De zeven boeken van Mozes

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 6)

«« 216 / 248 »»
[1] DE FARIZEEËR die voordien aan het woord was, vroeg daarop aan de Romein, of hij hem de vragen mocht stellen, of een ander.
[2] DE ROMEIN zei: 'Dat maakt me niets uit! Iedereen die maar wil en kan vragen, mag vragen!'
[3] Met dit antwoord waren zij tevreden en een ander stapte naar voren, EEN SCHRIFTGELEERDE van de hoogste rang, die zei: 'Luister! Als je een vraag niet tot algemene tevredenheid beantwoordt, verlies je volgens je eigen verklaring duizend pond goud!'
[4] DE ROMEIN zei: 'Dat weten we al! Denk nu maar niet aan het goud, maar aan een verstandige vraag! Want die zul je harder nodig hebben dan het afgesproken goud, datje nog lang niet gewonnen hebt. Stel nu je eerste vraag, opdat ik de strekking daarvan leer kennen!'
[5] Toen dacht DE FARIZEEËR erover na welke vraag hij het eerst zou kunnen stellen waarop de Romein mogelijkerwijs niet te gemakkelijk zou kunnen antwoorden. Het viel hem in dat de Romein niet zou kunnen weten hoeveel boeken Mozes geschreven had. Want over het algemeen was bij het volk alleen bekend dat Mozes niet meer dan vijf boeken geschreven had. Maar omdat Mozes eigenlijk zeven boeken en nog een zuiver profetisch aanhangsel had geschreven -wat de Farizeeër wel wist, maar waarvan hij toch vrijwel zeker was dat dat buiten de meest ingewijden van de tempel wel niemand zou weten -, daarom vroeg hij de Romein of hij soms wist hoeveel boeken Mozes geschreven had.
[6] Daarop glimlachte DE ROMEIN - wat de ernstige Romeinen zelden deden en hij zei tegen de Farizeeër: 'Heus, je had me geen betere vraag kunnen stellen, want uit mijn betrouwbare antwoord zal heel duidelijk vastgesteld kunnen worden, dat jullie je al sinds lange tijd absoluut niets aan God en Mozes gelegen hebben laten liggen! Jullie waren, naar m'n beste weten, al sinds de tijd van Samuël meer vijanden dan vrienden van God en het volk, en daarom hebben jullie ook zonder enige angst voor God en voor het volk twee van de belangrijkste boeken en het profetische aanhangsel, waarin jullie gewetenloze handelwijze en jullie einde haarfijn beschreven staat, vanaf Samuëls tijd tot op dit uur aan het volk onthouden. Maar in de tijd dat jullie door ons Romeinen veroverd werden, moesten al jullie boeken van alpha tot omega bij ons Romeinen ingeleverd worden om ons een duidelijk inzicht te geven en om overgeschreven te worden, en zo kwamen wij Romeinen ook achter al jullie geheimen en dus weten wij heel goed dat Mozes zeven boeken en nog een profetisch aanhangsel geschreven heeft.
[7] In het zesde boek berichtte hij nauwkeurig over het natuurlijke ontstaan van de aarde, en beschreef hij haar toestanden van het begin tot aan zijn tijd, en vanaf daar profetisch verder tot haar volledige uiteenvallen. Juist in dit zesde boek beschreef de grote man ook de sterrenhemel, deze zon, de maan van deze aarde en haar bewegingen, zoals ook de bewegingen van alle planeten, wat zij zijn, hoe zij er uitzien, en hoe zij als werelden functioneren. Hij beschreef ook de kometen, de zons en maansverduisteringen en liet zien, hoe goede rekenaars deze van te voren exact kunnen berekenen. En tenslotte liet hij ook nog zien wat de vaste sterren zijn, wees op hun grootte en de reusachtige afstanden waarop ze van hier staan, en zei aan het eind van dit belangrijke boek, dat dit allemaal goed aan het volk bijgebracht moest worden, opdat het volk van God in alle waarheid op aarde en onder de sterren zou wandelen en niet in allerlei verkeerde, heidense dwalingen zou vervallen.
[8] Maar jullie priesters dachten er al gauw anders over. Jullie wisten dat het blinde volk altijd een grote angst had voor de buitengewone verschijnselen aan de hemel. Toen dachten jullie: 'Waar heeft het volk die kennis voor nodig? Het volstaat, als alleen wij die bezitten! We zullen zelf de verduisteringen berekenen, het volk dat daarvan niets weet dreigen en het tot grotere offers dwingen, en het zal offeren en geloven dat wij de verduistering van de maan of van de zon verdreven hebben! ' Met nog meer van die restricties van jullie hebben jullie het volk heel gewetenloos het zesde boek van Mozes ontnomen en voor jullie aardse voordeel gebruikt.
[9] Het zevende boek bevatte de ware schepping van de mens, zijn geestelijke ontwikkeling door de voortdurende invloed van de geest van God. Het legde het eerste boek van Mozes voor ieder mens begrijpelijk uit en berichtte over de boeken van de aartsvaders Kenan, Henoch en Lamech en legde ze uit. Aan het eind beschreef het de oorlogen van Jehova, of de getrouwe geschiedenis van de volkeren van de laagten der aarde, en helemaal aan het eind stond weer een dringende en zeer bedreigende vermaning aan de leraren van het volk, om dat alles goed aan het volk te leren, en niemand te laten huwen of een ambt te laten bekleden voor hij zich de hele inhoud van dit boek volkomen eigen gemaakt had.
[10] Maar die vermaning sloegen jullie ook in de wind en jullie zeiden: 'Het is beter voor het volk onwetend over dit alles te blijven; want als men het volk te ver zou inwijden, zou het al gauw helemaal geen priesters meer nodig hebben, en die zouden zich dan genoodzaakt zien ook met hun handen hun dagelijks brood te verdienen. ' Deze veronderstelling was echter beslist heel dom, omdat Mozes toch zelf geboden had dat de stam van Levi van de tienden moest leven.
[11] Dan volgt er nog,. bijna als een afzonderlijk boek, een aanhangsel bij het zevende boek. Het is helemaal profetisch, maar geeft toch heel duidelijk aan dat de priesters en de rechters en de koningen in alles tegen Gods wil zullen handelen, en hoe Hij hen daarvoor steeds zal straffen.
[12] Daarin wordt ook de grote Messias beschreven, hoe hij in deze wereld zal komen, hoe Hij zal leven, wat Hij zal doen, welke leer Hij zal verkondigen en hoe Hij door de priesters gehaat en vervolgd zal worden. Dan komt de ondergang der Joden, de kerk van de Messias, haarlangdurige vervolging door de anti-Messias, dan komt het einde daarvan en vervolgens de grote heerlijkheid van de zuivere kerk van God op aarde. Helemaal aan het eind van dit aanhangsel staat weer een dringende en krachtige waarschuwing dat dit aanhangsel ook altijd door het volk moet kunnen worden ingezien. -Hebben jullie dat ooit gedaan?
[13] Ja, reeds ten tijde van de profeten hebben jullie van dit alles nooit iets tegen het volk gezegd, en daarom heeft ook de profeet Jesaja, door de profetie van Mozes op te nemen, in het tiende hoofdstuk datgene opnieuw vermeld waarover ik jullie in mijn eerste vraag uitleg vroeg. En zo hebben alle -vooral de vier grote profeten, datgene aan het volk terug moeten geven wat Mozes in zijn aanhangsel schreef, wat jullie het volk echter om de jullie maar al te bekende redenen altijd onthouden hebben, en jullie waren in de laatste tijd te lui om daarin te studeren en moet je nu laten welgevallen dat de Essenen jullie zelfs het aardse voordeel dat je daarvan had, hebben afgenomen; want die zijn tenminste op de hoogte van wat aan het firmament te zien is, zij berekenen de verschijnselen en gebruiken die voor hun aardse voordeel. Kijk, ook dat is een rechtvaardige straf van boven! En ik ben er nu helemaal van overtuigd dat ik je eerste vraag geheel naar waarheid en streng wetenschappelijk heb beantwoord.'
[14] DE SCHRIFTGELEERDE zei heel verlegen: 'Ja, - jammer genoeg maar al te precies en waar! Ik geloof dat ik je nu maar helemaal geen tweede vraag meer moest stellen. Want aan een man met zo'n uitgebreide kennis is het moeilijk vragen. We kunnen je maar beter meteen de honderd pond goud betalen dan je nog meer vragen te stellen! Met iedere vraag verraden wij ons immers zelf opnieuw en raken we voor het volk, dat daar zeker zijn mond niet over zal houden, in steeds grotere verlegenheid. ,
[15] DE ROMEIN zei: 'Dat doet mij weinig! De weddenschap moet doorgaan ook al zou de aarde samen met ons daarna een puinhoop worden, en je moet me dus de volgende vragen stellen! Vraag, en ik zal je antwoorden; want nu ben ik er pas trots op dat ik een Romein ben!'
[16] Toen staken DE ZEVEN TEMPELDIENAREN de hoofden bij elkaar en beraadslaagden over wat zij de Romein verder zouden vragen.
«« 216 / 248 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.