De juiste manier om godsdienstig onderricht te geven

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 6)

«« 113 / 248 »»
[1] Mijn leerlingen vroegen zich echter af waarom Ik Mij niet nader aan deze visser bekend had gemaakt.
[2] Maar IK zei: 'Dat weet en begrijp Ik Zelf het allerbest! Het is voor hem beter als hij later van de leraren hier ter plaatse nog tijdig genoeg hoort met wie hij te maken heeft gehad. Hij zit te vast aan de gedachte dat Ik een tovenaar ben, en met dergelijke mensen kan men verder op korte termijn geen goed resultaat bereiken. Hij zal naderhand van deze huisgenoten, over ons en met name over Mij, wel uitleg krijgen, vooral van de dokter, die alles het best begrepen heeft, en aan wie Ik ook het vermogen heb gegeven door middel van handoplegging allerlei ziekten te genezen. Dan zal hij zijn tovenaar al gauw vaarwel zeggen en een juiste opvatting over Mij krijgen.
[3] Ik zeg jullie allen: Wanneer jullie een heiden onderricht geven, mogen jullie nooit meteen met de deur in huis vallen, maar dan moeten jullie de mensen vooraf goed bestuderen om daardoor te weten komen aan welke kant hij toegankelijk is; want als je hem aan een ontoegankelijke kant aanpakt, maak je het jezelf alleen maar moeilijk en het zal je dan veel moeite kosten om zo iemand op de juiste weg te brengen. Daarom kan Ik jullie niet vaak genoeg zeggen: Wees wijs als de slangen en zacht als de duiven!
[4] Jullie weten niet hoeveel macht een verkeerde beweegreden over het hart van een mens heeft. Wanneer jullie echter merken waaruit die bestaat, mag je zo iemand nooit direct aan die kant, waar hij het meest ongenaakbaar is, aanpakken, maar alleen daar waar hij het zwakst is, waar je al gauw achter kunt komen. Heb je hem daar overwonnen, dan zal het daarna helemaal niet zo moeilijk zijn ook zijn sterke kant te overmeesteren. Je moet je dus altijd gedragen als een vaardig en bedreven veldheer en ook zo handelen. Een vaardig en bedreven veldheer zal door zijn betrouwbare spionnen bij de vijand laten verkennen waar zich mogelijkerwijs zijn zwakste kanten bevinden. Zodra hij dat weet, zal hij de vijand aan zijn sterkste kant slechts met wat onbeduidende schermutselingen bezighouden om hem te misleiden; maar aan zijn zwakste kant zal hij hem onverhoeds aanvallen en zonder slag of stoot verslaan en overwinnen.
[5] Ook moeten jullie je gedragen als een kundig arts die de ziekte van iemand en de plaats daarvan goed onderkend heeft. Wat doet hij? Kijk, daar waar de ziekte zit, doet hij niets en kan hij vaak ook niets doen! Maar hij geeft de zieke middelen die de ziekte via de gezonde delen van het lichaam en van daar deels door het zweet en deels door de maag en de darmen afvoeren, -en de zieke wordt gezond. Waar de ziekte zich als vijand stevig genesteld heeft, is met haar niets aan te vangen, maar men moet haar door goede en juiste middelen verdelen, dan zal men haar gemakkelijk op haar zwakste punt overwinnen.
[6] Kijk en luister verder! Het gedrag van deze vissersbaas -die hier nu niet is, zodat Ik met jullie dus ook helemaal vrijuit kan spreken -wordt vooral bepaald door de magie. Hij gelooft zo vast in bepaalde spreuken, amuletten, zalven, in de standen en kwartieren van de maan, in de zon, wolken, lucht en de vogeltrek en nog vele andere dingen, dat hij ontzettend kwaad zou worden op degene die daarin rechtstreeks tegen hem in zou gaan. Met zo iemand zou hij daarna vast ook maar heel weinig meer omgaan omdat hij hem te dom en voor zijn wijsheid onwaardig zou vinden.
[7] Maar verder is hij een heel goed en eerlijk en trouw mens, en hoort hij graag van iemand iets nieuws en bijzonders, -en kijk, dat is nu juist zijn zwakke kant! Daar moetje hem aanpakken en hem de dingen op heel natuurlijke wijze laten zien en uitleggen, en dan zal hij wel heimelijk bij zichzelf de tovenaar aan de kant beginnen te schuiven, omdat hij aan de andere kant steeds meer zal gaan inzien dat zijn hele toverij nergens op berust.
[8] Het is daarom goed om mensen die men voor de waarheid wil winnen, vooraf zo grondig mogelijk hun onjuiste beweegredenen uit te laten spreken. Hebben zij dat met alle energie -zoals de priestervrouwen gedaan, dan is de voornaamste kracht waar zij aan vast houden verdwenen en beginnen zij pas aandachtiger naar hun tegenstander te luisteren, en ook begrip te krijgen voor hogere waarheden, verwerpen dan vanzelf hun verkeerde beweegredenen, waarna men hen gewonnen heeft.
[9] Daarom moeten jullie niet verbaasd zijn als Ik met zulke mensen alleen maar als een natuurlijk mens spreek; want Ik doorzie immers ieder mens meteen helemaal, en herken maar al te duidelijk zijn sterke en zwakke kanten, en weet dan ook wat Ik tegen hem moet zeggen en met hem moet doen! En wanneer het menselijke gemoed niet te zeer in beslag genomen is door hoogmoed en gierigheid, dan kan iedereen voor de waarheid gewonnen worden; maar hoogmoed en gierigheid zijn bij de mensen altijd het moeilijkst te overwinnen. Houd daar dan ook rekening mee, en als jullie zo handelen, zullen jullie gemakkelijk handelen, en altijd de beste resultaten bereiken!'
«« 113 / 248 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.