De Heer verklaart de geschiedenis van Daniël

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 6)

«« 101 / 248 »»
[1] EEN VAN DE TWINTIG nieuwe leerlingen, die schriftgeleerde in de tempel was, zei toen: 'Heer, daar U alle dingen bekend en mogelijk zijn, zou U ons uit de profeet Daniël, en speciaal het zevende hoofdstuk, iets uit kunnen leggen! Deze merkwaardige ziener geeft weliswaar een bijzondere uitleg aan zijn visioen van de vier dieren, -maar die uitleg is net zo onduidelijk en duister als het waargenomen beeld dat de ziener deed huiveren. -Zou U ons over dit visioen nadere uitleg kunnen geven?'
[2] IK zei: 'O, zeer zeker; maar ook daarvoor is het hier niet de goede plaats, omdat deze mensen over onze Schrift weinig of zelfs niets weten. Bovendien doorgronden jullie zelf ook nog veel te weinig jullie -zeg maar -geest van gene zijde, en jullie zijn daar nog te weinig één mee geworden om inzicht te kunnen hebben in het visioen van de ziener Daniël, en het tot op de bodem te begrijpen. Want al zouden jullie desnoods de twee eerste dieren begrijpen, dan zouden jullie toch de twee laatste niet kunnen begrijpen omdat hun bestaan en hun daden weggelegd zijn voor toekomstige tijden. Hoe zou men nu aan jullie verstand, dat nog slechts natuurlijk is, iets duidelijk uit kunnen leggen wat nog niet op aarde is voorgekomen maar zich pas na vele eeuwen zal afspelen?!
[3] Ik kan jullie alleen maar zeggen dat de vier merkwaardige dieren niet mogelijkerwijs vier naast elkaar bestaande rijken voorstellen, waarbij uit het laatste dan nog tien koninkrijken ontstaan overeenkomstig het getal van de tien horens in wier midden nog een elfde rijk op de kop van het dier tevoorschijn kwam, waarvoor er drie van de eerdere tien horens bij het dier uitgerukt werden. Maar de vier merkwaardige dieren duiden op vier grote na elkaar volgende bestaansperiodes van volkeren sinds het begin dat er mensen op deze aarde leefden. Voor het onderzoek van hun verleden is veel chronologische kennis van de geschiedenis vereist en om hun toekomst te doorzien is een volledig geopend geestesoog noodzakelijk dat in het licht des lichts en het leven des levens verder kan zien dan tijd en ruimte.
[4] Kijk, op die manier moet ook het laatste dier ijzeren tanden hebben en alles om zich heen verzwelgen, en heeft de elfde hoorn ogen als mensenogen, en een mond die belangrijke dingen zegt!
[5] Ja, Ik zeg jullie dat het onvermijdelijk zo zal komen; maar ook al zou Ik het jullie nu ook maar een beetje uit willen leggen, dan zouden jullie van Mijn uitleg net zo weinig begrijpen, als Daniël zelf in feite begrepen heeft van de uitleg die de geest hem heeft gegeven.
[6] Daniëls vrome ziel was wel erg geschikt om die visioenen als in een levendige droom te zien, maar ook zijn ziel kon ze niet begrijpen, want haar geest van gene zijde uit God kon niet één met haar worden en zijn, omdat Ik nog niet lichamelijk aanwezig was om zo'n algehele éénwording mogelijk te maken. Deze algehele éénwording zal echter ook pas volledig mogelijk zijn als Ik opgevaren ben naar Mijn oude en daarna ook helemaal nieuwe vaderland.
[7] Daaruit kunnen jullie nu wel duidelijk concluderen dat jullie niets zouden hebben aan Mijn verklaring over het hele zevende hoofdstuk van Daniël.'
[8] Nu zei PETRUS: 'Maar Heer, als wij ooit weer eens helemaal onder elkaar zijn, dan zou U ons daar wel enige wenken over kunnen geven! Want ik zeg nu zelf: de profeten, en met name de vier grote, zoals ook Mozes, Elia, David en Salomo, hebben veel opgeschreven - maar voor wie? Buiten ons heeft nog geen enkele schriftgeleerde, hoe wijs ook, ze behoorlijk begrepen, wij begrijpen er ook maar heel weinig van, en de na ons komenden zal het beslist geen haar beter vergaan. En toch zijn die boeken voor mensen en niet voor andere schepselen geschreven. Maar wat hebben de mensen eraan als zij die nooit of te nimmer behoorlijk begrijpen?'
[9] IK zei: 'O, nu vergis je je deerlijk! Als die boeken over de innerlijke, geestelijke wijsheid zo geschreven waren dat zij voor ieder natuurlijk, werelds verstand al op het eerste gezicht volkomen begrijpelijk zouden zijn, dan zou de mens ze al gauw ter zijde leggen en er niet eens meer naar kijken. Wat voor nut zou hij er dan van hebben?!
[10] Nu bevatten ze echter geestelijke zaken van het eenvoudigste schepsel tot aan het hoogste hemels goddelijke en kunnen daarom door geen enkel natuurlijk, werelds verstand ooit volledig begrepen worden, maar alleen door de zuivere, volledig aan gene zijde aanwezig zijnde geest van de mens.
[11] Juist het niet begrijpen van deze geschriften houdt de geest in de mens wakker en laat hem zien wat en hoeveel er nog mankeert aan de eigenlijke levensvervolmaking. Hij zal die geschriften daarom vaker ter hand nemen en daar zijn gedachten over laten gaan, waarbij hem zo nu en dan toch een en ander wat duidelijker wordt. Wanneer hij zo door zijn moeite en zijn ijver een glimp van de geest heeft opgevangen, zal hij wel steeds ijveriger gaan speuren naar de innerlijke, geestelijke waarheden en op die wijze steeds meer licht krijgen en ook een inniger verbinding krijgen met zijn innerlijke geest van gene zijde, en dan zal hij ook zijn naasten meer licht kunnen geven, wat heel heilzaam voor hen is.
[12] Maar dat zou nooit gebeuren als deze geschriften slechts op zuiver natuurlijke wijze gegeven waren; als zij zo gegeven zouden zijn, zou er niets geestelijks en hemels goddelijks aan de woorden ten grondslag gelegd zijn, zoals Ik dat jullie al meermalen heel duidelijk heb laten zien.
[13] Wat zouden jullie ervan zeggen als Ik jullie meedeelde dat het over ongeveer 2000 jaar vanaf nu gerekend, met Mijn leer in het algemeen nog veel slechter gesteld zal zijn dan met het ergste heidendom van nu, en nog erger zal zijn dan het domste wat de Farizeeën nu voorschrijven in Jeruzalem, dat vanaf heden geen vijftig jaar meer zal bestaan?! Wat zullen jullie zeggen als Ik jullie openbaar dat de mensen in die tijd grote kunstmatige ogen zullen uitvinden en maken, waarmee zij in de diepste diepten van de sterrenhemel kunnen kijken, en heel andere berekeningen zullen maken dan de Egyptenaren gedaan hebben?! Ja, de mensen zullen ijzeren wegen aanleggen en met stoom en vuur in ijzeren wagens rijden zo snel als een afgeschoten pijl door de lucht vliegt! Zij zullen elkaar met metalen vuurwapens bevechten, en hun brieven door de bliksem over de hele wereld laten verspreiden, en hun schepen zullen zonder zeilen of roeiriemen door de kracht van het vuur over de grote wereldzee varen zo snel en gemakkelijk als de arend door de lucht vliegt; -en nog duizend en één andere dingen waarvan jullie je geen voorstelling kunnen maken.
[14] En kijk, dat ligt allemaal verborgen in het vierde dier, en dat kan door jullie nu niet begrepen worden omdat jullie ook wat Ik jullie nu gezegd heb niet begrijpen kunnen! Maar in de geest zullen jullie binnenkort dat alles goed begrijpen, maar ook jullie zullen niemand een andere uitleg kunnen geven dan die Ik nu bij deze gelegenheid gegeven heb. Ik zal je er later bij een geschikte gelegenheid toch nog wat meer over zeggen. Voor vandaag is het genoeg geweest. Laten we dus nu weer lichamelijk rust gaan nemen!'
[15] Daarmee werd deze avond besloten en iedereen nam de voor hem noodzakelijke rust, want het was al vrij laat. Alleen de vijf priesters en Jored hebben in een andere kamer nog lang met elkaar over al het gehoorde, geziene en gebeurde gesproken.
«« 101 / 248 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.