Het geven van een voorbeeld als beste les en vermaning. Waar ernst en dreiging op hun plaats zijn

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 6)

«« 161 / 248 »»
[1] (DE HEER:) 'Voor ieder die uit Mijn mond de wegen van het licht en het leven kent, geldt echter dat hij zuiver voor God moet staan en geen oordeel moet vellen over zijn naaste! Wie dat doet, doet alles en geeft door zijn voorbeeld zijn broeder het beste en doeltreffendste onderricht.
[2] Als je broeder je goed en edel ziet handelen, zal hij weldra naar je toe komen en je vragen: 'Waarom doe je dat eigenlijk?' En je zult hem dan naar waarheid vertellen waarom, en zeggen: ' Ga en doe dat ook, dan zul je leven!' En kijk, hij zal gaan en weldra beginnen te doen wat hij jou heeft zien doen! Als je hem echter zijn fouten gaat voorhouden en hem pas daarna vertelt hoe hij zich in het vervolg moet gedragen, zal hij kwaad worden en je vragen: 'Wie geeft jou het recht over mij te oordelen? Kijk naar jezelf, ik kan wel voor mijzelf zorgen!
[3] Daarom zeg Ik tegen iedereen: Laat goede werken aan de leer voorafgaan, dan kunnen de mensen het snelst zien dat jullie waarachtig Mijn leerlingen zijn! Wees zelfs voor je vijanden goed, dan zul je gloeiende kolen op hun hoofden stapelen!
[4] Neem allen aan Mij een voorbeeld! Want Ik Zelfben van ganser harte deemoedig en zachtmoedig, en oordeel niemand en verdoem niemand; maar ieder die vermoeid is en onder allerlei kwalen gebukt gaat, kome tot Mij, dan zal Ik hem verkwikken! (Matth.11,28 e.v.)
[5] Zoals Ik Zelf tegenover alle mensen ben, moeten ook jullie zijn! Of kunnen jullie, Mijn eerste leerlingen, van Mij zeggen dat Ik hard en wreed was tegen oerslechte mensen die dat buiten hun schuld waren en bij Mij werden gebracht?
[6] Alleen een gering aantal mensen dat vóór de tijd die van bovenaf bepaald is opzettelijk kwaadaardig Mij en jullie wilden vernietigen, kreeg het vuur van Mijn rechtvaardige toorn te verduren. Ook daarmee gaf Ik een voorbeeld dat jullie bij voorkomende, soortgelijke gevallen kunnen navolgen; want aan kracht daartoe zal het je niet ontbreken. Maar voordat jullie streng gaan optreden, moet je geen enkele milde manier onbeproefd laten. Strengheid moet slechts gebruikt worden als de mensen jullie moedwillig boosaardig bejegenen, jullie vervolgen en van geen verzoenend woord willen weten.
[7] Geef degene die je om Mijn naam vervolgen zal voor een beloning van de hoge priesters en hun trawanten, een strenge vermaning! Als hij zich jullie vermaning aantrekt, laat hem dan in vrede gaan; als hij zich echter van driemaal vermanen niets aantrekt, dreig hem dan ernstig! Trekt hij zich van dit dreigement ook niets aan, breng dan het dreigement ten uitvoer, als waarschuwend voorbeeld voor al degenen die zich voorgenomen hebben jullie ter wille van aards gewin hardnekkig te achtervolgen! Maar dit is ook het enige geval waarin jullie streng moeten optreden.'
[8] PETRUS zei: 'Heer wat moeten we dan aanvangen met iemand die zich de moeite zou nemen ons door leugens en vleiende woorden te verleiden? Die kwade opzet zouden wij natuurlijk wel meteen doorzien, maar als wij dat doorhebben en het die persoon voorhouden, en hij ons toch, ondanks alle plechtige verzekeringen, blijft verleiden, -wat moeten wij dan met zo iemand beginnen?'
[9] IK zei: 'Maar kunnen jullie nog steeds niet zo ver doordenken en door vergelijking tot de slotsom komen, dat het niet aankomt op het middel, maar op het door het middel te bereiken doel dat een mens, op welke wijze dan ook, bij iemand wil bereiken? Of iemand dat met zwaard, lans, kettingen of met leugenachtige, vleiende praatjes tracht te bereiken maakt niets uit; trekt hij zich niets aan van jullie herhaalde waarschuwing, dan moet hij bedreigd worden, en trekt hij zich ook niets van de bedreiging aan, dan: moet die aan hem voltrokken worden! Ik denk, dat jullie nu wel zullen inzien hoe en wanneer er in de ware zin van het woord met alle ernst moet worden opgetreden.
[10] Maar daarbij moet nog met het volgende rekening gehouden worden, namelijk: Wanneer ieders tijd komen zal, zoals binnenkort Mijn tijd zal komen, telt de eigen ernst niet meer, maar dan moet men zich de ernst van God laten welgevallen, als men geestelijk tot God wil komen.'
«« 161 / 248 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.