen opleggen, waarop deze andere dan meteen in een magnetische slaap zou vallen en vanuit zijn innerlijk weten wijsheden ten beste zou geven, - ook al zou hij anders een nog zo'n blind en volslagen dom mens zijn! Als ik nu maar eens kon zien hoe zo'n behandeling in z'n werk gaat, dan zou ik weten hoe zo'n heilzame proefneming bij iemand uitgevoerd moet worden voor het geval dat ergens nodig zou zijn. Maar als leek ten aanzien van de behandelingswijze kun je zelfs met de beste wil niets beginnen en bijgevolg ook niets tot stand brengen. - Zou U mij daarover iets naders willen vertellen?"
[2] IK zeg: "O ja, heel graag, omdat deze handeling beslist noodzakelijk is om de verloren gegane lichamelijke en ook geestelijke gezondheid te herstellen! Want enerzijds verzacht het pure opleggen van de handen op zichzelf reeds de hevigste lichamelijke pijn, en bovendien veroorzaakt het meestal dat de mens die je met een onwrikbaar geloof de handen hebt opgelegd in de vaste wil hem te helpen, helderziend wordt en dan voor zichzelf de juiste medicijn kan vaststellen die, volgens zijn voorschrift toegepast, hem volledig zal genezen. Natuurlijk zal de volledige genezing niet intreden als er ergens tegen zijn voorschrift wordt gezondigd; maar als het voorschrift volledig is nageleefd volgt ongetwijfeld de algehele genezing.
[3] Als bij deze genezingsbehandeling een bepaald mens in de helderziende slaap is gekomen, mag deze persoon niet door allerlei nutteloze vragen gestoord en uitgeput worden, maar men mag slechts datgene vragen wat nodig is.
[4] Wie echter iemand de handen oplegt, moet dat in Mijn naam doen, omdat zijn behandeling anders geen nut en geen uitwerking zou hebben.
[5] Er is een vast, onwankelbaar geloof en een even onwankelbare, vaste wil voor nodig.
[6] De wens daartoe moet uit het diepst van het hart komen en gevoed worden door ware naastenliefde, dan vervult die liefdekracht de handen van de handoplegger, dringt door zijn vingertoppen en stroomt als zachte dauw in de zenuwen van de zieke en geneest de vaak stekende en dikwijls brandende pijn.
[7] Men moet er echter rekening mee houden dat het moeilijker is een man in de magnetische slaap te brengen, dan een vrouw! In zekere gevallen zou ook een man door een vrouw in de magnetische slaap gebracht kunnen worden, maar dat zou de gelovige vrouw slechts lukken met de hulp van een haar terzijde staande, onzichtbare engel, die haar hielp terwille van haar gebed en haar reine hart.
[8] Zulke vrome vrouwen zouden vooral veel verlichting kunnen brengen bij bevallingen, die vaak moeilijk en met veel pijn gepaard gaan. Zo'n hulp zou beter zijn dan de hulp van de vroedvrouwen die meestal naar Bethlehem reizen om daar de kunst te leren hoe zij bij een bevalling moeten helpen, waarbij heel veel dwaze middelen worden toegepast die op puur bijgeloof berusten en veel meer schaden dan baten.
[9] Vooral bij de geboorte van het eerste kind worden er vaak vreselijk domme en belachelijke ceremoniën gehouden! Als het eerste kind een meisje is, moeten er allerlei dwaze klaagliederen aangeheven worden en moet er drie dagen lang erbarmelijk gezucht en gejammerd worden. Wordt er een jongetje geboren dan moeten er kalveren en lammeren geslacht en broodjes gebakken worden, en moeten alle zangers, fluiters en strijkers bij elkaar komen om de gehele dag een oorverdovend lawaai maken, wat de geboorteweeën van de kraamvrouw moet verzachten! Daarom in plaats van zulke domheden, zou de hiervoor genoemde verloskundige hulp toch beslist beter op haar plaats zijn!"
[10] CORNELIUS zegt: "Wis en zeker! Maar kan een vrouw zo godvrezend worden ?"
[11] IK zeg: "Zeer zeker! Vooreerst is daar een goede opvoeding voor nodig, en vervolgens een gedegen onderwijs voor volwassen meisjes! Maar het onderwijs mag, ook al is het meisje nog zo volwassen, niet eerder gegeven worden dan nadat de ware godvrezendheid is bewezen.
[12] Maar ook mannen kunnen een barende door handoplegging bijstaan en haar veel verlichting geven!"
«« 40 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.